BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Resultat om brandbelastning från RR-studien

BIV har en del analysarbete kvar innan rapporten från RoundRobin-studien är helt klar. Vi har dock sammanställt preliminära resultat om brandbelastning i en artikel i Bygg & Teknik septembernummer 2023.

Om du är intresserad av att veta vilka de två casen är så beskrivs dessa också i artikeln.

BIV har startat ett försäkringsutskott

Det har under flera års tid saknats ett gemensamt forum för att diskutera frågor inom brandteknisk ingenjörsvetenskap för försäkringsbranschen samt ett gränssnitt för branschen i stort att föra dialog med försäkringsbranschen.  Det har inkommit flera önskemål till BIV som gjort en behovsanalys och haft dialogmöten. Under våren tog styrelsen beslut att starta ett försäkringsutskott där ledamoten Helena Klasson (LF Norrbotten) varit drivande. Det nystartade försäkringsutskottet har haft ett första möte med ett 10-tal deltagare och Jens Kjerulf är utnämnd till sammankallande för utskottet. Frågor som ny teknik, höga träbyggnader, samhällsviktiga verksamheter mm kommer att diskuteras för att hitta gemensamma konstruktiva lösningar och främja hållbarhet tillsammans.

Hoppas även du som är verksam i försäkringsbranschen vill delta i det nya försäkringsutskottet!  Nästa möte är planerat 1/12 kl. 9.00 via Teams.

Anmäl dig via mail till helena.klasson@lfnorrbotten.se eller jens.kjerulf@bolander.se.

(Medlemskap i BIV krävs).

BIV-dagarna 2024, Konferensbidrag sökes!

Hållbarhet, ny teknik, nya byggregler, digitalisering. Samhället förändras och i takt med det uppstår nya risker och nya möjligheter. Hur ska brandteknisk ingenjörsvetenskap utvecklas för att hänga med i
förändringarna?

Den 13-14 mars är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk ingenjörsvetenskaps återkommande konferens. Ett tillfälle att få ta del av intressant forskning och utveckling inom området och samtidigt få möjlighet att träffa kollegor i branschen.

Medlemmar som är intresserade av att hålla föredrag har nu möjligheten att anmäla sitt intresse. Detta tillsammans med en handfull speciellt inbjudna keynote-talare tror vi kommer att inspirera till en aktiv diskussion. I figuren nedan har vi definierat de områden som vi ser som viktiga delar inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Har du någon intressant kunskap/erfarenhet/forskning som du vill dela med dig av till branschkollegor? Om du är intresserad av att hålla ett föredrag så skicka rubriken för presentationen samt en sammanfattning på en halv till en A4 sida senast 15 november till mattias.delin@brandforsk.se.

Konferensen är öppen för både medlemmar i BIV och andra som är intresserade av ämnet. De som håller föredrag måste dock vara medlemmar och erbjuds att delta i hela konferensen till ett reducerat pris.

Konferensen kommer att hållas i lokaler i RISE lokaler i Borås. I anslutning till programmet kommer vi även att få en förevisning av något intressant i brandlabbet. Årets mottagare av BIV-stipendium 2024 för goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet kommer att tillkännages vid konferensen. Stipendiaten kommer även att vara en av keynote-talarna!

Länk till anmälan

Välkomna att skicka in ert bidrag!

Med vänlig hälsning, BIV-dagarnas organisationskommitté: Maya Söndergaard, Mattias Delin, Erik
Almgren, Robert McNamee och Sebastian Mets Wigenborg

Engagera dig i Brandfacklan! – nytt examensjobbspris

BIV har för avsikt att starta upp ett examensjobbspris, Brandfacklan, som ska delas ut årligen. Till detta behöver BIV en grupp på ca 3 personer som kan läsa och välja ut bästa examensarbete. Kriterierna som examensarbetena ska uppfylla är inte helt fastställda, utan gruppen har vissa möjligheter att forma priset, brandteknisk ingenjörsvetenskap är dock basen. 

Syftet med priset är att väcka intresse för BIV redan under studierna. För att få delta måste studenten vara medlem i BIV, vilket är gratis. Brandfacklans vinstpris är 10.000 kr.

Vill du ingå i prisgruppen så vill vi ha en kort motivering om varför du ska sitta med senast tisdagen den 31 oktober. Du mailar ditt intresse till caroline.cronsioe@briab.se.

Inbjudan till nationell semidigital BIV-lunch 18 oktober 2023

Varmt välkomna till höstens semi-digitala lokalgruppsträff med BIV. Träffen kommer vara semi-digital med föreläsningar som sänds digitalt mellan kl 12-13. Lokalt på plats i Stockholm, Göteborg, Linköping och Karlstad ges möjlighet att delta i samtal, lunch och nätverkande med branschkollegor, utöver att vi ser på föreläsningarna gemensamt.

Träffens tema är Utmaningar och erfarenheter med brandskydd för batterienergilager med olika perspektiv. MSB bidrar med erfarenheter från olyckor som har utretts, Utkiken om vilka risker som är unika för batterilager och Ingrid Capacity med beställarperspektivet utifrån lärdomar om olika förutsättningar och nivåskillnaderna som uppstår. BIV välkomnar tre föreläsare till träffen:

 • Ulf Bergholm, MSB – Olycksutredningar
 • Per Ola (PO) Malmquist, Utkiken – Explosionsrisker i batterilager
 • Jessica Helldén, Ingrid Capacity – Beställarperspektivet

Träffen hålls onsdag 18:e oktober kl 11.45-13.45. I samband med träffen kommer det att bjudas på lunch, ange därför matpreferenser i anmälan! Anmälan till träffen görs senast fredag 13 oktober till respektive lokalgrupp enligt nedan.

Stockholm
Briab, Maria Skolgata 83, 4 tr. Anmälan görs till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se

Göteborg
WSP, Fabrikstorget 1 (Citygate). Anmälan görs till Mattias Arnqvist mattias.arnqvist@fsd.se

Linköping
WSP, Ågatan 7, 3 tr. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.com

Karlstad
MSB, Packhusallé 2. Anmälan görs till Malin Niklasson malin.niklasson@msb.se Observera att ID-kort krävs för att kunna visa upp i vakten vid inpassering.

Digitalt deltagande
För er som inte har möjlighet att delta på de fysiska träffarna ovan finns möjlighet att se föreläsningarna digitalt. Inga efterföljande diskussioner kommer arrangeras vid digitalt deltagande. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.com Skriv i anmälan att du avser delta digitalt.

Varmt välkommen!

Lokalgruppsträff Malmö 17 oktober 2023 – tema räddningstjänstens insatser och erfarenheter

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV-Skåne.

Träffen kommer hållas som en fysisk träff hos Räddningstjänsten Syd på
Drottninggatan 20 i Malmö. Vi träffas utanför portarna kl. 16.00 och kommer
att inleda utomhus, klä er därför efter väder.

Närvarande från Räddningstjänsten Syd kommer preliminärt att vara Nina
Gustafsson, Anders Nilsson och Sebastian Thuns, agenda redovisas nedan:

 • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
  hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
  plats osv
 • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege ute på gården
 • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter inom diverse
  områden (solceller, bilhissar, trähus, höga hus etc.)

Träffen hålls tisdagen den 17e oktober kl 16.00-18.00. Anmälan görs senast
fredag den 13e oktober till David Tonegran enligt information nedan. I
samband med träffen kommer det att bjudas på enklare mat och dryck. För de
som vill stanna lite längre hittar vi en lämplig pub i närområdet för fortsatt
nätverkande.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Du skickar vidare denna inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna
medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis
medlemskap i föreningen vilket kan tecknas på hemsidan. Det är inte krav att vara
medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar
så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och
liknande aktiviteter.

Anmälan ska ske till David Tonegran, david.tonegran@bricon.se. Vid frågor
kontakta David på 070-612 17 74.

(Preliminärt kommer BIV centralt att anordna en gemensam träff den 18 oktober
kring lunchtid, se separat anmälning för denna)

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen!
David Tonegran (Bricon), Louise Bengtsson (Räddningstjänsten Syd), Daniel
Rosberg (YHR Consulting), Martin Nilsson (Zurich Nordic)

Save the date: BIV semi-digital lokalgruppsträff 18 oktober

Varmt välkommen till en semi-digital lokalgruppsträff!

Träffen kommer vara semi-digital d.v.s. att föreläsningarna går att följa digitalt mellan kl 12-13 med möjlighet att även ansluta till lokalgruppsträffar i Linköping, Karlstad, Stockholm och Göteborg. På dessa lokalgruppsträffar kommer vi anordna lunch och möjliggöra en diskussion och nätverkande efter lunchföreläsningarna. I Malmö kommer det hållas en annan lokalgruppsträff kvällen före (17/10) men det går givetvis att ta del av föreläsningarna ändå.

Vi återkommer v 39 med en mer specifik inbjudan och mer detaljer, adresser osv. men vi vill ge er möjlighet att boka in tillfället redan nu.

Varmt välkomna!
Lokalgrupperna Göteborg, Karlstad, Stockholm, Syd & Östergötland

BIV:s remissvar på Boverkets remiss om säkerhet i händelse av brand

BIV har nu skickat in sitt remissvar till Boverket angående deras remiss om säkerhet i händelse av brand. BIV vill tacka dig som har engagerat sig i BIV:s remissvar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

En kort sammanfattning av BIV:s remissvar:

BIV vill framhålla att en modernisering av våra brandskyddsregler som adresserar våra nuvarande och framtida brandrisker är väldigt välkommet. Ett nydanande regelverk kommer få stort genomslag i branschen och påverkar vårt byggnadstekniska brandskydd under lång tid framöver. Utifrån remissen och de synpunkter som vi samlat på oss under BIV:s workshopar är därför vår samlade bild att de tidsramar som getts för remissynpunkter är helt orimliga. För att ge en rättvis bedömning av för- och nackdelar med de nya reglerna skulle vi behöva minst den dubbla tiden gentemot vad som nu har varit tillgängligt. Det stora arbete som våra medlemmar lagt ned under kort tid för att utvärdera remissen ger oss underlag att konstatera att det finns många kvarstående otydligheter i remissen. Ett stort frågetecken är inbördes juridisk status på de delar som ligger utanför föreskriftsnivån. Hur ska andra lösningar, oklarheter, eller motstående uppgifter, i tex allmänt råd, konsekvensutredning och författningskommentarer hanteras och vilket ska bedömas ha störst juridisk tyngd? BIV noterar att det finns också brister i utredningsunderlaget för remissen. Främst gäller det att skillnader i projekterat brandskydd utifrån befintliga och nya regler inte har utretts tillräckligt. Det är därför väldigt osäkert om Boverket lever upp till sin egen målsättning att brandskyddsnivån som helhet inte ska ändras i och med det nya regelverket.

Vi ser remissen som ett stort steg framåt jämfört med tidigare presenterade utkast. BIV anser dock att Boverket måste behandla inkomna remissynpunkter och därefter skicka ut ett reviderat underlag på ytterligare en remissrunda. Omfattande provprojektering måste genomföras för att hitta oklarheter och felaktiga skyddsnivåer i de nya reglerna jämfört med dagens BBR.

Att i detta läge stressa fram nya regler för att hålla en teoretisk tidsplan riskerar att ge våra nya brandskyddsregler en väldigt olycklig start. Detta skulle ge negativa konsekvenser för branschen, för vårt förtroende nationellt och internationellt samt försvåra en rättssäker tillämpning av reglerna.

Exempel på ofta återkommande kommentarer från våra medlemmar är att det införs många nya begrepp och definitioner. Flera är förvillande lika tidigare vedertagna i BBR, eller andra tillämpade regelverk, men har i remissen fått nya oklara betydelser. De nya reglerna saknar nästan helt ett antal viktiga områden som till exempel installations- (ventilations-) brandskydd och förutsättningar för återbruk med tillämpning för hållbarhet. BIV hade också önskat en föreskrift på att det som anges i brandskyddsbeskrivningen ska inarbetas i övriga discipliners handlingar. Det hade gett en viktig signal till branschen och ökat genomslaget för de förändringar som Boverket vill se i framtidens byggnadstekniska brandskydd.

Kapitlen kring ändringsregler ger potentiella effekter på hela vårt befintliga byggnadsbestånd. Våra medlemmar har varit kritiska till otydligheten i dessa regler och strukturen i sin helhet i kapitel 9 och 10 behöver omarbetas.

Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler

Den 7 juni hölls möte nr 8 i Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötets innehåll såhär:

Mötet behandlade främst den pågående remissen, med dialog kring SIS-remissen för analytisk dimensionering, räddningshissar, brandgasventilation, energilager, möjlighet att föra AD på kapitel 2, juridisk status på de olika delarna av regelverket. Se pdf-dokument för innehåll.

Vill du ta del av minnesanteckningarna eller den presentation som Boverket visade så finns dessa att ta del av på BIV:s medlemssidor.

Workshops om Boverkets remiss brand

Nu har Boverkets remiss som säkerhet i händelse av brand i byggnader kommit. BIV kommer att lämna ett remissvar och behöver Din input. Därför anordnar BIV tre stycken workshops, dessa kommer att hållas i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Upplägg
Vi kommer att likt tidigare tillfällen, när vi har haft möjlighet att lämna synpunkter på utkasten, att jobba i smågrupper för diskussion och därefter redovisning i storgrupp. Därför vill vi att du kommer förberedd och påläst.

De frågor som workshoparna kommer att fokusera på är:

 • Är något otydligt och finns det risk för missförstånd? Är det något som saknas eller som borde regleras som inte finns med?
 • Bedöms säkerhetsnivån vara för hög eller låg inom något område? Bedöms säkerhetsnivån vara oavsiktligt ändrad?

Därutöver kommer vi att i två omgångar mer öppet diskutera reglerna inkl. konsekvensutredningen och kommer då att klustra reglerna enligt följande (kapitel 1 och 2 ingår i varje kluster):

 • Kapitel 3, 5 och 6
 • Kapitel 4, 7 och 8
 • Kapitel 9 och 10

Remissen
Remissen finns att hämta på Boverkets hemsida. Där finns flera remisser. Det finns brandskyddskrav även i andra författningar som i t.ex. tomtreglerna. Workshoparna kommer dock att fokusera på remissen om säkerhet i händelse av brand i byggnader.  

När och var?
Alla tillfällena är kl. 8-12.

 • Malmö: 29 maj, Sweco, Drottningtorget 14
 • Stockholm: 30 maj, WSP, Arenavägen 7
 • Göteborg: 2 juni, Bengt Dahlgren, Krokslätts fabriker 52

Anmälan
Anmäla dig till caroline.cronsioe@briab.se. BIV bjuder frukost ange därför om du har kostpreferenser. Sista anmälningsdag är (om man vill ha frukost) för:

 • Malmö, 23 maj
 • Stockholm, 24 maj
 • Göteborg, 26 maj.

Vi ses snart!
Caroline, Nils & Pär