BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Synpunkter på utkast till remissvar på Boverkets extraremiss om brandskydd

Boverket har just nu ute en extraremiss angående de nya byggreglerna om brandskydd. Vi är en arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag på svar. Vi vill nu ha dina synpunkter på detta förslag. Längst till höger i dokumentet finns en kolumn för synpunkter på respektive förslag på remissvar. Har du andra synpunkter på remissen än vårt förslag så lägger du till dem som en extrarad sist i rätt kapitel. Markera på något vis att det är en ny kommentar. Motivera dina synpunkter! Kom även ihåg att läsa och kommentera på konsekvensutredningsdelarna i remissen.

Ett tips är att läsa extraremissen och förra remissen parallellt för att se vad det är som är ändrat (Boverket har inte skickat ur någon version med ändringsmarkeringar eller någon remiss där hela det nya författningsförslaget framgår). Boverket kommer endast hantera synpunkter på de paragrafer som ändras, därför ber vi dig att enbart ha synpunkter på de paragrafer och konsekvensutredningstext som har ändrats.

Vi skulle också vilja att du anger som du anser att BIV ska tillstyrka med kommentarer eller avstyrka med kommentarer, motivera ditt svar.  

Vi vill ha dina synpunkter senast den 25/3. Du skickar synpunkterna till Ida Luther Wallin ida.lutherwallin@stromstad.se.

Här kan du ladda ner BIV:s utkast på svar:

Länk till extraremissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Länk till förra remissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/aldre-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Helena Klasson, Lina Åteg, Ida Luther Wallin, Caroline Bernelius Cronsioe, Daniel Haarala, Nils Olsson och Pär Hansson.