BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

BIV-stipendiet

BIV-stipendiet har delats ut sedan 2005. Syftet med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiet delas ut till en person eller en grupp av personer som gemensamtutfört en prestation utöver det vanliga. Prissumman är 10.000 kr.

Följande personer har tilldelats BIV-stipendiet:

2023 – Axel Mossberg verkar för utvecklingen inom det brandtekniska ingenjörsområdet som få andra. Hans engagemang inom olika standardiseringsgrupper, forskningsprojekt, artikelförfattarskap, intresseföreningar, programkommittéer och mycket annat, för branschen framåt på många sätt. Hans förmåga att knyta samman sina samlade erfarenheter och sprida dessa kunskaper skapar engagemang hos många och bidrar till en ökad kunskapsnivå inom branschen. Axel är en medspelare som alltid gör sitt yttersta och ställer upp i alla lägen, för alla.

2022 – Mattias Delin har under sin yrkesverksamma karriär haft en ambition att på djupet förstå brandtekniken som ämne och att dela med sig av denna kunskap. Han har vidare i sin roll som brandingenjör och nu ledare för Brandforsk drivits av nytänkande och en strävan av att forskning ska kunna omsättas i ett praktiskt sammanhang.

2021 – Per-Ola Malmqvist har skapat branschens plattform för informationsinhämtning. Med högt engagemang samlar och tillgängliggör Per-Ola information som belyser olika vinklingar av brandtekniska tolkningar, utmaningar och möjligheter, både övergripande och på djupet.

2020 – Ida Texell har inom sitt arbete inom kommunal räddningstjänst utmanat rådande normer och därmed banat väg för en mer inkluderande räddningstjänst i Sverige. Ida har genom sitt arbete visat att brandsäkerhet är en del av ett samhälle för alla. Genom sitt mod och sin handlingskraft inspirerar hon andra att vara modiga och våga leda för en bättre värld.

2019 – Marcus Runefors har genom sin forskning verkat för att förbättra brandskyddet för vissa mer sårbara grupper i samhället och att sammanföra olika professioner som måste agera gemensamt för att uppnå denna förbättring. Marcus har vidare bidragit till kunskapsspridning inom nya brandtekniska områden i sin roll som lärare.

2018 – Nils Olsson & Therese Göras har varit drivande med att lyfta in brandingenjörens verksamhetsområde i ett hållbarhetsperspektiv. De har varit engagerade i att ta fram handboken ”Hållbart Brandskydd” som visar hur hållbarhets aspekter påverkas av val som sker inom brandingenjörens vardag. De har genom en ny tillämpningsmetod visat hur klimatpåverkan påverkas av strategiska val av brandskydds lösningar och visar vidare på brandtekniska aspekter gällande t.ex. solceller och gröna fasader och kopplingen till en klimat påverkan.

2017 – Daniel Nilsson har på flera sätt bidragit till utveckling och spridning av modern brandteknisk ingenjörsvetenskap. Han har bedrivit egen forskning främst inom området Human Behaviour in Fire och bidragit till utvecklingen av området så att det idag kan tillämpas inom brandtekniken. I egenskap av lärare och forskare delar han gärna med sig av sina kunskaper till såväl studenter som praktiserande brandingenjörer. Daniel har även bidragit till att öka kunskapen om brandteknikområdet internationellt inom ISO/TC92/SC4 Fire safety engineering.

2016 – Göran Holmstedt är en välkänd profil inom området brand, risk och explosioner och är en av områdets främsta forskare. Han är professor emeritus vid avdelningen för Brandteknik vid Lunds Universitet, där han är en mycket uppskattad föreläsare och grupphandledare. Göran har en unik kompetens och han anses vara en av de mest erfarna specialisterna inom sitt område. Han är vidare generös med sin kunskap och bidrar därför till ett säkrare samhälle.

2015 – Björn Karlsson har på många sätt bidragit till brandingenjörens yrkesroll och möjligheter till ett ingenjörsmässigt arbetssätt. Han har varit aktiv som lärare i både Lund och Luleå och har en förmåga att entusiasmera sina studenter. Med framgångsrika läroböcker och internationellt erkänd forskning inom området har han utvecklat och bidragit till att sprida dessa nyvunna kunskaper såväl i Sverige som i andra länder.

2014 – Håkan Frantzich är en framstående forskare inom brandskydd och särskilt inom utrymning vid brand. Han har givit betydande bidrag avseende analytisk dimensionering i byggreglerna i Sverige, särskilt avseende utrymning och riskanalys. Han har med stort intresse och ödmjukhet i sin roll som universitetslektor ställt upp och hjälpt såväl studenter som doktorander att förkovra sig inom brand-och riskområdet. Genom sin forskning och sitt bidrag till regelutveckling har han på ett föredömligt sätt verkat för ett bättre brandskydd som vilar på en stadigvetenskaplig grund.

2013 – Robert Jönsson är en av de personer som betytt allra mest för många av dagens yrkesverksamma brandingenjörer. Med sitt starka engagemang för brandingenjörsutbildningen har han bidragit till att denna nått ett internationellt erkännande. Robert har på detta sätt bidragit till spridning av ny och utvecklad kunskap kring arbetet med brandskydd såväl i Sverige som i andra länder.

2012 – Haukur Ingason har med sin forskning blivit en internationellt erkänd bidragsgivare till kunskap om hur tunnelbränder fungerar och kan hanteras. Haukur bidrar både med sitt egna imponerande forskningsarbete och genom aktivt samarbete med andra, t ex genom anordnande av konferenser och projektledning av tvärvetenskapliga projekt.

2011 – Michael Strömgren har på ett förtjänstfullt sätt arbetat proaktivt med branschen i förändringsarbetet med de nya byggföreskrifterna och har därigenom bidragit till ett förtydligat ingenjörstänkande i samband med analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd.

2010 – Birgit Östman har genom mångårig forskning och omfattande informationsspridning aktivt främjat möjligheterna att, med ett bibehållet gott brandskydd, använda trä som byggnadsmaterial. Detta har resulterat i ökad förståelse för trä som material i brandskyddssammanhang såväl inom som utanför landets gränser.

2009 – Tommy Magnusson har under en lång tid arbetat med att lyfta fram och följa upp brandsäkerhetsfrågorna inom svenska och utländska kärnkraftverk och i det sammanhanget varit aktiv med att driva på utvecklingen av ny teknik och nytt tänkande för att målmedvetet höja brandsäkerheten. Han har också aktivt stött forsknings-och utvecklingsarbete inom området som gagnat såväl nationell som internationell brandtekniskt kunskap.

2008 – Henry Persson har genom sin mångåriga forskning bidragit till att öka förståelsen för hur olika släckmedel fungerar både ur ett praktiskt perspektiv och utifrån teoretiska ansatser. Henry har på detta sätt medverkat till att förbättra brandsäkerheten inom industrin, i transport-och energisektorn och i byggnader och dessutom gett stöd till räddningstjänsterna vid utveckling av släck-och insatsmetodik för många situationer.

2007 – Johan Lundin har genom sin forskning och informationsspridning höjt kompetensen bland brandskyddsprojektörer både i Sverige och internationellt, och gett vägledning och stöd åt de myndigheter som är satta att utveckla och tillämpa lagar och förordningar. Han har på detta sätt på bred front påverkat samhället för ett bättre brandskydd.

2007 – Ulf Erlandsson har med stor entusiasm arbetat med att utreda bränder och brandorsaker och fört ut denna information till olika intressenter för att på det viset minska risken att samma sak händer igen. Informationen från utredningarna har bland annat identifierat komponenter som orsakat bränder vilket resulterat i att dessa har tagits ur produktion och försvunnit från marknaden. Ulf har därmed medverkat aktivt till att förbättra brandsäkerheten ilandet.

2006 – Staffan Bengtsson. För sina strävanden att föra utvecklingen för byggnadstekniskt brandskydd framåt, till gagn för det brandskydd som utgör verkligheten i Sverige och vara en föregångare inom områden som att medförsök verifiera beräkningsresultat och att driva utvecklingen av utrymningssäkerhet för personer med funktionshinder framåt.

2005 – Linus Eriksson. För sitt arbete med att som myndighet tydliggöra krav på verifikation vid brandteknisk projektering med analytiska metoder.