BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Boverkets referensgruppsmöte nr 9 om de nya brandreglerna

Möte nr 9 i Boverkets referensgrupp om de nya brandreglerna har genomförts. BIV:s representant Nils Olsson deltog i vanlig ordning och Nils sammanfattar mötet såhär:

Mötets huvudfråga var extraremissen till Möjligheternas byggregler, med sista svarsdag den 5:e april. Exempel på större ändringar är avsnitten om:

  • Brandspridning i dolda utrymmen
  • Skydd mot omfattande brandspridning
  • Fasader
  • Gångavstånd på skolor
  • Frångänglighet och utrymningsplatser
  • Skyltning av personantal
  • Brandgasventilation
  • Stigarledning

Tidplanen anger att EU-anmälan genomförs juli till oktober. Vägledningstexter utförs juli till november. Regelverket träder ikraft den 1:e januari.

BIV framförde till Boverket att vi anser att tidplanen är forcerad, och att det vore olyckligt för branschen om snabbhet sker på bekostnad av kvalitét. BIV rekommenderade Boverket att överväga längre tidplan, för att kunna kvalitetssäkra reglerna bättre innan de släpps.

Vill du ta del av minnesanteckningarna och Boverkets presentation från mötet så hittar du dessa på medlemssidorna.

Boverkets extraremiss brand

Boverkets extraremiss brand är nu här, deadline är den 5 april. BIV har för avsikt att även besvara denna remiss. Upplägget denna gång blir (pga av sportlov och påsklov som saxar genom hela remisstiden) att vi är en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på svar. Den 11 eller 12 mars skickar vi ut detta utkast till er medlemmar. Sedan får du som medlem 2 veckor på dig att reagera på utkastet (till den 25/3), komma med ändringsförslag och kompletteringar. Därefter tar arbetsgruppen över arbetet igen och tar fram det slutgiltiga svaret.

Arbetsgruppen består av:
Caroline Bernelius Cronsioe, Briab
Pär Hansson, FSD
Nils Olsson, Bengt Dahlgren
Lina Åteg, Brandkonsulten
Helena Klasson, LF Norrbotten
Daniel Haarala, Räddningstjänsten Skellefteå
Ida Luther Wallin, Räddningstjänsten Strömstad

Brandfacklan!

Brandfacklan är föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskaps (BIV) årliga pris för bästa examensarbete inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap. 2024 är första gången vi har för avsikt att dela ut Brandfacklan!

Prisets syfte är att uppmärksamma och sprida bra examensarbeten inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap. Inkomna arbeten bedöms av en priskommitté efter dess ingenjörsmässighet och vetenskapliga nivå, samt hur arbetet presenteras. Studenten som nomineras måste vara medlem i BIV (gratis under studietiden) och nomineringar kan ske av enskild individ.

Prissumman är 10 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Vill du nominera någons exjobb? Skicka ett mail till brandfacklan@sfpe-biv.se senast 31 januari!

Vill du veta mer om priset kan du läsa det här: https://sfpe-biv.se/brandfacklan/

Minnesanteckningar från Boverkets referensgrupp om nya byggrelger brand

Det har hållits ett möte i Boverkets referensgrupp om de nya byggreglerna om brandskydd. Nils Olsson är BIV:s representant och nedan finns Nils sammanfattning av mötet. Vill du läsa minnesanteckningarna i sin helhet så finns de att läsa på medlemssidorna.

Tidplanen för ”Möjligheternas byggregler”. Planerat ikraftträdande är 1 januari 2025. Extra remiss planeras till februari 2024 där delar av författningsförslaget kommer ingå (detta då flera remissinstanser bl.a. BIV avstyrkt tidigare förslag) Vid mötet redovisades betänkandet om förstärkt byggkontroll avseende vissa tekniska egenskapskrav, bland annat säkerhet i händelse av brand, som nyligen redovisats. I förslaget ingår bl.a. att certifierade sakkunniga inte ska kontrollera sitt eget arbete.

Är Du BIV:s nya styrelseledamot?

BIV:s valberedning 2024 är igång! De medlemmar som önskar att engagera sig är givetvis välkomna att kontakta någon av oss i valberedningen: Nils Johansson, Nils Olsson, Rebecka Lind eller Ida Luther Wallin.

Vi ser fram mot årsmötet år 2024 😊

Dags att nominera till BIV-stipendium för 2023

BIV delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

– insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.

– bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.

– bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.

– framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till malin.tindberg@skane.se senast den 28 januari 2023.

Med vänlig hälsning,

Stipendiegruppen

Axel Mossberg (Bengt Dahlgren), Frida Vermina Plathner (RISE), Malin Tindberg (Region Skåne) och Patrik Kjellberg (Uppsala brandförsvar)

Resultat om brandbelastning från RR-studien

BIV har en del analysarbete kvar innan rapporten från RoundRobin-studien är helt klar. Vi har dock sammanställt preliminära resultat om brandbelastning i en artikel i Bygg & Teknik septembernummer 2023.

Om du är intresserad av att veta vilka de två casen är så beskrivs dessa också i artikeln.

BIV har startat ett försäkringsutskott

Det har under flera års tid saknats ett gemensamt forum för att diskutera frågor inom brandteknisk ingenjörsvetenskap för försäkringsbranschen samt ett gränssnitt för branschen i stort att föra dialog med försäkringsbranschen.  Det har inkommit flera önskemål till BIV som gjort en behovsanalys och haft dialogmöten. Under våren tog styrelsen beslut att starta ett försäkringsutskott där ledamoten Helena Klasson (LF Norrbotten) varit drivande. Det nystartade försäkringsutskottet har haft ett första möte med ett 10-tal deltagare och Jens Kjerulf är utnämnd till sammankallande för utskottet. Frågor som ny teknik, höga träbyggnader, samhällsviktiga verksamheter mm kommer att diskuteras för att hitta gemensamma konstruktiva lösningar och främja hållbarhet tillsammans.

Hoppas även du som är verksam i försäkringsbranschen vill delta i det nya försäkringsutskottet!  Nästa möte är planerat 1/12 kl. 9.00 via Teams.

Anmäl dig via mail till helena.klasson@lfnorrbotten.se eller jens.kjerulf@bolander.se.

(Medlemskap i BIV krävs).

BIV-dagarna 2024, Konferensbidrag sökes!

Hållbarhet, ny teknik, nya byggregler, digitalisering. Samhället förändras och i takt med det uppstår nya risker och nya möjligheter. Hur ska brandteknisk ingenjörsvetenskap utvecklas för att hänga med i
förändringarna?

Den 13-14 mars är det dags för nästa upplaga av BIV-dagarna, föreningen för Brandteknisk ingenjörsvetenskaps återkommande konferens. Ett tillfälle att få ta del av intressant forskning och utveckling inom området och samtidigt få möjlighet att träffa kollegor i branschen.

Medlemmar som är intresserade av att hålla föredrag har nu möjligheten att anmäla sitt intresse. Detta tillsammans med en handfull speciellt inbjudna keynote-talare tror vi kommer att inspirera till en aktiv diskussion. I figuren nedan har vi definierat de områden som vi ser som viktiga delar inom området brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Har du någon intressant kunskap/erfarenhet/forskning som du vill dela med dig av till branschkollegor? Om du är intresserad av att hålla ett föredrag så skicka rubriken för presentationen samt en sammanfattning på en halv till en A4 sida senast 15 november till mattias.delin@brandforsk.se.

Konferensen är öppen för både medlemmar i BIV och andra som är intresserade av ämnet. De som håller föredrag måste dock vara medlemmar och erbjuds att delta i hela konferensen till ett reducerat pris.

Konferensen kommer att hållas i lokaler i RISE lokaler i Borås. I anslutning till programmet kommer vi även att få en förevisning av något intressant i brandlabbet. Årets mottagare av BIV-stipendium 2024 för goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet kommer att tillkännages vid konferensen. Stipendiaten kommer även att vara en av keynote-talarna!

Länk till anmälan

Välkomna att skicka in ert bidrag!

Med vänlig hälsning, BIV-dagarnas organisationskommitté: Maya Söndergaard, Mattias Delin, Erik
Almgren, Robert McNamee och Sebastian Mets Wigenborg

Engagera dig i Brandfacklan! – nytt examensjobbspris

BIV har för avsikt att starta upp ett examensjobbspris, Brandfacklan, som ska delas ut årligen. Till detta behöver BIV en grupp på ca 3 personer som kan läsa och välja ut bästa examensarbete. Kriterierna som examensarbetena ska uppfylla är inte helt fastställda, utan gruppen har vissa möjligheter att forma priset, brandteknisk ingenjörsvetenskap är dock basen. 

Syftet med priset är att väcka intresse för BIV redan under studierna. För att få delta måste studenten vara medlem i BIV, vilket är gratis. Brandfacklans vinstpris är 10.000 kr.

Vill du ingå i prisgruppen så vill vi ha en kort motivering om varför du ska sitta med senast tisdagen den 31 oktober. Du mailar ditt intresse till caroline.cronsioe@briab.se.