BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Sommarhälsning

BIV:s styrelse vill tacka alla medlemmar för denna vår och hoppas du får en skön sommar och en fin sommarsemester!

Delta i Brandforsk referensgrupper till forskningsprojekt

BIV ger en symbolisk summa pengar till Brandforsk varje år! Som tack får vi möjlighet att sitta med i referensgrupper till forskningsprojekt. Nyligen beviljande Brandforsk pengar till tre nya projekt.

Spontana insatser vid bostadsbränder med projekt projekttid från från september till april. Läs infoblad från projektet.

Learning from wildfire experience in Australia med projekttid från augusti till juni. Läs infoblad från projektet.

Design rules for battery fire safety in dwellings med projekttid från juni och året ut. Läs infoblad från projektet.

Syftet med referensgrupperna är:

 • att verka som ett stöd till Projektledaren så att avsett resultat uppnås med projektet
 • att tillföra projektledningen speciell sakkunskap
 • att verka för ömsesidig kontakt mellan projekt och målgrupper under projektets gång
 • att förbereda rapportering till målgrupper både under projektets gång och efter projektets avslutande.

Är du intresserad av att delta i någon referensgrupp? Hör av dig till caroline.cronsioe@briab.se senast 27 juni.

Observera att BIV inte har någon garanterad plats, utan det är projekten som väljer sina referensgrupper så detta är enbart en intresseanmälan.

Återkoppling från Boverkets referensgrupp om de nya brandskyddsreglerna, möte nr 10

Boverket har haft ytterligare det 10:e referensgruppsmötet (2024-05-21) i Boverkets tillfälliga referensgrupp för de nya brandskyddsreglerna. BIV:s representant Nils Olsson sammanfattar mötets innehåll såhär:

Boverket presenterade tidplanen, och informerade om arbetet som återstår. Diskussioner fördes på mötet om övergångsperioden samt möjligheterna att följa arbetet med vägledningstexterna. Boverket ser över möjligheterna att följa arbetet under resans gång. Det informerades även om att nya BBRAD förväntas publiceras i oktober.

Vill du ta del av protokoll och den presentation som Boverkets visade så hittar du detta på medlemssidorna.

Rapport om Round Robin-studie av trähusprojektering

Äntligen! är rapporten här. Ta del av resultat och analys i rapporten som du hittar via länken.

Tack alla företag som har bidragit (som är anonyma) och tack till arbetsgruppen!

BIV:s remissvar på Boverkets extraremiss brand

Nu har BIV svarat på Boverkets extraremiss om brandskydd. BIV avstyrker fortfarande då inget nytt har framkommit i denna remiss som har gjort att BIV har ändrat uppfattning. Såhär sammanfattade BIV vårt svar:

BIV har tagit emot och bearbetat extraremissen med stort engagemang och intresse, trots den begränsade tid som getts för uppdraget. Vi har valt att utvärdera och ge synpunkter på de delar som redovisas i extraremissen, men också tolka utfallet på de delar som inte skickats ut på remiss och som därmed förväntas kvarstå i stora delar enligt den tidigare remissen.

Vår slutsats från granskningen är att våra nya brandskyddsregler är på god väg att ta form för att möta framtidens brandskyddsutmaningar. Samtidigt står vi kvar vid vårt ställningstagande från tidigare remiss där vi konstaterar att våra medlemmar ser stora risker med tillämpning av de nya reglerna och den variation i säkerhetsnivå som det kan innebära. Med omsorg för vår bransch och med respekt för våra nya brandskyddsregler kan vi inte tillstyrka remissen i nuvarande utformning.

Vi är förvånade över att Boverket inte initierat några provprojekteringar för att ge klarhet i hur till-lämpning av reglerna står sig i säkerhetsnivå jämfört med dagens brandskyddsregler. Från tidigare remissyttrande vill vi fortsatt uppmärksamma Boverket om otydligheter i ändringsreglerna, avsaknad av regler för installationsbrandskydd samt brist på nivåsättande funktionskrav för sjukhus, häkten och fängelser. Problematiken kring definitioner av nya begrepp i reglerna kvarstår och så även osäkerheter om juridisk status på olika delar i regelverket, inklusive författningskommentarer och framtida vägledningstexter. Vi anser också att just vägledningstexterna behöver vara väl genomarbetade för att ge värdefull förankring och kontext till reglerna.

BIV står redo att bidra med föreningens hela kompetens om Boverket väljer att ta initiativ till att vidare utreda ovanstående frågeställningar. Vi är övertygade om att ett sådant arbete skulle vara en framgångsfaktor för att ge våra nya brandskyddsregler den start de förtjänar.

BIV:s fullständiga svar:

Lokalgruppsträff Uppsala 29 maj

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff. Denna gång blir det en fysisk träff i Uppsala. Träffen kommer att hållas tillsammans med Uppsala Brandförsvar på temat Räddningstjänstens insatser och erfarenheter. Vi börjar med en frukost och föreläsning inomhus för att sedan gå ut och få en förevisning av räddningstjänstens höjdfordon. Preliminär agenda enligt nedan:

 • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
  hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
  plats osv.
 • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter.
 • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege utomhus.

Träffen hålls onsdag 29 maj kl 08.30-11.30 (frukost och dropin mellan 08.30-09.00) hos Sweco Uppsala, Vaksalagatan 10.  

Anmälan görs senast torsdag 23 maj till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff. OBS! Kläder efter väder då en del av träffen hålls utomhus.

Har du några frågor som du vill ställa till räddningstjänsten under dagen så skicka gärna in dem på förhand till Martina enligt ovan.

För att nå så många som möjligt önskar vi att du skickar vidare inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. Det är inte krav att vara medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och liknande aktiviteter.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Jakob Kullmann Martina Jelvinger och Olga Nilsson

Synpunkter på utkast till remissvar på Boverkets extraremiss om brandskydd

Boverket har just nu ute en extraremiss angående de nya byggreglerna om brandskydd. Vi är en arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag på svar. Vi vill nu ha dina synpunkter på detta förslag. Längst till höger i dokumentet finns en kolumn för synpunkter på respektive förslag på remissvar. Har du andra synpunkter på remissen än vårt förslag så lägger du till dem som en extrarad sist i rätt kapitel. Markera på något vis att det är en ny kommentar. Motivera dina synpunkter! Kom även ihåg att läsa och kommentera på konsekvensutredningsdelarna i remissen.

Ett tips är att läsa extraremissen och förra remissen parallellt för att se vad det är som är ändrat (Boverket har inte skickat ur någon version med ändringsmarkeringar eller någon remiss där hela det nya författningsförslaget framgår). Boverket kommer endast hantera synpunkter på de paragrafer som ändras, därför ber vi dig att enbart ha synpunkter på de paragrafer och konsekvensutredningstext som har ändrats.

Vi skulle också vilja att du anger som du anser att BIV ska tillstyrka med kommentarer eller avstyrka med kommentarer, motivera ditt svar.  

Vi vill ha dina synpunkter senast den 25/3. Du skickar synpunkterna till Ida Luther Wallin ida.lutherwallin@stromstad.se.

Här kan du ladda ner BIV:s utkast på svar:

Länk till extraremissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Länk till förra remissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/aldre-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Helena Klasson, Lina Åteg, Ida Luther Wallin, Caroline Bernelius Cronsioe, Daniel Haarala, Nils Olsson och Pär Hansson.

Remiss av nya tillämpningsstödet fläkt i drift

BIV:s tillämpningsstöd för Fläkt i drift har bearbetats under 2023-24 och skickas nu ut på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet.

Tidigare arbetsgrupp lämnade ifrån sig ett gediget underlag och detta har till del uppdaterats och omdisponerats. Ansvarig från BIV:s styrelse har varit Pär Hansson och arbetet har i huvudsak utförts av Erik Hällstorp.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst och kommunala tjänstemän som arbetar med brandskydd i byggprocessen. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning och att öka förståelsen för systemens uppbyggnad. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för att kunna verifiera fläkt i drift genom analytisk dimensionering.

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Erik Hällstorp e.hallstorp@pob.se senast 12/4.

Boverkets referensgruppsmöte nr 9 om de nya brandreglerna

Möte nr 9 i Boverkets referensgrupp om de nya brandreglerna har genomförts. BIV:s representant Nils Olsson deltog i vanlig ordning och Nils sammanfattar mötet såhär:

Mötets huvudfråga var extraremissen till Möjligheternas byggregler, med sista svarsdag den 5:e april. Exempel på större ändringar är avsnitten om:

 • Brandspridning i dolda utrymmen
 • Skydd mot omfattande brandspridning
 • Fasader
 • Gångavstånd på skolor
 • Frångänglighet och utrymningsplatser
 • Skyltning av personantal
 • Brandgasventilation
 • Stigarledning

Tidplanen anger att EU-anmälan genomförs juli till oktober. Vägledningstexter utförs juli till november. Regelverket träder ikraft den 1:e januari.

BIV framförde till Boverket att vi anser att tidplanen är forcerad, och att det vore olyckligt för branschen om snabbhet sker på bekostnad av kvalitét. BIV rekommenderade Boverket att överväga längre tidplan, för att kunna kvalitetssäkra reglerna bättre innan de släpps.

Vill du ta del av minnesanteckningarna och Boverkets presentation från mötet så hittar du dessa på medlemssidorna.

Boverkets extraremiss brand

Boverkets extraremiss brand är nu här, deadline är den 5 april. BIV har för avsikt att även besvara denna remiss. Upplägget denna gång blir (pga av sportlov och påsklov som saxar genom hela remisstiden) att vi är en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på svar. Den 11 eller 12 mars skickar vi ut detta utkast till er medlemmar. Sedan får du som medlem 2 veckor på dig att reagera på utkastet (till den 25/3), komma med ändringsförslag och kompletteringar. Därefter tar arbetsgruppen över arbetet igen och tar fram det slutgiltiga svaret.

Arbetsgruppen består av:
Caroline Bernelius Cronsioe, Briab
Pär Hansson, FSD
Nils Olsson, Bengt Dahlgren
Lina Åteg, Brandkonsulten
Helena Klasson, LF Norrbotten
Daniel Haarala, Räddningstjänsten Skellefteå
Ida Luther Wallin, Räddningstjänsten Strömstad