BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Revidering av tillämpningsstödet om CFD

BIV:s tillämpningsstöd om CFD behöver revideras och därför kommer BIV nu starta upp det arbetet. Revideringen kommer att pågår under våren och Daniel Rosberg kommer att vara projektledare.

Vi letar nu efter BIV-medlemmar som vill delta i arbetet med revideringen. Skicka in din intresseanmälan senast den 3 februari till caroline.cronsioe@briab.se och beskriv varför just du är lämplig att delta i arbetsgruppen.

Boverkets referensgrupp brandskydd

Boverkets referensgrupp brandskydd, där BIV är representerade via Nils Olsson på Bengt Dahlgren, hade möte 2022-12-01. Nu har minnesanteckningarna publicerats på Boverkets webbplats.

Nils sammanfattar mötet
Vid mötet fördes dialog kring valet att ändra BBRAD till standard som ges ut av SIS, (istället för allmänt råd). Vidare fördes dialog om klimat-deklarationer även innefattade klimatpåverkan från bränder, vilket det inte gör enligt Boverket.

Information från Boverket

  • Boverket har ett långsiktigt uppdrag om cirkulär ekonomi/återbruk i byggsektorn. (Återbruk är dock inte särskilt belyst hittills i Möjligheternas byggregler, men är planerat som en del i framtida BBRAD.)
  • Efter årsskiftet kommer de inte längre vara möjligt att söka efter certifierade sakkunniga på Boverkets hemsida, sökning kan ske via certifieringsorganens register.
  • Ett arbete pågår för Boverket att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket.
  • Ett arbete pågår med utveckling av en digitalt anpassad plan- och bygglag med målbilden att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, bl.a. digitala kontrollplaner.

Boverket skickade även med den konsultrapporter som Boverket handlat upp av WSP om brandskydd i höga byggnader, risker kopplat till ny teknik, samt modell för avstånd till utrymningsvägar.

Hur optimerar vi möjligheten för dig att kunna engagera dig i remissen om möjligheternas byggregler?

Enligt en preliminär tidplan från Boverket (som kan ändras) kan vi förvänta oss att remissen för möjligheternas byggregler kommer i månadsskiftet april/maj 2023 och att remissen ska vara besvarad till månadsskiftet augusti/september 2023.

BIV har börjat fundera på hur vi bäst engagerar dig som medlem för att tillsammans skapa ett remissvar.  Vi vill därför veta vad som mest troligt kommer göra att Du engagerar dig. Av den anledningen skulle vi uppskatta om du vill svara på enkäten som du når via länken nedan. Svara nu direkt!

Google formulär: https://forms.gle/s4J93wkQLwfqWR7A7

Datum & motioner till årsmöte

Tiden för BIVs årsmöte avseende det gångna året 2022 närmar sig. Vi i styrelsen vill därför uppmärksamma våra medlemmar på detta för att ni ska ha möjlighet att avsätta tid för att delta samt eventuellt inkomma med motioner inför mötet.

Som medlem i BIV ger årsmötet Dig en konkret chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse. Vi uppmanar dig naturligtvis att utnyttja den möjligheten och därför avsätta tid i kalendern redan nu.

Styrelsemötet kommer hållas digitalt klockan 12 tisdagen den 14/3.

Medlem eller studerandemedlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta i en motion till katja.cedergren@bengtdahlgren.se

För att motion ska kunna behandlas på föreningsstämma krävs att den inkommit senast torsdagen den 9/2 (innan kallelse till årsmöte går ut).

Remiss ute angående standardisering

I dagarna har BIVs remissgrupp fått till sig en ny remiss att hantera. Denna gången gäller det en remiss avseende modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad 2023.

Nu ges även du som medlem möjlighet att inkomma med dina synpunkter till remissgruppen via Daniel Haarala som agerar samordnare för denna remisshantering. Observera att remisstiden är väldigt kort denna gången så Daniel behöver dina synpunkter senast den 22/1 för att hinna inarbeta dessa i BIVs remissvar. Maila synpunkter till daniel.haarala@skelleftea.se

För mer info läs nedanstående utskick angående remissen:

Standardisering inom samhällsbyggnadssektorn är viktigt för att främja effektivisering, kvalitet och förutsägbarhet. Projektet ”Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande” görs på uppdrag av Samhällsbyggandets regelforum. I detta mejl presenteras ett förslag på hur standardisering kan stärkas genom införandet av sektorsframtagna normer som ska tas fram enligt fastställda principer. Inom projektet önskas, med bifogad remiss, feedback på förslaget med tillhörande principer.

Standardiseringsstrategin består dels av en ramverksstrategi, och dels av en delstrategi kopplat till de byggregler som tas fram av Boverket inom ramen för Möjligheternas byggregler. Genom att detaljeringsnivån minskar i byggreglerna behöver sektorn satsa mer på standardisering, t.ex. genom satsningar inom svensk standard, sektorsframtagna normer och andra typer av branschöverenskommelser.

Som bakgrund till remissen är det viktigt att förstå Boverkets nya regelmodell. Läs mer på Boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/

Mer information om projektet och Samhällsbyggandets regelforum finns här:

https://www.sbuf.se/projektresultat/projekt?id=eefee0f2-483b-4e61-b3bb-52e982d40bb9

https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/

Här hittar Du remissen.

Dags att nominera till European Fire Safety Engineering Award

Nu finns möjligheten att nominera dig själv eller en branschkollega till det nyinstiftade European Fire Safety Engineering Award. Utmärkelsen syftar till att främja utvecklingen inom området brandteknisk ingenjörvetenskap i Europa. Läs mer här:

SFPE Europe Awards – SFPE Europe

Nominerade kan vara både SFPE-medlemmar och icke-medlemmar. SFPE-medlemmar och SFPE Europe-avdelningars medlemmar kan skicka in nomineringar. För att nominera en kollega eller dig själv, skicka en motivering till  robert.mcnamee@ri.se  senast den 31 januari 2023. 

Det hade varit kul om det skickades in några svenska nomineringar!

Jul & Nyårsbrev 2022

God Jul & Gott Nytt År!

Önskar BIVs styrelse,

Katja Cedergren (ord.), Pär Hansson (vice ordf.), Caroline Bernelius Cronsioe (sekr.), Ander Jönsson (kassör), Robert McNamee (avg. ordf.), Maya Stål Söndergaard (ledamot), Helena Klasson (ledamot), Jesper Friholm (ledamot), Lina Åteg (ledamot), Sebastian Mets Wigenborg (stud. repr. LTU) och Ebba Thor (stud. repr. LTH)

Nya möjligheter att påverka!

I samband med att nya byggregler håller på att färdigställas pågår också arbetet med standardiseringen av BBRAD. Som en del av detta arbete har arbetsgruppen tagit fram en enkätundersökning för att se vad branschen anser att det finns för utvecklings- och förändringsbehov. BIV har blivit ombedda att sprida denna enkätundersökning till våra medlemmar och följare för att möjliggöra så många svar som möjligt. Enkätundersökningen riktar sig till konsulter, räddningstjänster och andra aktörer som stöter på BBRAD och har relativt god kännedom om vad den reglerar.

Enkäten nås här: https://forms.gle/vKTrAiG2RqabQsf66

Enkätundersökningen kommer hållas öppen till juldagen.

Från BIV:s håll ser vi positivt på detta arbete och uppmanar därför våra medlemmar och följare att ta sig tid till att svara på enkäten. Tillsammans har vi möjlighet att påverka på ett positivt sätt!

Mvh
Styrelsen

Nominera till BIV stipendium

BIV delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

  • insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
  • bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
  • bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
  • framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen nedan.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast den 19 januari 2023.

Med vänlig hälsning,
Stipendiegruppen
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Intresseanmälan för deltagande i en Round Robin studie kring brandprojektering av trähus

Nu drar vår Round Robin studie kring trähus snart igång. Hoppas ni kan vara med! För mer information och intresseanmälan se de bifogade dokumentet.

Med vänliga hälsningar,Arbetsgruppen, Caroline Bernelius Cronsioe (BRIAB)(sammankallande), Pär Hansson (FSD), Nils Johansson (LTH), Sebastian Mets Wigenborg (LTU) och Robert McNamee (RISE/LTH)