BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Remiss gällande klimatdeklarationer

Boverket har nu släppt en remiss gällande klimatdeklarationer; ”Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration”. Syftet med denna föreskrift är att i steg 1 införa gränsvärden i samband med klimatdeklarationer samt att i ett steg 2 beakta hela byggnadens livslängd. Brandrisken i den färdigställda byggnaden är ej något som ingår som kriterium för klimatdeklarationer. Detta kan komma att leda till att sprinklerinstallationer minskar då det enbart är något som tillför klimatpåverkan. D.v.s. uppsidorna med sprinklerns påverkan på brandförlopp m.m. är således något som bortses ifrån.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2023/gransvarde-klimatpaverkan/

För mer information i ämnet kan fördjupning ske via denna rapport:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2023/brand-som-faktor-i-livscykelanalys-en-studie-for-att-undersoka-livscykel-effekter-av-brand-och-brandskydd-i-olika-byggnadstyper/

Svar skickas till samuel.larsson@sakerhetspartner.se och ska inkomma senaste den 22/5 2024 för sammanställning inför utskick.

Remiss av tillämpningsstöd avseende Brandskydd under byggtid & utförandekontroll för träbyggnader

BIV har under 2023-2024 tagit fram ett tillämpningsstöd för Brandskydd under byggtid och utförandekontroll för trähus och skickar nu ut detta på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet från alla vår medlemmar och andra intressenter i branschen.

Det är ett tillägg till BIVs tillämpningsdokument 2013-1 – Utgåva 2 (2020) ”Kontroll av brandskydd i
byggprocessen”, som ger generella rekommendationer. Träbyggnader kan medföra ytterligare behov
av brandskyddskontroller under byggprocessen, vilket är anledningen till att denna kompletterande
vägledning tagits fram.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst, entreprenörer, byggherrar, kontrollansvariga och byggnadsnämnder med flera. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för en effektiv och rimlig kontroll i byggprocessen och vilka brandrisker som kan behöva hanteras under
byggtiden för byggnader med träkonstruktion.

Arbetsgruppen som har tagit fram dokumentet består av följande personer:

 • Hans Johansson, Brandskyddslaget AB
 • Alar Just, RISE
 • Patrik Kjellberg, Uppsala Brandförsvar
 • Felix Nyström, RED Fire Engineers Sweden AB
 • Carl Pettersson, RED Fire Engineers Sweden AB (samordnare)
 • Mats Sundbom, Räddningstjänsten Jämtland
 • Johan Westerlund, Briab
 • Birgit Östman, Linnéuniversitetet

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Carl Pettersson  carl.pettersson@redfireengineers.se  senast den 5/8.

BIV:s remissvar på Boverkets extraremiss brand

Nu har BIV svarat på Boverkets extraremiss om brandskydd. BIV avstyrker fortfarande då inget nytt har framkommit i denna remiss som har gjort att BIV har ändrat uppfattning. Såhär sammanfattade BIV vårt svar:

BIV har tagit emot och bearbetat extraremissen med stort engagemang och intresse, trots den begränsade tid som getts för uppdraget. Vi har valt att utvärdera och ge synpunkter på de delar som redovisas i extraremissen, men också tolka utfallet på de delar som inte skickats ut på remiss och som därmed förväntas kvarstå i stora delar enligt den tidigare remissen.

Vår slutsats från granskningen är att våra nya brandskyddsregler är på god väg att ta form för att möta framtidens brandskyddsutmaningar. Samtidigt står vi kvar vid vårt ställningstagande från tidigare remiss där vi konstaterar att våra medlemmar ser stora risker med tillämpning av de nya reglerna och den variation i säkerhetsnivå som det kan innebära. Med omsorg för vår bransch och med respekt för våra nya brandskyddsregler kan vi inte tillstyrka remissen i nuvarande utformning.

Vi är förvånade över att Boverket inte initierat några provprojekteringar för att ge klarhet i hur till-lämpning av reglerna står sig i säkerhetsnivå jämfört med dagens brandskyddsregler. Från tidigare remissyttrande vill vi fortsatt uppmärksamma Boverket om otydligheter i ändringsreglerna, avsaknad av regler för installationsbrandskydd samt brist på nivåsättande funktionskrav för sjukhus, häkten och fängelser. Problematiken kring definitioner av nya begrepp i reglerna kvarstår och så även osäkerheter om juridisk status på olika delar i regelverket, inklusive författningskommentarer och framtida vägledningstexter. Vi anser också att just vägledningstexterna behöver vara väl genomarbetade för att ge värdefull förankring och kontext till reglerna.

BIV står redo att bidra med föreningens hela kompetens om Boverket väljer att ta initiativ till att vidare utreda ovanstående frågeställningar. Vi är övertygade om att ett sådant arbete skulle vara en framgångsfaktor för att ge våra nya brandskyddsregler den start de förtjänar.

BIV:s fullständiga svar:

Lokalgruppsträff Uppsala 29 maj

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff. Denna gång blir det en fysisk träff i Uppsala. Träffen kommer att hållas tillsammans med Uppsala Brandförsvar på temat Räddningstjänstens insatser och erfarenheter. Vi börjar med en frukost och föreläsning inomhus för att sedan gå ut och få en förevisning av räddningstjänstens höjdfordon. Preliminär agenda enligt nedan:

 • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
  hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
  plats osv.
 • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter.
 • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege utomhus.

Träffen hålls onsdag 29 maj kl 08.30-11.30 (frukost och dropin mellan 08.30-09.00) hos Sweco Uppsala, Vaksalagatan 10.  

Anmälan görs senast torsdag 23 maj till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff. OBS! Kläder efter väder då en del av träffen hålls utomhus.

Har du några frågor som du vill ställa till räddningstjänsten under dagen så skicka gärna in dem på förhand till Martina enligt ovan.

För att nå så många som möjligt önskar vi att du skickar vidare inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. Det är inte krav att vara medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och liknande aktiviteter.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Jakob Kullmann Martina Jelvinger och Olga Nilsson

Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Landsbygds-och infrastrukturdepartementet har just nu ute en remiss angående betänkandet ”Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll” (SOU 2023:70).

Betänkandet omfattar förslag om att för vissa byggnadsverk införa en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, såväl i byggprocessen som i förvaltningsskedet. Framför allt är syftet att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor med allvarliga personskador som följd.

Förslagen innehåller främst ändringar i form av förtydliganden i Plan- och bygglagen som föreslås träda i kraft 1/8 2025. Ändringarna omfattar tydligare ansvars- och rollansvarsfördelning för byggherre, sakkunnig, kontrollansvarig och byggnadsnämnd, och behandlar frågor som rör certifiering och ackrediterad kontroll.

Du hittar remissen här: Ordning och reda – Regeringen.se

Samt bifogad nedan.

BIV har ombetts lämna svar på remissen och vi önskar nu dina synpunkter. Lämna dem senast 14/4 till daniel.haarala@skelleftea.se

Synpunkter på utkast till remissvar på Boverkets extraremiss om brandskydd

Boverket har just nu ute en extraremiss angående de nya byggreglerna om brandskydd. Vi är en arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag på svar. Vi vill nu ha dina synpunkter på detta förslag. Längst till höger i dokumentet finns en kolumn för synpunkter på respektive förslag på remissvar. Har du andra synpunkter på remissen än vårt förslag så lägger du till dem som en extrarad sist i rätt kapitel. Markera på något vis att det är en ny kommentar. Motivera dina synpunkter! Kom även ihåg att läsa och kommentera på konsekvensutredningsdelarna i remissen.

Ett tips är att läsa extraremissen och förra remissen parallellt för att se vad det är som är ändrat (Boverket har inte skickat ur någon version med ändringsmarkeringar eller någon remiss där hela det nya författningsförslaget framgår). Boverket kommer endast hantera synpunkter på de paragrafer som ändras, därför ber vi dig att enbart ha synpunkter på de paragrafer och konsekvensutredningstext som har ändrats.

Vi skulle också vilja att du anger som du anser att BIV ska tillstyrka med kommentarer eller avstyrka med kommentarer, motivera ditt svar.  

Vi vill ha dina synpunkter senast den 25/3. Du skickar synpunkterna till Ida Luther Wallin ida.lutherwallin@stromstad.se.

Här kan du ladda ner BIV:s utkast på svar:

Länk till extraremissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Länk till förra remissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/aldre-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Helena Klasson, Lina Åteg, Ida Luther Wallin, Caroline Bernelius Cronsioe, Daniel Haarala, Nils Olsson och Pär Hansson.

Remiss av nya tillämpningsstödet fläkt i drift

BIV:s tillämpningsstöd för Fläkt i drift har bearbetats under 2023-24 och skickas nu ut på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet.

Tidigare arbetsgrupp lämnade ifrån sig ett gediget underlag och detta har till del uppdaterats och omdisponerats. Ansvarig från BIV:s styrelse har varit Pär Hansson och arbetet har i huvudsak utförts av Erik Hällstorp.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst och kommunala tjänstemän som arbetar med brandskydd i byggprocessen. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning och att öka förståelsen för systemens uppbyggnad. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för att kunna verifiera fläkt i drift genom analytisk dimensionering.

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Erik Hällstorp e.hallstorp@pob.se senast 12/4.

Boverkets referensgruppsmöte nr 9 om de nya brandreglerna

Möte nr 9 i Boverkets referensgrupp om de nya brandreglerna har genomförts. BIV:s representant Nils Olsson deltog i vanlig ordning och Nils sammanfattar mötet såhär:

Mötets huvudfråga var extraremissen till Möjligheternas byggregler, med sista svarsdag den 5:e april. Exempel på större ändringar är avsnitten om:

 • Brandspridning i dolda utrymmen
 • Skydd mot omfattande brandspridning
 • Fasader
 • Gångavstånd på skolor
 • Frångänglighet och utrymningsplatser
 • Skyltning av personantal
 • Brandgasventilation
 • Stigarledning

Tidplanen anger att EU-anmälan genomförs juli till oktober. Vägledningstexter utförs juli till november. Regelverket träder ikraft den 1:e januari.

BIV framförde till Boverket att vi anser att tidplanen är forcerad, och att det vore olyckligt för branschen om snabbhet sker på bekostnad av kvalitét. BIV rekommenderade Boverket att överväga längre tidplan, för att kunna kvalitetssäkra reglerna bättre innan de släpps.

Vill du ta del av minnesanteckningarna och Boverkets presentation från mötet så hittar du dessa på medlemssidorna.

Boverkets extraremiss brand

Boverkets extraremiss brand är nu här, deadline är den 5 april. BIV har för avsikt att även besvara denna remiss. Upplägget denna gång blir (pga av sportlov och påsklov som saxar genom hela remisstiden) att vi är en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på svar. Den 11 eller 12 mars skickar vi ut detta utkast till er medlemmar. Sedan får du som medlem 2 veckor på dig att reagera på utkastet (till den 25/3), komma med ändringsförslag och kompletteringar. Därefter tar arbetsgruppen över arbetet igen och tar fram det slutgiltiga svaret.

Arbetsgruppen består av:
Caroline Bernelius Cronsioe, Briab
Pär Hansson, FSD
Nils Olsson, Bengt Dahlgren
Lina Åteg, Brandkonsulten
Helena Klasson, LF Norrbotten
Daniel Haarala, Räddningstjänsten Skellefteå
Ida Luther Wallin, Räddningstjänsten Strömstad

Kallelse till årsmöte 2024

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2023. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

I år arrangeras BIV:s årsmöte i samband med BIV-konferens i Borås. Styrelsen vill härmed bjuda in till årsstämma och mingel. I samband med detta kommer det att bjudas på en lättare mingelbuffé och fördrink.

För den som önskar kan även möjligheten att ansluta online lösas om detta önskemål meddelas i förväg.

För att underlätta organisationen av årsmötet samt förberedelse av mingelbuffé ber vi er att anmäla er antingen via anmälan till BIV-konferens eller till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 26/2 om man önskar mat och dryck.

Vi kommer även att kunna ta upp efteranmälningar då detta ska likna ett vanligt öppet årsmöte, men då kan vi inte garantera mat och dryck. Vi uppskattar därför väldigt mycket att anmälan sker i tid!

Årsmötet

Plats: Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås (Teams kan lösas om detta föranmäls)
Datum: 12 Mars
Tid: Kl 19.30 (Mingel startar 19.00)

Länk till kallelse och dokumentation gick ut via mail till alla registrerade medlemmar 2024-02-12.

(Om någon skulle ha problem att ladda ned dokumentationen eller liknande hör av er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se )