BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Inbjudan till nationell semidigital BIV-lunch 18 oktober 2023

Varmt välkomna till höstens semi-digitala lokalgruppsträff med BIV. Träffen kommer vara semi-digital med föreläsningar som sänds digitalt mellan kl 12-13. Lokalt på plats i Stockholm, Göteborg, Linköping och Karlstad ges möjlighet att delta i samtal, lunch och nätverkande med branschkollegor, utöver att vi ser på föreläsningarna gemensamt.

Träffens tema är Utmaningar och erfarenheter med brandskydd för batterienergilager med olika perspektiv. MSB bidrar med erfarenheter från olyckor som har utretts, Utkiken om vilka risker som är unika för batterilager och Ingrid Capacity med beställarperspektivet utifrån lärdomar om olika förutsättningar och nivåskillnaderna som uppstår. BIV välkomnar tre föreläsare till träffen:

 • Ulf Bergholm, MSB – Olycksutredningar
 • Per Ola (PO) Malmquist, Utkiken – Explosionsrisker i batterilager
 • Jessica Helldén, Ingrid Capacity – Beställarperspektivet

Träffen hålls onsdag 18:e oktober kl 11.45-13.45. I samband med träffen kommer det att bjudas på lunch, ange därför matpreferenser i anmälan! Anmälan till träffen görs senast fredag 13 oktober till respektive lokalgrupp enligt nedan.

Stockholm
Briab, Maria Skolgata 83, 4 tr. Anmälan görs till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se

Göteborg
WSP, Fabrikstorget 1 (Citygate). Anmälan görs till Mattias Arnqvist mattias.arnqvist@fsd.se

Linköping
WSP, Ågatan 7, 3 tr. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.com

Karlstad
MSB, Packhusallé 2. Anmälan görs till Malin Niklasson malin.niklasson@msb.se Observera att ID-kort krävs för att kunna visa upp i vakten vid inpassering.

Digitalt deltagande
För er som inte har möjlighet att delta på de fysiska träffarna ovan finns möjlighet att se föreläsningarna digitalt. Inga efterföljande diskussioner kommer arrangeras vid digitalt deltagande. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.com Skriv i anmälan att du avser delta digitalt.

Varmt välkommen!

Lokalgruppsträff Malmö 17 oktober 2023 – tema räddningstjänstens insatser och erfarenheter

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV-Skåne.

Träffen kommer hållas som en fysisk träff hos Räddningstjänsten Syd på
Drottninggatan 20 i Malmö. Vi träffas utanför portarna kl. 16.00 och kommer
att inleda utomhus, klä er därför efter väder.

Närvarande från Räddningstjänsten Syd kommer preliminärt att vara Nina
Gustafsson, Anders Nilsson och Sebastian Thuns, agenda redovisas nedan:

 • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
  hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
  plats osv
 • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege ute på gården
 • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter inom diverse
  områden (solceller, bilhissar, trähus, höga hus etc.)

Träffen hålls tisdagen den 17e oktober kl 16.00-18.00. Anmälan görs senast
fredag den 13e oktober till David Tonegran enligt information nedan. I
samband med träffen kommer det att bjudas på enklare mat och dryck. För de
som vill stanna lite längre hittar vi en lämplig pub i närområdet för fortsatt
nätverkande.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Du skickar vidare denna inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna
medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis
medlemskap i föreningen vilket kan tecknas på hemsidan. Det är inte krav att vara
medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar
så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och
liknande aktiviteter.

Anmälan ska ske till David Tonegran, david.tonegran@bricon.se. Vid frågor
kontakta David på 070-612 17 74.

(Preliminärt kommer BIV centralt att anordna en gemensam träff den 18 oktober
kring lunchtid, se separat anmälning för denna)

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen!
David Tonegran (Bricon), Louise Bengtsson (Räddningstjänsten Syd), Daniel
Rosberg (YHR Consulting), Martin Nilsson (Zurich Nordic)

Save the date: BIV semi-digital lokalgruppsträff 18 oktober

Varmt välkommen till en semi-digital lokalgruppsträff!

Träffen kommer vara semi-digital d.v.s. att föreläsningarna går att följa digitalt mellan kl 12-13 med möjlighet att även ansluta till lokalgruppsträffar i Linköping, Karlstad, Stockholm och Göteborg. På dessa lokalgruppsträffar kommer vi anordna lunch och möjliggöra en diskussion och nätverkande efter lunchföreläsningarna. I Malmö kommer det hållas en annan lokalgruppsträff kvällen före (17/10) men det går givetvis att ta del av föreläsningarna ändå.

Vi återkommer v 39 med en mer specifik inbjudan och mer detaljer, adresser osv. men vi vill ge er möjlighet att boka in tillfället redan nu.

Varmt välkomna!
Lokalgrupperna Göteborg, Karlstad, Stockholm, Syd & Östergötland

Medlemmar till organisationskommittén inför BIV-dagarna

BIV-dagarna 2024 kommer att arrangeras på RISE i Borås 13-15 mars.
Vill du vara med i organisationskommittén?
Skicka in din intresseanmälan till maya.sondergaard@bsl.se senast 1 september.


Remiss avseende certifierade byggprojekteringsföretag

Boverket har nu släppt en remiss gällande certifiering av byggprojekteringsföretag; ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag”. Syftet med denna föreskrift är att göra de införda bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) om certifierade byggprojekteringsföretag tillämpbara.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här: 

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag – Boverket

Svar skickas till maria.broman@fsd.se och ska inkomma senaste den 13/10 2023 för sammanställning inför utskick.

Kurs i brandteknisk dimensionering av trähus

Linnéuniversitetet ska ge kursen Brandteknisk dimensionering av trähus igen hösten 2023. Kursen hålls inom programmet Expertkompetens och ger fem högskolepoäng. Den hålls på distans och kvartsfart med tre tvådagarsträffar, den första vid kursstart den 14-15 september i Växjö, sen en träff i Stockholm och en i Borås.

Kursplan mm samt länk till anmälan finns på 

https://lnu.se/kurs/brandteknisk-dimensionering-av-trahus/vaxjo-distans-deltid-ht/

Sista anmälningsdag är den 13 augusti.

BIV:s remissvar på Boverkets remiss om säkerhet i händelse av brand

BIV har nu skickat in sitt remissvar till Boverket angående deras remiss om säkerhet i händelse av brand. BIV vill tacka dig som har engagerat sig i BIV:s remissvar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

En kort sammanfattning av BIV:s remissvar:

BIV vill framhålla att en modernisering av våra brandskyddsregler som adresserar våra nuvarande och framtida brandrisker är väldigt välkommet. Ett nydanande regelverk kommer få stort genomslag i branschen och påverkar vårt byggnadstekniska brandskydd under lång tid framöver. Utifrån remissen och de synpunkter som vi samlat på oss under BIV:s workshopar är därför vår samlade bild att de tidsramar som getts för remissynpunkter är helt orimliga. För att ge en rättvis bedömning av för- och nackdelar med de nya reglerna skulle vi behöva minst den dubbla tiden gentemot vad som nu har varit tillgängligt. Det stora arbete som våra medlemmar lagt ned under kort tid för att utvärdera remissen ger oss underlag att konstatera att det finns många kvarstående otydligheter i remissen. Ett stort frågetecken är inbördes juridisk status på de delar som ligger utanför föreskriftsnivån. Hur ska andra lösningar, oklarheter, eller motstående uppgifter, i tex allmänt råd, konsekvensutredning och författningskommentarer hanteras och vilket ska bedömas ha störst juridisk tyngd? BIV noterar att det finns också brister i utredningsunderlaget för remissen. Främst gäller det att skillnader i projekterat brandskydd utifrån befintliga och nya regler inte har utretts tillräckligt. Det är därför väldigt osäkert om Boverket lever upp till sin egen målsättning att brandskyddsnivån som helhet inte ska ändras i och med det nya regelverket.

Vi ser remissen som ett stort steg framåt jämfört med tidigare presenterade utkast. BIV anser dock att Boverket måste behandla inkomna remissynpunkter och därefter skicka ut ett reviderat underlag på ytterligare en remissrunda. Omfattande provprojektering måste genomföras för att hitta oklarheter och felaktiga skyddsnivåer i de nya reglerna jämfört med dagens BBR.

Att i detta läge stressa fram nya regler för att hålla en teoretisk tidsplan riskerar att ge våra nya brandskyddsregler en väldigt olycklig start. Detta skulle ge negativa konsekvenser för branschen, för vårt förtroende nationellt och internationellt samt försvåra en rättssäker tillämpning av reglerna.

Exempel på ofta återkommande kommentarer från våra medlemmar är att det införs många nya begrepp och definitioner. Flera är förvillande lika tidigare vedertagna i BBR, eller andra tillämpade regelverk, men har i remissen fått nya oklara betydelser. De nya reglerna saknar nästan helt ett antal viktiga områden som till exempel installations- (ventilations-) brandskydd och förutsättningar för återbruk med tillämpning för hållbarhet. BIV hade också önskat en föreskrift på att det som anges i brandskyddsbeskrivningen ska inarbetas i övriga discipliners handlingar. Det hade gett en viktig signal till branschen och ökat genomslaget för de förändringar som Boverket vill se i framtidens byggnadstekniska brandskydd.

Kapitlen kring ändringsregler ger potentiella effekter på hela vårt befintliga byggnadsbestånd. Våra medlemmar har varit kritiska till otydligheten i dessa regler och strukturen i sin helhet i kapitel 9 och 10 behöver omarbetas.

Sommarhälsning från styrelsen

Tiden rusar fram och vi är snart åter framme i semestertider. Innan det är dags att helt koppla bort arbetet vill vi i styrelsen dela med oss av en sammanfattning om vad som hänt i BIV under våren som gått, men också passa på att redan nu flagga för vad vi har framför oss.

Läs därför gärna årets sommarbrev.

Ha sedan en helt underbar sommar!

Mvh styrelsen

Gratis webinar om studie av olika släckmedel för Li-Ion batterier

Vårt syster-chapter, SFPE Denmark, bjuder in till webinar kl 15.30-16.30 den 6:e Juli.

BIV-medlemmar kan delta gratis.
Skicka din intresseanmälan till par.hansson@fsd.se så får du en länk för uppkoppling.
Mer information finns i bifogat dokument.

Ny teknik kräver ny kunskap.

Välkommen att ta del av aktuell forskning!

Mvh styrelsen

Remiss SS-BBRAD

I samband med Boverkets remissarbete med nya byggregler kommer föreskrift om analytisk dimensionering av brandskydd (BBRAD) att upphävas. Som ersättning kommer ett antal standarder tas fram varav 2 st nu finns ute på remiss från SIS.

Aktuella standarder kan laddas ned från https://kommentera.sis.se/. På grund av rättighetsfrågor kan BIV inte tillhandahålla remisserna utan var och en måste registrera sig på hemsidan och ladda ner dessa själv.

I ett försök att samla medlemmarnas synpunkter på dessa standarder kommer BIV att anordna två stycken digitala workshops där Ni alla har möjlighet att lämna synpunkter och diskutera. Resultatet från workshopparna sammanställs därefter och lämnas till BIV:s styrelse som förslag till remissvar från föreningen.

Workshopparna kommer att hållas 15 respektive 16 augusti, kl 10-11.30 vid båda tillfällena. Anmälan till mattias@brandrisk.se senast 11 augusti.

En förutsättning för deltagande i workshop är att du tagit del av standarderna via hemsida enligt ovan.