BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Sommarhälsning

BIV:s styrelse vill tacka alla medlemmar för denna vår och hoppas du får en skön sommar och en fin sommarsemester!

Nominera bästa examensarbete till Brandfacklan 2025

Priskommittén för Brandfacklan har öppnat möjligheten att nominera till nästa års pris. Brandfacklan är en prestigefylld utmärkelse som erkänner det bästa examensarbetet inom brandteknisk ingenjörsvetenskap.

Nominering sker via mail till brandfacklan@sfpe-biv.se senast 31 januari 2025. Nominerade examensarbeten får inte vara äldre än 18 månader sedan godkännandedatum och nominering kan även ske under pågående examensarbete. För mer info se: https://sfpe-biv.se/brandfacklan/

Delta i Brandforsk referensgrupper till forskningsprojekt

BIV ger en symbolisk summa pengar till Brandforsk varje år! Som tack får vi möjlighet att sitta med i referensgrupper till forskningsprojekt. Nyligen beviljande Brandforsk pengar till tre nya projekt.

Spontana insatser vid bostadsbränder med projekt projekttid från från september till april. Läs infoblad från projektet.

Learning from wildfire experience in Australia med projekttid från augusti till juni. Läs infoblad från projektet.

Design rules for battery fire safety in dwellings med projekttid från juni och året ut. Läs infoblad från projektet.

Syftet med referensgrupperna är:

 • att verka som ett stöd till Projektledaren så att avsett resultat uppnås med projektet
 • att tillföra projektledningen speciell sakkunskap
 • att verka för ömsesidig kontakt mellan projekt och målgrupper under projektets gång
 • att förbereda rapportering till målgrupper både under projektets gång och efter projektets avslutande.

Är du intresserad av att delta i någon referensgrupp? Hör av dig till caroline.cronsioe@briab.se senast 27 juni.

Observera att BIV inte har någon garanterad plats, utan det är projekten som väljer sina referensgrupper så detta är enbart en intresseanmälan.

Återkoppling från Boverkets referensgrupp om de nya brandskyddsreglerna, möte nr 10

Boverket har haft ytterligare det 10:e referensgruppsmötet (2024-05-21) i Boverkets tillfälliga referensgrupp för de nya brandskyddsreglerna. BIV:s representant Nils Olsson sammanfattar mötets innehåll såhär:

Boverket presenterade tidplanen, och informerade om arbetet som återstår. Diskussioner fördes på mötet om övergångsperioden samt möjligheterna att följa arbetet med vägledningstexterna. Boverket ser över möjligheterna att följa arbetet under resans gång. Det informerades även om att nya BBRAD förväntas publiceras i oktober.

Vill du ta del av protokoll och den presentation som Boverkets visade så hittar du detta på medlemssidorna.

Rapport om Round Robin-studie av trähusprojektering

Äntligen! är rapporten här. Ta del av resultat och analys i rapporten som du hittar via länken.

Tack alla företag som har bidragit (som är anonyma) och tack till arbetsgruppen!

Remiss gällande klimatdeklarationer

Boverket har nu släppt en remiss gällande klimatdeklarationer; ”Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration”. Syftet med denna föreskrift är att i steg 1 införa gränsvärden i samband med klimatdeklarationer samt att i ett steg 2 beakta hela byggnadens livslängd. Brandrisken i den färdigställda byggnaden är ej något som ingår som kriterium för klimatdeklarationer. Detta kan komma att leda till att sprinklerinstallationer minskar då det enbart är något som tillför klimatpåverkan. D.v.s. uppsidorna med sprinklerns påverkan på brandförlopp m.m. är således något som bortses ifrån.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2023/gransvarde-klimatpaverkan/

För mer information i ämnet kan fördjupning ske via denna rapport:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2023/brand-som-faktor-i-livscykelanalys-en-studie-for-att-undersoka-livscykel-effekter-av-brand-och-brandskydd-i-olika-byggnadstyper/

Svar skickas till samuel.larsson@sakerhetspartner.se och ska inkomma senaste den 22/5 2024 för sammanställning inför utskick.

Remiss av tillämpningsstöd avseende Brandskydd under byggtid & utförandekontroll för träbyggnader

BIV har under 2023-2024 tagit fram ett tillämpningsstöd för Brandskydd under byggtid och utförandekontroll för trähus och skickar nu ut detta på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet från alla vår medlemmar och andra intressenter i branschen.

Det är ett tillägg till BIVs tillämpningsdokument 2013-1 – Utgåva 2 (2020) ”Kontroll av brandskydd i
byggprocessen”, som ger generella rekommendationer. Träbyggnader kan medföra ytterligare behov
av brandskyddskontroller under byggprocessen, vilket är anledningen till att denna kompletterande
vägledning tagits fram.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst, entreprenörer, byggherrar, kontrollansvariga och byggnadsnämnder med flera. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för en effektiv och rimlig kontroll i byggprocessen och vilka brandrisker som kan behöva hanteras under
byggtiden för byggnader med träkonstruktion.

Arbetsgruppen som har tagit fram dokumentet består av följande personer:

 • Hans Johansson, Brandskyddslaget AB
 • Alar Just, RISE
 • Patrik Kjellberg, Uppsala Brandförsvar
 • Felix Nyström, RED Fire Engineers Sweden AB
 • Carl Pettersson, RED Fire Engineers Sweden AB (samordnare)
 • Mats Sundbom, Räddningstjänsten Jämtland
 • Johan Westerlund, Briab
 • Birgit Östman, Linnéuniversitetet

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Carl Pettersson  carl.pettersson@redfireengineers.se  senast den 5/8.

BIV:s remissvar på Boverkets extraremiss brand

Nu har BIV svarat på Boverkets extraremiss om brandskydd. BIV avstyrker fortfarande då inget nytt har framkommit i denna remiss som har gjort att BIV har ändrat uppfattning. Såhär sammanfattade BIV vårt svar:

BIV har tagit emot och bearbetat extraremissen med stort engagemang och intresse, trots den begränsade tid som getts för uppdraget. Vi har valt att utvärdera och ge synpunkter på de delar som redovisas i extraremissen, men också tolka utfallet på de delar som inte skickats ut på remiss och som därmed förväntas kvarstå i stora delar enligt den tidigare remissen.

Vår slutsats från granskningen är att våra nya brandskyddsregler är på god väg att ta form för att möta framtidens brandskyddsutmaningar. Samtidigt står vi kvar vid vårt ställningstagande från tidigare remiss där vi konstaterar att våra medlemmar ser stora risker med tillämpning av de nya reglerna och den variation i säkerhetsnivå som det kan innebära. Med omsorg för vår bransch och med respekt för våra nya brandskyddsregler kan vi inte tillstyrka remissen i nuvarande utformning.

Vi är förvånade över att Boverket inte initierat några provprojekteringar för att ge klarhet i hur till-lämpning av reglerna står sig i säkerhetsnivå jämfört med dagens brandskyddsregler. Från tidigare remissyttrande vill vi fortsatt uppmärksamma Boverket om otydligheter i ändringsreglerna, avsaknad av regler för installationsbrandskydd samt brist på nivåsättande funktionskrav för sjukhus, häkten och fängelser. Problematiken kring definitioner av nya begrepp i reglerna kvarstår och så även osäkerheter om juridisk status på olika delar i regelverket, inklusive författningskommentarer och framtida vägledningstexter. Vi anser också att just vägledningstexterna behöver vara väl genomarbetade för att ge värdefull förankring och kontext till reglerna.

BIV står redo att bidra med föreningens hela kompetens om Boverket väljer att ta initiativ till att vidare utreda ovanstående frågeställningar. Vi är övertygade om att ett sådant arbete skulle vara en framgångsfaktor för att ge våra nya brandskyddsregler den start de förtjänar.

BIV:s fullständiga svar:

Lokalgruppsträff Uppsala 29 maj

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff. Denna gång blir det en fysisk träff i Uppsala. Träffen kommer att hållas tillsammans med Uppsala Brandförsvar på temat Räddningstjänstens insatser och erfarenheter. Vi börjar med en frukost och föreläsning inomhus för att sedan gå ut och få en förevisning av räddningstjänstens höjdfordon. Preliminär agenda enligt nedan:

 • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
  hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
  plats osv.
 • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter.
 • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege utomhus.

Träffen hålls onsdag 29 maj kl 08.30-11.30 (frukost och dropin mellan 08.30-09.00) hos Sweco Uppsala, Vaksalagatan 10.  

Anmälan görs senast torsdag 23 maj till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff. OBS! Kläder efter väder då en del av träffen hålls utomhus.

Har du några frågor som du vill ställa till räddningstjänsten under dagen så skicka gärna in dem på förhand till Martina enligt ovan.

För att nå så många som möjligt önskar vi att du skickar vidare inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. Det är inte krav att vara medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och liknande aktiviteter.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Jakob Kullmann Martina Jelvinger och Olga Nilsson

Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Landsbygds-och infrastrukturdepartementet har just nu ute en remiss angående betänkandet ”Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll” (SOU 2023:70).

Betänkandet omfattar förslag om att för vissa byggnadsverk införa en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, såväl i byggprocessen som i förvaltningsskedet. Framför allt är syftet att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor med allvarliga personskador som följd.

Förslagen innehåller främst ändringar i form av förtydliganden i Plan- och bygglagen som föreslås träda i kraft 1/8 2025. Ändringarna omfattar tydligare ansvars- och rollansvarsfördelning för byggherre, sakkunnig, kontrollansvarig och byggnadsnämnd, och behandlar frågor som rör certifiering och ackrediterad kontroll.

Du hittar remissen här: Ordning och reda – Regeringen.se

Samt bifogad nedan.

BIV har ombetts lämna svar på remissen och vi önskar nu dina synpunkter. Lämna dem senast 14/4 till daniel.haarala@skelleftea.se