BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

BIV:s remissvar på Boverkets extraremiss brand

Nu har BIV svarat på Boverkets extraremiss om brandskydd. BIV avstyrker fortfarande då inget nytt har framkommit i denna remiss som har gjort att BIV har ändrat uppfattning. Såhär sammanfattade BIV vårt svar:

BIV har tagit emot och bearbetat extraremissen med stort engagemang och intresse, trots den begränsade tid som getts för uppdraget. Vi har valt att utvärdera och ge synpunkter på de delar som redovisas i extraremissen, men också tolka utfallet på de delar som inte skickats ut på remiss och som därmed förväntas kvarstå i stora delar enligt den tidigare remissen.

Vår slutsats från granskningen är att våra nya brandskyddsregler är på god väg att ta form för att möta framtidens brandskyddsutmaningar. Samtidigt står vi kvar vid vårt ställningstagande från tidigare remiss där vi konstaterar att våra medlemmar ser stora risker med tillämpning av de nya reglerna och den variation i säkerhetsnivå som det kan innebära. Med omsorg för vår bransch och med respekt för våra nya brandskyddsregler kan vi inte tillstyrka remissen i nuvarande utformning.

Vi är förvånade över att Boverket inte initierat några provprojekteringar för att ge klarhet i hur till-lämpning av reglerna står sig i säkerhetsnivå jämfört med dagens brandskyddsregler. Från tidigare remissyttrande vill vi fortsatt uppmärksamma Boverket om otydligheter i ändringsreglerna, avsaknad av regler för installationsbrandskydd samt brist på nivåsättande funktionskrav för sjukhus, häkten och fängelser. Problematiken kring definitioner av nya begrepp i reglerna kvarstår och så även osäkerheter om juridisk status på olika delar i regelverket, inklusive författningskommentarer och framtida vägledningstexter. Vi anser också att just vägledningstexterna behöver vara väl genomarbetade för att ge värdefull förankring och kontext till reglerna.

BIV står redo att bidra med föreningens hela kompetens om Boverket väljer att ta initiativ till att vidare utreda ovanstående frågeställningar. Vi är övertygade om att ett sådant arbete skulle vara en framgångsfaktor för att ge våra nya brandskyddsregler den start de förtjänar.

BIV:s fullständiga svar:

Lokalgruppsträff Uppsala 29 maj

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff. Denna gång blir det en fysisk träff i Uppsala. Träffen kommer att hållas tillsammans med Uppsala Brandförsvar på temat Räddningstjänstens insatser och erfarenheter. Vi börjar med en frukost och föreläsning inomhus för att sedan gå ut och få en förevisning av räddningstjänstens höjdfordon. Preliminär agenda enligt nedan:

 • Inledning med kort teori kring höjdfordon, utskjutsstege och utrymning med
  hjälp av räddningstjänsten. Fokus på körspårsanalyser, svängradier, allmän
  plats osv.
 • Genomgång av räddningstjänstens praktiska erfarenheter.
 • Förevisning av höjdfordon och utskjutsstege utomhus.

Träffen hålls onsdag 29 maj kl 08.30-11.30 (frukost och dropin mellan 08.30-09.00) hos Sweco Uppsala, Vaksalagatan 10.  

Anmälan görs senast torsdag 23 maj till Martina Jelvinger martina.jelvinger@bengtdahlgren.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff. OBS! Kläder efter väder då en del av träffen hålls utomhus.

Har du några frågor som du vill ställa till räddningstjänsten under dagen så skicka gärna in dem på förhand till Martina enligt ovan.

För att nå så många som möjligt önskar vi att du skickar vidare inbjudan
till de av dina kontakter som kan vara intresserade av att delta. Det är inte krav att vara medlem i BIV för att närvara på träffen, men vi uppmuntrar alla att bli medlemmar så att vi fortsatt kan arbeta med lokalträffar, tillämpningsstöd, konferenser och liknande aktiviteter.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Jakob Kullmann Martina Jelvinger och Olga Nilsson

Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Landsbygds-och infrastrukturdepartementet har just nu ute en remiss angående betänkandet ”Remiss ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll” (SOU 2023:70).

Betänkandet omfattar förslag om att för vissa byggnadsverk införa en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, såväl i byggprocessen som i förvaltningsskedet. Framför allt är syftet att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor med allvarliga personskador som följd.

Förslagen innehåller främst ändringar i form av förtydliganden i Plan- och bygglagen som föreslås träda i kraft 1/8 2025. Ändringarna omfattar tydligare ansvars- och rollansvarsfördelning för byggherre, sakkunnig, kontrollansvarig och byggnadsnämnd, och behandlar frågor som rör certifiering och ackrediterad kontroll.

Du hittar remissen här: Ordning och reda – Regeringen.se

Samt bifogad nedan.

BIV har ombetts lämna svar på remissen och vi önskar nu dina synpunkter. Lämna dem senast 14/4 till daniel.haarala@skelleftea.se

Synpunkter på utkast till remissvar på Boverkets extraremiss om brandskydd

Boverket har just nu ute en extraremiss angående de nya byggreglerna om brandskydd. Vi är en arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag på svar. Vi vill nu ha dina synpunkter på detta förslag. Längst till höger i dokumentet finns en kolumn för synpunkter på respektive förslag på remissvar. Har du andra synpunkter på remissen än vårt förslag så lägger du till dem som en extrarad sist i rätt kapitel. Markera på något vis att det är en ny kommentar. Motivera dina synpunkter! Kom även ihåg att läsa och kommentera på konsekvensutredningsdelarna i remissen.

Ett tips är att läsa extraremissen och förra remissen parallellt för att se vad det är som är ändrat (Boverket har inte skickat ur någon version med ändringsmarkeringar eller någon remiss där hela det nya författningsförslaget framgår). Boverket kommer endast hantera synpunkter på de paragrafer som ändras, därför ber vi dig att enbart ha synpunkter på de paragrafer och konsekvensutredningstext som har ändrats.

Vi skulle också vilja att du anger som du anser att BIV ska tillstyrka med kommentarer eller avstyrka med kommentarer, motivera ditt svar.  

Vi vill ha dina synpunkter senast den 25/3. Du skickar synpunkterna till Ida Luther Wallin ida.lutherwallin@stromstad.se.

Här kan du ladda ner BIV:s utkast på svar:

Länk till extraremissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Länk till förra remissen: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/aldre-remisser/boverkets-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-sakerhet-i-handelse-av-brand-i-byggnader/

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Helena Klasson, Lina Åteg, Ida Luther Wallin, Caroline Bernelius Cronsioe, Daniel Haarala, Nils Olsson och Pär Hansson.

Remiss av nya tillämpningsstödet fläkt i drift

BIV:s tillämpningsstöd för Fläkt i drift har bearbetats under 2023-24 och skickas nu ut på medlemsremiss för att ta tillvara kunskap och erfarenheter i ämnet.

Tidigare arbetsgrupp lämnade ifrån sig ett gediget underlag och detta har till del uppdaterats och omdisponerats. Ansvarig från BIV:s styrelse har varit Pär Hansson och arbetet har i huvudsak utförts av Erik Hällstorp.

Dokumentet riktar sig till brandskyddskonsulter, räddningstjänst och kommunala tjänstemän som arbetar med brandskydd i byggprocessen. Syftet är att ge stöd och vägledning i frågor som är öppna för tolkning och att öka förståelsen för systemens uppbyggnad. Dokumentet innehåller rekommendationer för vad som är lämpligt för att kunna verifiera fläkt i drift genom analytisk dimensionering.

BIV:s styrelse hoppas på att Du vill engagera dig för att vi tillsammans ska få fram ett så bra vägledningsdokument som möjligt. Remissvar skickas till Erik Hällstorp e.hallstorp@pob.se senast 12/4.

Boverkets referensgruppsmöte nr 9 om de nya brandreglerna

Möte nr 9 i Boverkets referensgrupp om de nya brandreglerna har genomförts. BIV:s representant Nils Olsson deltog i vanlig ordning och Nils sammanfattar mötet såhär:

Mötets huvudfråga var extraremissen till Möjligheternas byggregler, med sista svarsdag den 5:e april. Exempel på större ändringar är avsnitten om:

 • Brandspridning i dolda utrymmen
 • Skydd mot omfattande brandspridning
 • Fasader
 • Gångavstånd på skolor
 • Frångänglighet och utrymningsplatser
 • Skyltning av personantal
 • Brandgasventilation
 • Stigarledning

Tidplanen anger att EU-anmälan genomförs juli till oktober. Vägledningstexter utförs juli till november. Regelverket träder ikraft den 1:e januari.

BIV framförde till Boverket att vi anser att tidplanen är forcerad, och att det vore olyckligt för branschen om snabbhet sker på bekostnad av kvalitét. BIV rekommenderade Boverket att överväga längre tidplan, för att kunna kvalitetssäkra reglerna bättre innan de släpps.

Vill du ta del av minnesanteckningarna och Boverkets presentation från mötet så hittar du dessa på medlemssidorna.

Boverkets extraremiss brand

Boverkets extraremiss brand är nu här, deadline är den 5 april. BIV har för avsikt att även besvara denna remiss. Upplägget denna gång blir (pga av sportlov och påsklov som saxar genom hela remisstiden) att vi är en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag på svar. Den 11 eller 12 mars skickar vi ut detta utkast till er medlemmar. Sedan får du som medlem 2 veckor på dig att reagera på utkastet (till den 25/3), komma med ändringsförslag och kompletteringar. Därefter tar arbetsgruppen över arbetet igen och tar fram det slutgiltiga svaret.

Arbetsgruppen består av:
Caroline Bernelius Cronsioe, Briab
Pär Hansson, FSD
Nils Olsson, Bengt Dahlgren
Lina Åteg, Brandkonsulten
Helena Klasson, LF Norrbotten
Daniel Haarala, Räddningstjänsten Skellefteå
Ida Luther Wallin, Räddningstjänsten Strömstad

Kallelse till årsmöte 2024

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2023. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

I år arrangeras BIV:s årsmöte i samband med BIV-konferens i Borås. Styrelsen vill härmed bjuda in till årsstämma och mingel. I samband med detta kommer det att bjudas på en lättare mingelbuffé och fördrink.

För den som önskar kan även möjligheten att ansluta online lösas om detta önskemål meddelas i förväg.

För att underlätta organisationen av årsmötet samt förberedelse av mingelbuffé ber vi er att anmäla er antingen via anmälan till BIV-konferens eller till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 26/2 om man önskar mat och dryck.

Vi kommer även att kunna ta upp efteranmälningar då detta ska likna ett vanligt öppet årsmöte, men då kan vi inte garantera mat och dryck. Vi uppskattar därför väldigt mycket att anmälan sker i tid!

Årsmötet

Plats: Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås (Teams kan lösas om detta föranmäls)
Datum: 12 Mars
Tid: Kl 19.30 (Mingel startar 19.00)

Länk till kallelse och dokumentation gick ut via mail till alla registrerade medlemmar 2024-02-12.

(Om någon skulle ha problem att ladda ned dokumentationen eller liknande hör av er till katja.cedergren@bengtdahlgren.se )

BIV-dagarna 2024 – information

Välkommen

Välkomna till föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskaps konferens BIV-dagarna 2024. BIV är den officiella svenska avdelningen (chapter47) i den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE).

Plats: RISE, Brinellgatan 4, Borås. Gå in via huvudentrén till RISE i hus 1, vi ska vara i rummet da Vinci.

Vid frågor kontakta oss via BIVdagarna@sfpe-biv.se

Program

Se PDF-program med slottider här

 • Ny teknik: brandskydd batterier och vätgassäkerhet
 • Rundvandring, studiebesök och brandförsök i RISE brandlaboratorium
 • BIV:s nyatillämpningsstöd omdelaminering av trä
 • BIV:s nyatillämpningsstöd omkontroll av brandskydd ibyggprocessen–rekommendationerför träbyggnader
 • Nya forskningsresultat omutrymning genom inåtgående dörrar
 • Förra årets BIV-stipendiat:Kan vi göra världen bättre?
 • BIV:s nya tillämpningsstöd omanalytisk dimensionering avventilationsbrandskydd
 • BIV:s nyatillämpningsstöd om CFD
 • Kvinnor och män dömda för mordbrand: Psykosociala, psykologiska och somatiska faktorer vid tidpunkt för brott
 • Levande digital dokumentation
 • Brand BIM–erfarenheter frånverkliga projekt ochframtidsspaningar
 • Årets BIV-stipendiat: Överraskning
 • BIV:sRound Robin studie ombrandskyddsprojektering avträbyggnader
 • NyEurocodeombrand och trä
 • Möjligheternas byggregler-vadhänder nu?BIV’sroll och arbetetframåt
 • Katastrofplanering för att skyddakulturarvet
 • Bränder i syrereducerade miljöer
 • Vad händer inom Society of protection engineers (SFPE)?
 • BIV:sFörsäkringsutskott–att få enbyggnad försäkringsbar
 • Biobaserade byggnadsmaterialochderas brandegenskape
 • Ny europeisk standardförfasadprovning

Att ta sig till konferensen från centrala Borås

Plats: RISE, Brinellgatan 4, Borås.
Gå in via huvudentrén till RISE i hus 1, vi ska vara i rummet da Vinci.

Flertalet bussar går från Borås Resecentrum till hållplatsen ”Symfonigatan” som ligger i direkt anslutning av till Rise. Se exempel på bussar/tider nedan. Fler resor finns på Västtrafiks reseplanerare här.

Konferens och middag

Konferensen startar klockan 9.00 den 13/3 och slutar klockan 15.00 den 14/3.
Middag kommer att hållas på kvällen den 13/3 på Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås

Årsmöte och BIV-mingel

På kvällen den 12 mars kommer BIV att hålla årsmöte. I samband med detta blir det mingel vid vilket det kommer att bjudas på en lättare mingelbuffé och fördrink.


Tid: 19.00-22.00 (årsmötet startar 19.30)
Plats: Yxhammargården, Yxhammargatan 29, Borås

Hotellbokning

Eventuell hotellbokning görs direkt av deltagarna själva.

Frågor

Vid frågor kontakta oss via BIVdagarna@sfpe-biv.se

BIV gratulerar Mattias Delin till stipendie

Under 2023 utsågs återigen en BIV-stipendiat bland våra medlemmar. Denna gång tilldelades stipendiet en mycket engagerad medlem, Mattias Delin, med följande motivering:

Mattias har under sin yrkesverksamma karriär haft en ambition att på djupet förstå brandtekniken som ämne och att dela med sig av denna kunskap. Han har vidare i sin roll som brandingenjör och nu ledare för Brandforsk drivits av nytänkande och en strävan av att forskning ska kunna omsättas i ett praktiskt sammanhang.

Vi tog en pratstund med Mattias om tilldelningen av stipendiet, hur han hamnat där han gjort och hans tankar om framtiden.  

 • Först – grattis Mattias! Hur känner du när du hör motiveringen?  

Jag blir glad. Det känns som att det är mig det handlar om. Jag har alltid varit nyfiken på att förstå allting i hela världen. Det här med nytänkande har jag nog alltid haft med mig vilket har varit tacksamt i brandområdet där det finns utrymme att vara nyfiken och att hitta nya lösningar. Det finns ju inte alltid lösningar.

 • Vad var det som gjorde att du blev brandingenjör?

Jag är utbildad snickare och träbåtsbyggare men gjorde vapenfri tjänst som brandman på Visby flygplats. Efter det gjorde en arbetsplatsolycka att jag tappade glädjen i snickeriet. Jag gillade brand men hade ett dåligt knä så det funkade inte riktigt som brandman. Då hade jag hört att det skulle bli lätt att bli brandingenjör. Jag saknade dock gymnasiematten så den fick jag läsa in själv. Det var 60 kapitel och jag hade 60 dagar på mig, så det var bara att plugga in ett kapitel om dagen. Sedan blev det Komvux och sedan brandingenjörsstudier. Först var målet inställt mot räddningstjänsten men när jag hade pluggat ett tag så var den teoretisk delen med avancerade beräkningar så rolig så då kändes inte räddningstjänsten lika aktuell längre. Så då blev det först konsult på Brandskyddslaget, Briab, WSP brand & risk, sedan egen firma, DeBrand, i typ 10 år innan en trevlig nattågsresa ledde mig till Brandforsk och Brandskyddsföreningen. Vilket alltid har varit en liten dröm då jag alltid varit fascinerad av Brandforsk!

 • Vad är du mest stolt över?

Ja det är faktiskt detta BIV-stipendium! Jag tycker det är jättefint att med start som snickare (där jag inte trodde att jag var så bra på teorier) få en sådan här kollegial utmärkelse i en bransch där jag arbetat länge!

Men, jag har faktiskt haft ett fantastiskt år, där jag bl.a. fick hålla tal på 25 års manifestationen för Göteborgsbranden. I övrigt är det några av de större projekten som Kista Science Tower, nya Slussen, Kungliga slottet och Nordiska museet som jag arbetat med som väcker stolthet i mig.

Även vårt arbete inom BIV där vi är med och driver oss själva för att göra mer nytta i samhället känns viktigt tycker jag. Jag tror att BIV har påverkat nyttan av brandingenjörer i samhälle genom att koppla ihop universitet med de praktiska frågorna och också jobbat mot myndigheterna så regelverken blir bättre och bättre. Vi jobbar tillsammans, kollektivt, mot en bättre framtid!

 • Hur ser dina planer och visioner ut framåt?

Jag har alltid haft intresse för sociala frågor och hållbarhet osv. Mitt nuvarande arbete ger mig utrymme att tjata på de punkterna. Jag brinner extra för att det är jätteviktigt med social hållbarhet. Vi kan se tydligt att det är orättvist hur brandsäkerhet är fördelat i vårt samhälle. Om en brand drabbar någon utan en bra hemförsäkring och utan skyddsnätverk kan den få mycket större konsekvenser än om den drabbar någon med bra skyddsnät och försäkringar. Samma med skolbränder som förekommer mest i de skolor där barnen allra mest behöver gå i skola. De som dör i bränder är i större grad i de socioekonomiskt utsatta delarna av samhället. Branden i Göteborg är ett bra exempel som troligtvis aldrig hade hänt om det hade funnits fler vuxna involverade. Vi kan göra jättestor nytta för social hållbarhet. Förutom brandsäkerhet, förstås, skulle vi alla kunna vara ännu mer inkluderande och arbeta för mer mångfald i samhället t.ex.

Jag känner att jag är mindre och mindre intresserad av detaljer i BBR och i stället blir mer och mer intresserad av hur vi bygger ett samhälle som helhet.

Med de kloka reflektionerna och tankarna framåt ser vi i styrelsen fram emot allt vad Mattias kommer fortsätta bidra med inom det brandtekniska området och samtidigt också tacka honom för allt det han redan gjort!

/BIV genom ordförande Katja Cedergren