BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler

Den 7 juni hölls möte nr 8 i Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötets innehåll såhär:

Mötet behandlade främst den pågående remissen, med dialog kring SIS-remissen för analytisk dimensionering, räddningshissar, brandgasventilation, energilager, möjlighet att föra AD på kapitel 2, juridisk status på de olika delarna av regelverket. Se pdf-dokument för innehåll.

Vill du ta del av minnesanteckningarna eller den presentation som Boverket visade så finns dessa att ta del av på BIV:s medlemssidor.

Var med och påverka!

Uppdatering!

Före sommaren öppnades möjligheten för våra medlemmar att vara med och påverka via BIVs remissgrupp då vi sökte nya deltagare till denna grupp (se inlägg nedan). 

Tyvärr har tekniskt strul medfört att intresseanmälningar som skickats in har försvunnit ut i zybervärlden och vi har ingen möjlighet att komma åt eller läsa dessa. Om du är en av dem som skickat in din intresseanmälan (eller om du är en av dem som ville göra det men som glömde bort det nu i samband med semestertider) skulle vi vilja be Dig att skicka intresseanmälan igen till Jesper Friholm senast den 22 augusti.

___________________________________

I BIV:s strategiska plan fastslås att vi ska arbeta med samverkan, påverkan och utveckling för att på så sätt vara en vägledande aktör i syftet att uppnå vår vision om en hållbar och brandsäker framtid.

Ett sätt som vi omvandlar strategi till handling är genom att utgöra remissinstans och svara på remisser i enlighet med BIV:s åsikter och etik. Detta arbete utför vår remissgrupp.

På grund av avhopp från denna grupp öppnas nu möjligheten för medlemmar att vara med och påverka via remissgruppen då vi söker nya deltagare till BIV:s remissgrupp.

Deltagandet innebär att, tillsammans med övriga deltagare, granska inkomna remisser och lämna synpunkter å BIV:s vägnar.

Om du är intresserad (eller har frågor), kontakta Jesper Friholm senast den 14 augusti på jesper.friholm@raddning.com med en kort motivering om varför Du är rätt person för detta arbete.

Remiss hantering brandfarliga vätskor

MSB ger möjligheten att lämna synpunkter på ett uppdaterat förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning som remitterades våren 2022.
Förra remissrundan renderade 1200 synpunkter från 70 instanser som MSB har beaktat och behandlat. Nu önskas inte synpunkter på helheten – de kommer överhuvudtaget inte att behandlas – det är mer precist borttagandet av 5 kap. §1 i förra remissen som MSB önskar synpunkter på. Se bifogad fil ”missiv-remiss-2023”

BIV avser lämna remissvar, och du har möjlighet att göra din röst hörd via BIV om du på enklaste sätt mailar dina tankar gällande detta till daniel.haarala@skelleftea.se senast fredag 1 september. Inkomna synpunkter kommer att beredas av BIVs remissgrupp och delges MSB via BIVs styrelse.

Även om du inte har några synpunkter på att den tidigare föreslagna 5 kap §1 inte genomförs, erbjuds du nu en bra möjlighet att tidigt uppdatera dig om de vätskeföreskrifter som sannolikt kommer träda i kraft innan årets slut, så ta chansen och läs in dig på den bifogade föreskriftsremissen!

Workshops om Boverkets remiss brand

Nu har Boverkets remiss som säkerhet i händelse av brand i byggnader kommit. BIV kommer att lämna ett remissvar och behöver Din input. Därför anordnar BIV tre stycken workshops, dessa kommer att hållas i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Upplägg
Vi kommer att likt tidigare tillfällen, när vi har haft möjlighet att lämna synpunkter på utkasten, att jobba i smågrupper för diskussion och därefter redovisning i storgrupp. Därför vill vi att du kommer förberedd och påläst.

De frågor som workshoparna kommer att fokusera på är:

 • Är något otydligt och finns det risk för missförstånd? Är det något som saknas eller som borde regleras som inte finns med?
 • Bedöms säkerhetsnivån vara för hög eller låg inom något område? Bedöms säkerhetsnivån vara oavsiktligt ändrad?

Därutöver kommer vi att i två omgångar mer öppet diskutera reglerna inkl. konsekvensutredningen och kommer då att klustra reglerna enligt följande (kapitel 1 och 2 ingår i varje kluster):

 • Kapitel 3, 5 och 6
 • Kapitel 4, 7 och 8
 • Kapitel 9 och 10

Remissen
Remissen finns att hämta på Boverkets hemsida. Där finns flera remisser. Det finns brandskyddskrav även i andra författningar som i t.ex. tomtreglerna. Workshoparna kommer dock att fokusera på remissen om säkerhet i händelse av brand i byggnader.  

När och var?
Alla tillfällena är kl. 8-12.

 • Malmö: 29 maj, Sweco, Drottningtorget 14
 • Stockholm: 30 maj, WSP, Arenavägen 7
 • Göteborg: 2 juni, Bengt Dahlgren, Krokslätts fabriker 52

Anmälan
Anmäla dig till caroline.cronsioe@briab.se. BIV bjuder frukost ange därför om du har kostpreferenser. Sista anmälningsdag är (om man vill ha frukost) för:

 • Malmö, 23 maj
 • Stockholm, 24 maj
 • Göteborg, 26 maj.

Vi ses snart!
Caroline, Nils & Pär

Till minne av Anders Jönsson!

Det är med stor sorg och saknad som vi måste meddela att vi har nåtts av nyheten att vår tidigare kassör Anders Jönsson avlidit den 26/4 efter ett mycket snabbt sjukdomsförlopp. Anders var vår förenings kassör under fem år fram till för mindre än två månader sedan. Dessförinnan satt han med i styrelsen som studentrepresentant för Luleå tekniska universitet.   

Anders Jönsson på BIV:s styrelsemöte i Stockholm den 15 november 2022

Anders var som ansvarig för vårt medlemsregister, vår hemsida och kassör i praktiken styrelsens motor som fick verksamheten att rulla där vi andra i styrelsen hade en ganska bekväm resa. Detta breda ansvarsområde tog han på sig för att han ville det och tyckte det var viktigt för föreningen. Han var också en fin kompis som vi saknar och vill hedra på bästa tänkbara sätt. 

Tack för allt Anders!

Remisser ute för hantering Möjligheternas byggregler – säkerhet & hygien

Boverket har nu släppt två remisser gällande möjligheternas byggregler och i väntan på att brandavsnittet släpps vill BIV gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i dessa två remiser.

Följande remisser är släppta:

 • Möjligheternas byggregler – Säkerhet vid användning av byggnader
 • Möjligheternas byggregler – Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Svar skickas till jesper@bkbab.se och ska inkomma senast 26/5 för sammanställning inför efterföljande granskning av styrelsen.

I vårt remissutskick har en del stycken markerats som gula. Syftet med detta är att tydliggöra de stycken som har en närmre koppling till utformningen av brand- och utrymningssäkerhet i byggnader och som det kan vara värt att lägga lite mer tid på. Även ej markerade stycken kan vara relevanta.

BIV:s lokalgruppsträff i Göteborg 10 maj

Välkomna på vårens lokalgruppsträff i Göteborg den 10e maj med tema risker, reglering och restvärde för brandskydd i träbyggnader.

Träffen sker i form av en lunchträff med föredrag och panelsamtal kring ämnet brandskydd i trähus där vi tagit inspiration från Stockholms lokalgruppsträff och riktar stort fokus på egendomsskydd och restvärdesfrågor.

Träffen sker den 10/5 på FSD:s kontor klockan 11.30-13.15 och BIV bjuder på lunch. Mer info kring träffen och anmälan finns i det bifogade informationsbladet.

Vi ser fram emot Din anmälan och möjligheten till spännande diskussioner!

Vänligen lokalgruppen Göteborg,
Mattias Arnqvist, Jonatan Blomstrand, Fredrik Lovén, Axel Mossberg, Thorleif Olausson, Andreas Reuterberg, Henrik Rosenqvist och Joel Wikström

Trähus ur ett försäkringsperspektiv

Varmt välkommen till vårens lokalgruppsträff i Stockholm. Det kommer att vara en fysisk träff på plats under en förmiddag. Temat för träffen är Trähus ur ett försäkringsperspektiv där vi kommer att diskutera hur byggande i trähus tas emot på försäkringsmarknaden samt vilka möjligheter och begränsningar som behöver beaktas vid uppförandet av dessa byggnader. BIV välkomnar fem föreläsare till träffen:

 • Josef Brandt – Länsförsäkringar Norrbotten
 • Björn Yndemark – YHR Consulting AB
 • Christoffer Clarin – Trygg-Hansa
 • Brandskyddsföreningen (Restvärdesräddning)
 • SBUF – Konsekvenser av vattenskador i konstruktioner av massivt trä

Träffen hålls torsdag 27:e april kl. 08.00-12.00 i WSP:s lokaler, Arenavägen 7 Stockholm. Anmälan till träffen görs senast måndag 24:e april till caroline.cronsioe@briab.se. I samband med träffen kommer det att bjudas på frukost, så ange eventuella matpreferenser i anmälan. Digital närvaro kommer inte att erbjudas under denna träff.

Har Du frågor som Du önskar att vi belyser under träffen kan Du på förhand skicka dem till Caroline på ovanstående mailadress.

Vi ser fram emot att träffas igen och hoppas att Du har möjlighet att delta.

Varmt välkommen önskar vi i Stockholms lokalgrupp

Caroline Bernelius Cronsioe, Erik Lundström, Martina Jelvinger, Olga Nilsson, Jakob Kullmann

Save-the-date remissturné

Boverkets remiss om brandskydd kommer i vecka 18 och svaret ska vara Boverket tillhanda i månadsskiftet aug/sep. Det innebär i praktiken att vi har midsommar som deadline, innan semestrarna.

BIV planerar att hålla workshops, preliminärt kl. 8-12:

 • Malmö: 29 maj
 • Stockholm: 30 maj
 • Göteborg: 2 juni

Vi öppnar upp anmälan redan nu (anmäl dig till caroline.cronsioe@briab.se) och återkommer med mer information i början av maj när vi har fått remissen.

Hälsningar
Nils, Pär och Caroline

Utkast på ändringsreglerna

BIV har nu skickat in ett svar till Boverket med synpunkter på utkast till ändringsreglerna. Vill du läsa svaret så finns det på medlemssidorna, längst ner på sidan om Boverkets referensgrupper samt på sidan med remissvar.

Återigen tack Pär Hansson, Caroline Bernelius Cronsioe och Nils Olsson för att ni har hållit ihop detta.