BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Remiss ute angående standardisering

I dagarna har BIVs remissgrupp fått till sig en ny remiss att hantera. Denna gången gäller det en remiss avseende modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggnad 2023.

Nu ges även du som medlem möjlighet att inkomma med dina synpunkter till remissgruppen via Daniel Haarala som agerar samordnare för denna remisshantering. Observera att remisstiden är väldigt kort denna gången så Daniel behöver dina synpunkter senast den 22/1 för att hinna inarbeta dessa i BIVs remissvar. Maila synpunkter till daniel.haarala@skelleftea.se

För mer info läs nedanstående utskick angående remissen:

Standardisering inom samhällsbyggnadssektorn är viktigt för att främja effektivisering, kvalitet och förutsägbarhet. Projektet ”Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande” görs på uppdrag av Samhällsbyggandets regelforum. I detta mejl presenteras ett förslag på hur standardisering kan stärkas genom införandet av sektorsframtagna normer som ska tas fram enligt fastställda principer. Inom projektet önskas, med bifogad remiss, feedback på förslaget med tillhörande principer.

Standardiseringsstrategin består dels av en ramverksstrategi, och dels av en delstrategi kopplat till de byggregler som tas fram av Boverket inom ramen för Möjligheternas byggregler. Genom att detaljeringsnivån minskar i byggreglerna behöver sektorn satsa mer på standardisering, t.ex. genom satsningar inom svensk standard, sektorsframtagna normer och andra typer av branschöverenskommelser.

Som bakgrund till remissen är det viktigt att förstå Boverkets nya regelmodell. Läs mer på Boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/

Mer information om projektet och Samhällsbyggandets regelforum finns här:

https://www.sbuf.se/projektresultat/projekt?id=eefee0f2-483b-4e61-b3bb-52e982d40bb9

https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/

Här hittar Du remissen.

Dags att nominera till European Fire Safety Engineering Award

Nu finns möjligheten att nominera dig själv eller en branschkollega till det nyinstiftade European Fire Safety Engineering Award. Utmärkelsen syftar till att främja utvecklingen inom området brandteknisk ingenjörvetenskap i Europa. Läs mer här:

SFPE Europe Awards – SFPE Europe

Nominerade kan vara både SFPE-medlemmar och icke-medlemmar. SFPE-medlemmar och SFPE Europe-avdelningars medlemmar kan skicka in nomineringar. För att nominera en kollega eller dig själv, skicka en motivering till  robert.mcnamee@ri.se  senast den 31 januari 2023. 

Det hade varit kul om det skickades in några svenska nomineringar!

Jul & Nyårsbrev 2022

God Jul & Gott Nytt År!

Önskar BIVs styrelse,

Katja Cedergren (ord.), Pär Hansson (vice ordf.), Caroline Bernelius Cronsioe (sekr.), Ander Jönsson (kassör), Robert McNamee (avg. ordf.), Maya Stål Söndergaard (ledamot), Helena Klasson (ledamot), Jesper Friholm (ledamot), Lina Åteg (ledamot), Sebastian Mets Wigenborg (stud. repr. LTU) och Ebba Thor (stud. repr. LTH)

Nya möjligheter att påverka!

I samband med att nya byggregler håller på att färdigställas pågår också arbetet med standardiseringen av BBRAD. Som en del av detta arbete har arbetsgruppen tagit fram en enkätundersökning för att se vad branschen anser att det finns för utvecklings- och förändringsbehov. BIV har blivit ombedda att sprida denna enkätundersökning till våra medlemmar och följare för att möjliggöra så många svar som möjligt. Enkätundersökningen riktar sig till konsulter, räddningstjänster och andra aktörer som stöter på BBRAD och har relativt god kännedom om vad den reglerar.

Enkäten nås här: https://forms.gle/vKTrAiG2RqabQsf66

Enkätundersökningen kommer hållas öppen till juldagen.

Från BIV:s håll ser vi positivt på detta arbete och uppmanar därför våra medlemmar och följare att ta sig tid till att svara på enkäten. Tillsammans har vi möjlighet att påverka på ett positivt sätt!

Mvh
Styrelsen

Nominera till BIV stipendium

BIV delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

  • insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
  • bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
  • bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
  • framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen nedan.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast den 19 januari 2023.

Med vänlig hälsning,
Stipendiegruppen
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Intresseanmälan för deltagande i en Round Robin studie kring brandprojektering av trähus

Nu drar vår Round Robin studie kring trähus snart igång. Hoppas ni kan vara med! För mer information och intresseanmälan se de bifogade dokumentet.

Med vänliga hälsningar,Arbetsgruppen, Caroline Bernelius Cronsioe (BRIAB)(sammankallande), Pär Hansson (FSD), Nils Johansson (LTH), Sebastian Mets Wigenborg (LTU) och Robert McNamee (RISE/LTH)

Artikel i Bygg & Teknik om brandskydd i trähus

BIV har med en artikel i senaste brandnumret från tidningen Bygg & Teknik ”Brandskydd i trähus – branschens viktigaste frågeställningar identifierade”.

Artikeln bygger på den rapport som BIV tog fram innan sommaren ”Sammanställning av frågeställningar kring trähus och trähusbyggande från BIV:s medlemmar, rapport 2022:1”.

Med avstamp i rapporten har BIV initierat en kunskapssammanställning om delaminering samt ett tillämpningsstöd om brandskydd under byggtid och kontroll. Arbetet med dessa kommer starta inom kort, vi håller på att forma arbetsgrupperna. Utöver detta ska BIV även genomföra en RoundRobin-studie, mer info om studien kommer snart, håll öron och ögon öppna.

Boverkets referensgruppsmöte 6

Boverket hade ett referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler den 19 oktober. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötet såhär:

Mötets agenda handlade främst om att följa upp och diskutera de synpunkter som inkommit på regelutkastet, där bl.a. BIV lämnat synpunkter som framkommit vid workshopar med medlemmarna under hösten. Generella synpunkter som Boverket fått handlade bl.a. om svårigheter att överblicka resultatet av ändringarna, status på författningskommentarer, begrepp och otydlighet. Vid mötet diskuterades främst krav på omfattande brandspridning och krav på brandspridning mellan byggnader, krav på byggnader med brännbar stomme och krav på brandgasventilation. Vidare fanns synpunkter på BBRAD, att Boverket bl.a. lämnar ifrån sig säkerhetsnivån. Slutligen berördes kommande ändringsregler. Boverket kommer att skicka ut remissförslag för ändringsregler i två omgångar, en allmän del i december och en brandspecifik del i april 2023. Nästa möte i Boverkets referensgrupp är i mars 2023.

Vill du läsa mötesprotokollet som Boverket har sammanställt eller ta del av materialet som visades under mötet så hittar du detta på medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.

BIVs svar avseende Möjligheternas byggregler brandskydd

BIV har skickat våra sammanställda synpunkter till Boverket avseende deras utkast på kapitel 1-6 och 8 samt tillhörande författningskommentarer och konsekvensutredning. För den som är nyfiken hittar Du här nu det sammanställda svaret.

Styrelsen vill samtidigt tacka alla Ni medlemmar som bidragit med Ert engagemang och tid för de workshops som tagit plats under BIV-turnén i september.

Samtidigt vill vi skicka ett extra stort tack till Caroline Bernelius Cronsioe, Pär Hansson och Nils Olsson för att ni har planerat, genomfört och sammanställt hela detta arbete på ett imponerande sätt. Utan Ert personliga engagemang skulle detta arbete inte varit möjligt!

Som ordförande för BIV är jag stolt över det bidrag vi nu gjort tillsammans för att landa kapitlet om brandskydd i Möjlighetens byggregler på bästa möjliga sätt! Mvh Styrelsen genom Katja

Nytt tillämpningsstöd och kunskapssammanställning avseende trähus

De senaste åren har intresset för brandskydd i samband med trähus och trähusbyggnad ökat. För att stötta våra medlemmar inledde BIV därför ett arbete kring trähus genom att gå ut med en fråga om vilka behov av tillämpningsstöd avseende trähus och trähusbyggande som finns i branschen. En sammanfattning av inkomna frågeställningar finns publicerad på BIV:s hemsida och olika actions kommer initieras för att hantera olika inkomna frågeställningar.

Detta dokument utgör ett första steg i att initiera två arbeten;

  • en kunskapssammanställning inom området delaminering vid brand,
  • ett stöd för tillämpning avseende kontroll av utförande och brandskydd under byggtid i trähus.

Styrelsens målsättning är att tillse en arbetsgrupp som arbetar med kunskapssammanställningen, läs mer under del A nedan, samt en arbetsgrupp som arbetar med tillämpningsstöd avseende kontroll, läs mer under del B nedan. Detta dokument avser att beskriva de scope som styrelsen vill att arbetsgrupperna hanterar inom respektive ämne.’

Skicka en intresseanmälan till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 21 oktober och anger vilken grupp Du vill vara med i samt motivering till varför just du är lämplig att vara aktiv i detta arbete.

Läs bifogat dokument för mer information

Mvh Styrelsen