BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Remiss avseende certifierade byggprojekteringsföretag

Boverket har nu släppt en remiss gällande certifiering av byggprojekteringsföretag; ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag”. Syftet med denna föreskrift är att göra de införda bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) om certifierade byggprojekteringsföretag tillämpbara.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här: 

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag – Boverket

Svar skickas till maria.broman@fsd.se och ska inkomma senaste den 13/10 2023 för sammanställning inför utskick.

Kurs i brandteknisk dimensionering av trähus

Linnéuniversitetet ska ge kursen Brandteknisk dimensionering av trähus igen hösten 2023. Kursen hålls inom programmet Expertkompetens och ger fem högskolepoäng. Den hålls på distans och kvartsfart med tre tvådagarsträffar, den första vid kursstart den 14-15 september i Växjö, sen en träff i Stockholm och en i Borås.

Kursplan mm samt länk till anmälan finns på 

https://lnu.se/kurs/brandteknisk-dimensionering-av-trahus/vaxjo-distans-deltid-ht/

Sista anmälningsdag är den 13 augusti.

BIV:s remissvar på Boverkets remiss om säkerhet i händelse av brand

BIV har nu skickat in sitt remissvar till Boverket angående deras remiss om säkerhet i händelse av brand. BIV vill tacka dig som har engagerat sig i BIV:s remissvar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

En kort sammanfattning av BIV:s remissvar:

BIV vill framhålla att en modernisering av våra brandskyddsregler som adresserar våra nuvarande och framtida brandrisker är väldigt välkommet. Ett nydanande regelverk kommer få stort genomslag i branschen och påverkar vårt byggnadstekniska brandskydd under lång tid framöver. Utifrån remissen och de synpunkter som vi samlat på oss under BIV:s workshopar är därför vår samlade bild att de tidsramar som getts för remissynpunkter är helt orimliga. För att ge en rättvis bedömning av för- och nackdelar med de nya reglerna skulle vi behöva minst den dubbla tiden gentemot vad som nu har varit tillgängligt. Det stora arbete som våra medlemmar lagt ned under kort tid för att utvärdera remissen ger oss underlag att konstatera att det finns många kvarstående otydligheter i remissen. Ett stort frågetecken är inbördes juridisk status på de delar som ligger utanför föreskriftsnivån. Hur ska andra lösningar, oklarheter, eller motstående uppgifter, i tex allmänt råd, konsekvensutredning och författningskommentarer hanteras och vilket ska bedömas ha störst juridisk tyngd? BIV noterar att det finns också brister i utredningsunderlaget för remissen. Främst gäller det att skillnader i projekterat brandskydd utifrån befintliga och nya regler inte har utretts tillräckligt. Det är därför väldigt osäkert om Boverket lever upp till sin egen målsättning att brandskyddsnivån som helhet inte ska ändras i och med det nya regelverket.

Vi ser remissen som ett stort steg framåt jämfört med tidigare presenterade utkast. BIV anser dock att Boverket måste behandla inkomna remissynpunkter och därefter skicka ut ett reviderat underlag på ytterligare en remissrunda. Omfattande provprojektering måste genomföras för att hitta oklarheter och felaktiga skyddsnivåer i de nya reglerna jämfört med dagens BBR.

Att i detta läge stressa fram nya regler för att hålla en teoretisk tidsplan riskerar att ge våra nya brandskyddsregler en väldigt olycklig start. Detta skulle ge negativa konsekvenser för branschen, för vårt förtroende nationellt och internationellt samt försvåra en rättssäker tillämpning av reglerna.

Exempel på ofta återkommande kommentarer från våra medlemmar är att det införs många nya begrepp och definitioner. Flera är förvillande lika tidigare vedertagna i BBR, eller andra tillämpade regelverk, men har i remissen fått nya oklara betydelser. De nya reglerna saknar nästan helt ett antal viktiga områden som till exempel installations- (ventilations-) brandskydd och förutsättningar för återbruk med tillämpning för hållbarhet. BIV hade också önskat en föreskrift på att det som anges i brandskyddsbeskrivningen ska inarbetas i övriga discipliners handlingar. Det hade gett en viktig signal till branschen och ökat genomslaget för de förändringar som Boverket vill se i framtidens byggnadstekniska brandskydd.

Kapitlen kring ändringsregler ger potentiella effekter på hela vårt befintliga byggnadsbestånd. Våra medlemmar har varit kritiska till otydligheten i dessa regler och strukturen i sin helhet i kapitel 9 och 10 behöver omarbetas.

Sommarhälsning från styrelsen

Tiden rusar fram och vi är snart åter framme i semestertider. Innan det är dags att helt koppla bort arbetet vill vi i styrelsen dela med oss av en sammanfattning om vad som hänt i BIV under våren som gått, men också passa på att redan nu flagga för vad vi har framför oss.

Läs därför gärna årets sommarbrev.

Ha sedan en helt underbar sommar!

Mvh styrelsen

Gratis webinar om studie av olika släckmedel för Li-Ion batterier

Vårt syster-chapter, SFPE Denmark, bjuder in till webinar kl 15.30-16.30 den 6:e Juli.

BIV-medlemmar kan delta gratis.
Skicka din intresseanmälan till par.hansson@fsd.se så får du en länk för uppkoppling.
Mer information finns i bifogat dokument.

Ny teknik kräver ny kunskap.

Välkommen att ta del av aktuell forskning!

Mvh styrelsen

Remiss SS-BBRAD

I samband med Boverkets remissarbete med nya byggregler kommer föreskrift om analytisk dimensionering av brandskydd (BBRAD) att upphävas. Som ersättning kommer ett antal standarder tas fram varav 2 st nu finns ute på remiss från SIS.

Aktuella standarder kan laddas ned från https://kommentera.sis.se/. På grund av rättighetsfrågor kan BIV inte tillhandahålla remisserna utan var och en måste registrera sig på hemsidan och ladda ner dessa själv.

I ett försök att samla medlemmarnas synpunkter på dessa standarder kommer BIV att anordna två stycken digitala workshops där Ni alla har möjlighet att lämna synpunkter och diskutera. Resultatet från workshopparna sammanställs därefter och lämnas till BIV:s styrelse som förslag till remissvar från föreningen.

Workshopparna kommer att hållas 15 respektive 16 augusti, kl 10-11.30 vid båda tillfällena. Anmälan till mattias@brandrisk.se senast 11 augusti.

En förutsättning för deltagande i workshop är att du tagit del av standarderna via hemsida enligt ovan.

Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler

Den 7 juni hölls möte nr 8 i Boverkets referensgrupp brand om möjligheternas byggregler. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötets innehåll såhär:

Mötet behandlade främst den pågående remissen, med dialog kring SIS-remissen för analytisk dimensionering, räddningshissar, brandgasventilation, energilager, möjlighet att föra AD på kapitel 2, juridisk status på de olika delarna av regelverket. Se pdf-dokument för innehåll.

Vill du ta del av minnesanteckningarna eller den presentation som Boverket visade så finns dessa att ta del av på BIV:s medlemssidor.

Var med och påverka!

Uppdatering!

Före sommaren öppnades möjligheten för våra medlemmar att vara med och påverka via BIVs remissgrupp då vi sökte nya deltagare till denna grupp (se inlägg nedan). 

Tyvärr har tekniskt strul medfört att intresseanmälningar som skickats in har försvunnit ut i zybervärlden och vi har ingen möjlighet att komma åt eller läsa dessa. Om du är en av dem som skickat in din intresseanmälan (eller om du är en av dem som ville göra det men som glömde bort det nu i samband med semestertider) skulle vi vilja be Dig att skicka intresseanmälan igen till Jesper Friholm senast den 22 augusti.

___________________________________

I BIV:s strategiska plan fastslås att vi ska arbeta med samverkan, påverkan och utveckling för att på så sätt vara en vägledande aktör i syftet att uppnå vår vision om en hållbar och brandsäker framtid.

Ett sätt som vi omvandlar strategi till handling är genom att utgöra remissinstans och svara på remisser i enlighet med BIV:s åsikter och etik. Detta arbete utför vår remissgrupp.

På grund av avhopp från denna grupp öppnas nu möjligheten för medlemmar att vara med och påverka via remissgruppen då vi söker nya deltagare till BIV:s remissgrupp.

Deltagandet innebär att, tillsammans med övriga deltagare, granska inkomna remisser och lämna synpunkter å BIV:s vägnar.

Om du är intresserad (eller har frågor), kontakta Jesper Friholm senast den 14 augusti på jesper.friholm@raddning.com med en kort motivering om varför Du är rätt person för detta arbete.

Remiss hantering brandfarliga vätskor

MSB ger möjligheten att lämna synpunkter på ett uppdaterat förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning som remitterades våren 2022.
Förra remissrundan renderade 1200 synpunkter från 70 instanser som MSB har beaktat och behandlat. Nu önskas inte synpunkter på helheten – de kommer överhuvudtaget inte att behandlas – det är mer precist borttagandet av 5 kap. §1 i förra remissen som MSB önskar synpunkter på. Se bifogad fil ”missiv-remiss-2023”

BIV avser lämna remissvar, och du har möjlighet att göra din röst hörd via BIV om du på enklaste sätt mailar dina tankar gällande detta till daniel.haarala@skelleftea.se senast fredag 1 september. Inkomna synpunkter kommer att beredas av BIVs remissgrupp och delges MSB via BIVs styrelse.

Även om du inte har några synpunkter på att den tidigare föreslagna 5 kap §1 inte genomförs, erbjuds du nu en bra möjlighet att tidigt uppdatera dig om de vätskeföreskrifter som sannolikt kommer träda i kraft innan årets slut, så ta chansen och läs in dig på den bifogade föreskriftsremissen!

Workshops om Boverkets remiss brand

Nu har Boverkets remiss som säkerhet i händelse av brand i byggnader kommit. BIV kommer att lämna ett remissvar och behöver Din input. Därför anordnar BIV tre stycken workshops, dessa kommer att hållas i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Upplägg
Vi kommer att likt tidigare tillfällen, när vi har haft möjlighet att lämna synpunkter på utkasten, att jobba i smågrupper för diskussion och därefter redovisning i storgrupp. Därför vill vi att du kommer förberedd och påläst.

De frågor som workshoparna kommer att fokusera på är:

 • Är något otydligt och finns det risk för missförstånd? Är det något som saknas eller som borde regleras som inte finns med?
 • Bedöms säkerhetsnivån vara för hög eller låg inom något område? Bedöms säkerhetsnivån vara oavsiktligt ändrad?

Därutöver kommer vi att i två omgångar mer öppet diskutera reglerna inkl. konsekvensutredningen och kommer då att klustra reglerna enligt följande (kapitel 1 och 2 ingår i varje kluster):

 • Kapitel 3, 5 och 6
 • Kapitel 4, 7 och 8
 • Kapitel 9 och 10

Remissen
Remissen finns att hämta på Boverkets hemsida. Där finns flera remisser. Det finns brandskyddskrav även i andra författningar som i t.ex. tomtreglerna. Workshoparna kommer dock att fokusera på remissen om säkerhet i händelse av brand i byggnader.  

När och var?
Alla tillfällena är kl. 8-12.

 • Malmö: 29 maj, Sweco, Drottningtorget 14
 • Stockholm: 30 maj, WSP, Arenavägen 7
 • Göteborg: 2 juni, Bengt Dahlgren, Krokslätts fabriker 52

Anmälan
Anmäla dig till caroline.cronsioe@briab.se. BIV bjuder frukost ange därför om du har kostpreferenser. Sista anmälningsdag är (om man vill ha frukost) för:

 • Malmö, 23 maj
 • Stockholm, 24 maj
 • Göteborg, 26 maj.

Vi ses snart!
Caroline, Nils & Pär