BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Jul & Nyårsbrev 2022

God Jul & Gott Nytt År!

Önskar BIVs styrelse,

Katja Cedergren (ord.), Pär Hansson (vice ordf.), Caroline Bernelius Cronsioe (sekr.), Ander Jönsson (kassör), Robert McNamee (avg. ordf.), Maya Stål Söndergaard (ledamot), Helena Klasson (ledamot), Jesper Friholm (ledamot), Lina Åteg (ledamot), Sebastian Mets Wigenborg (stud. repr. LTU) och Ebba Thor (stud. repr. LTH)

Nya möjligheter att påverka!

I samband med att nya byggregler håller på att färdigställas pågår också arbetet med standardiseringen av BBRAD. Som en del av detta arbete har arbetsgruppen tagit fram en enkätundersökning för att se vad branschen anser att det finns för utvecklings- och förändringsbehov. BIV har blivit ombedda att sprida denna enkätundersökning till våra medlemmar och följare för att möjliggöra så många svar som möjligt. Enkätundersökningen riktar sig till konsulter, räddningstjänster och andra aktörer som stöter på BBRAD och har relativt god kännedom om vad den reglerar.

Enkäten nås här: https://forms.gle/vKTrAiG2RqabQsf66

Enkätundersökningen kommer hållas öppen till juldagen.

Från BIV:s håll ser vi positivt på detta arbete och uppmanar därför våra medlemmar och följare att ta sig tid till att svara på enkäten. Tillsammans har vi möjlighet att påverka på ett positivt sätt!

Mvh
Styrelsen

Nominera till BIV stipendium

BIV delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

  • insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
  • bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
  • bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
  • framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen nedan.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast den 19 januari 2023.

Med vänlig hälsning,
Stipendiegruppen
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Intresseanmälan för deltagande i en Round Robin studie kring brandprojektering av trähus

Nu drar vår Round Robin studie kring trähus snart igång. Hoppas ni kan vara med! För mer information och intresseanmälan se de bifogade dokumentet.

Med vänliga hälsningar,Arbetsgruppen, Caroline Bernelius Cronsioe (BRIAB)(sammankallande), Pär Hansson (FSD), Nils Johansson (LTH), Sebastian Mets Wigenborg (LTU) och Robert McNamee (RISE/LTH)

Artikel i Bygg & Teknik om brandskydd i trähus

BIV har med en artikel i senaste brandnumret från tidningen Bygg & Teknik ”Brandskydd i trähus – branschens viktigaste frågeställningar identifierade”.

Artikeln bygger på den rapport som BIV tog fram innan sommaren ”Sammanställning av frågeställningar kring trähus och trähusbyggande från BIV:s medlemmar, rapport 2022:1”.

Med avstamp i rapporten har BIV initierat en kunskapssammanställning om delaminering samt ett tillämpningsstöd om brandskydd under byggtid och kontroll. Arbetet med dessa kommer starta inom kort, vi håller på att forma arbetsgrupperna. Utöver detta ska BIV även genomföra en RoundRobin-studie, mer info om studien kommer snart, håll öron och ögon öppna.

Boverkets referensgruppsmöte 6

Boverket hade ett referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler den 19 oktober. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötet såhär:

Mötets agenda handlade främst om att följa upp och diskutera de synpunkter som inkommit på regelutkastet, där bl.a. BIV lämnat synpunkter som framkommit vid workshopar med medlemmarna under hösten. Generella synpunkter som Boverket fått handlade bl.a. om svårigheter att överblicka resultatet av ändringarna, status på författningskommentarer, begrepp och otydlighet. Vid mötet diskuterades främst krav på omfattande brandspridning och krav på brandspridning mellan byggnader, krav på byggnader med brännbar stomme och krav på brandgasventilation. Vidare fanns synpunkter på BBRAD, att Boverket bl.a. lämnar ifrån sig säkerhetsnivån. Slutligen berördes kommande ändringsregler. Boverket kommer att skicka ut remissförslag för ändringsregler i två omgångar, en allmän del i december och en brandspecifik del i april 2023. Nästa möte i Boverkets referensgrupp är i mars 2023.

Vill du läsa mötesprotokollet som Boverket har sammanställt eller ta del av materialet som visades under mötet så hittar du detta på medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.

BIVs svar avseende Möjligheternas byggregler brandskydd

BIV har skickat våra sammanställda synpunkter till Boverket avseende deras utkast på kapitel 1-6 och 8 samt tillhörande författningskommentarer och konsekvensutredning. För den som är nyfiken hittar Du här nu det sammanställda svaret.

Styrelsen vill samtidigt tacka alla Ni medlemmar som bidragit med Ert engagemang och tid för de workshops som tagit plats under BIV-turnén i september.

Samtidigt vill vi skicka ett extra stort tack till Caroline Bernelius Cronsioe, Pär Hansson och Nils Olsson för att ni har planerat, genomfört och sammanställt hela detta arbete på ett imponerande sätt. Utan Ert personliga engagemang skulle detta arbete inte varit möjligt!

Som ordförande för BIV är jag stolt över det bidrag vi nu gjort tillsammans för att landa kapitlet om brandskydd i Möjlighetens byggregler på bästa möjliga sätt! Mvh Styrelsen genom Katja

Nytt tillämpningsstöd och kunskapssammanställning avseende trähus

De senaste åren har intresset för brandskydd i samband med trähus och trähusbyggnad ökat. För att stötta våra medlemmar inledde BIV därför ett arbete kring trähus genom att gå ut med en fråga om vilka behov av tillämpningsstöd avseende trähus och trähusbyggande som finns i branschen. En sammanfattning av inkomna frågeställningar finns publicerad på BIV:s hemsida och olika actions kommer initieras för att hantera olika inkomna frågeställningar.

Detta dokument utgör ett första steg i att initiera två arbeten;

  • en kunskapssammanställning inom området delaminering vid brand,
  • ett stöd för tillämpning avseende kontroll av utförande och brandskydd under byggtid i trähus.

Styrelsens målsättning är att tillse en arbetsgrupp som arbetar med kunskapssammanställningen, läs mer under del A nedan, samt en arbetsgrupp som arbetar med tillämpningsstöd avseende kontroll, läs mer under del B nedan. Detta dokument avser att beskriva de scope som styrelsen vill att arbetsgrupperna hanterar inom respektive ämne.’

Skicka en intresseanmälan till katja.cedergren@bengtdahlgren.se senast den 21 oktober och anger vilken grupp Du vill vara med i samt motivering till varför just du är lämplig att vara aktiv i detta arbete.

Läs bifogat dokument för mer information

Mvh Styrelsen

[BIV] BIV-Lunch 20 oktober med temat rollfördelning i bygglovsprocessen

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV. Träffen kommer hållas som en semidigital träff där ett panelsamtal kommer att streamas från Stockholm. Fysiska möten kommer att hållas i Stockholm, Linköping och Karlstad. På respektive ort kommer panelsamtalet att visas och följas upp av diskussioner och reflektioner.

Temat för träffen är Rollfördelningen i bygglovsprocessen med fokus på samarbetet mellan räddningstjänst, byggnadsnämnd och konsult. BIV välkomnar fyra föreläsare till träffen:
• Jenny Gramenius – Byggnadsinspektör Sigtuna kommun
• Sabina Gustavsson – Strateg Brandkåren Attunda
• Caroline Eriksson Lantz – Brandingenjör Storstockholms brandförsvar
• Björn Andersson – Brandskyddskonsult Brandskyddslaget

Träffen hålls torsdag 20:e oktober kl 12.00-14.00. Anmälan görs senast måndag 17 oktober till respektive lokalgrupp enligt nedan. I samband med träffen kommer det att bjudas på lunch.

Stockholm
Willis Tower Watson, Lästmakargatan 20. Anmälan görs till Olga Nilsson olga.nilsson@gmail.com. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Linköping
WSP, Ågatan 7. Anmälan görs till Rebecka Lind rebecka.lind@wsp.se Dropin från 11.30. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Karlstad
MSB, Packhusallén 2. Anmälan görs Malin Niklasson malin.niklasson@msb.se. Observera att ID-kort krävs för att kunna visa upp i vakten vid inpassering. Ange eventuella matpreferenser i anmälan.

Digitalt deltagande
För er som inte har möjlighet att delta på de fysiska träffarna ovan finns möjlighet att se panelsamtalet digitalt. Inga efterföljande diskussionsrum kommer att finnas vid digitalt deltagande. Anmälan görs till Olga Nilsson olga.nilsson@gmail.com. Skriv i anmälan att du avser delta digitalt.

Varmt välkommen!

Inbjudan digitalt BIV-turnetillfälle

BIV-turnén för att samla in synpunkter på byggregelutkastet fortsätter och vi avslutar med en digital workshop. Denna gång blir det i from av menti-frågor. Frågorna finner du tillsammans med inbjudan, så att du kan förbereda ditt svar. Efter att alla har svarat på frågorna avslutar vi med en analys av de frågor där våra svar inte är samstämmiga. Den digitala workshopen är torsdagen den 29/9 kl 12-13. Du anmäler dig till caroline.cronsioe@briab.se. Först den 29/9 kommer du sedan att få en länk till mötet.