BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Minnesanteckningar från Boverkets referensgrupp om nya byggrelger brand

Det har hållits ett möte i Boverkets referensgrupp om de nya byggreglerna om brandskydd. Nils Olsson är BIV:s representant och nedan finns Nils sammanfattning av mötet. Vill du läsa minnesanteckningarna i sin helhet så finns de att läsa på medlemssidorna.

Tidplanen för ”Möjligheternas byggregler”. Planerat ikraftträdande är 1 januari 2025. Extra remiss planeras till februari 2024 där delar av författningsförslaget kommer ingå (detta då flera remissinstanser bl.a. BIV avstyrkt tidigare förslag) Vid mötet redovisades betänkandet om förstärkt byggkontroll avseende vissa tekniska egenskapskrav, bland annat säkerhet i händelse av brand, som nyligen redovisats. I förslaget ingår bl.a. att certifierade sakkunniga inte ska kontrollera sitt eget arbete.