BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Hederskodex

Medlemmen tar ansvar för sin professionella identitet och yrkeskårens anseende genom att

  • verka på ett ärligt, objektivt och noggrant sätt med omsorg för mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden
  • använda vetenskapliga teorier och erkänd erfarenhet på ett ansvarsfullt sätt och med beaktande av långsiktlighet för helhetslösningen
  • inte använda modeller, teorier eller kunskap som ligger utanför dess användningsområde eller vilka har visats vara mindre tillförlitliga
  • presentera resultat på ett sanningsenligt och sakligt sätt, samt genom att undvika missvisande, felaktiga eller överdrivna påståenden
  • uttrycka sin sakkunniga uppfattning även om den strider mot uppdragsgivarens
  • kontinuerligt utbilda sig och ta del av ny kunskap inom området, samt genom att verka för spridandet av sådan ny kunskap
  • respektera anförtrodda uppgifter och inte föra vidare konfidentiell information
  • avstå från ekonomiska förehavanden som kan påverka tilltron till opartiskhet och omdöme
  • undvika att misskreditera kollegers eller konkurrenters anseende genom obefogade beskyllningar
  • stödja kollegor som råkar i svårigheter på grund av handlande enligt dessa normer, samt genom bästa förmåga avstyra brott mot dem.

Antaget av årsmötet 9 maj 1996.