BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Boverkets referensgruppsmöte nr 9 om de nya brandreglerna

Möte nr 9 i Boverkets referensgrupp om de nya brandreglerna har genomförts. BIV:s representant Nils Olsson deltog i vanlig ordning och Nils sammanfattar mötet såhär:

Mötets huvudfråga var extraremissen till Möjligheternas byggregler, med sista svarsdag den 5:e april. Exempel på större ändringar är avsnitten om:

  • Brandspridning i dolda utrymmen
  • Skydd mot omfattande brandspridning
  • Fasader
  • Gångavstånd på skolor
  • Frångänglighet och utrymningsplatser
  • Skyltning av personantal
  • Brandgasventilation
  • Stigarledning

Tidplanen anger att EU-anmälan genomförs juli till oktober. Vägledningstexter utförs juli till november. Regelverket träder ikraft den 1:e januari.

BIV framförde till Boverket att vi anser att tidplanen är forcerad, och att det vore olyckligt för branschen om snabbhet sker på bekostnad av kvalitét. BIV rekommenderade Boverket att överväga längre tidplan, för att kunna kvalitetssäkra reglerna bättre innan de släpps.

Vill du ta del av minnesanteckningarna och Boverkets presentation från mötet så hittar du dessa på medlemssidorna.