BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Boverkets referensgrupp brandskydd

Boverkets referensgrupp brandskydd, där BIV är representerade via Nils Olsson på Bengt Dahlgren, hade möte 2022-12-01. Nu har minnesanteckningarna publicerats på Boverkets webbplats.

Nils sammanfattar mötet
Vid mötet fördes dialog kring valet att ändra BBRAD till standard som ges ut av SIS, (istället för allmänt råd). Vidare fördes dialog om klimat-deklarationer även innefattade klimatpåverkan från bränder, vilket det inte gör enligt Boverket.

Information från Boverket

  • Boverket har ett långsiktigt uppdrag om cirkulär ekonomi/återbruk i byggsektorn. (Återbruk är dock inte särskilt belyst hittills i Möjligheternas byggregler, men är planerat som en del i framtida BBRAD.)
  • Efter årsskiftet kommer de inte längre vara möjligt att söka efter certifierade sakkunniga på Boverkets hemsida, sökning kan ske via certifieringsorganens register.
  • Ett arbete pågår för Boverket att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket.
  • Ett arbete pågår med utveckling av en digitalt anpassad plan- och bygglag med målbilden att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, bl.a. digitala kontrollplaner.

Boverket skickade även med den konsultrapporter som Boverket handlat upp av WSP om brandskydd i höga byggnader, risker kopplat till ny teknik, samt modell för avstånd till utrymningsvägar.

Hur optimerar vi möjligheten för dig att kunna engagera dig i remissen om möjligheternas byggregler?

Enligt en preliminär tidplan från Boverket (som kan ändras) kan vi förvänta oss att remissen för möjligheternas byggregler kommer i månadsskiftet april/maj 2023 och att remissen ska vara besvarad till månadsskiftet augusti/september 2023.

BIV har börjat fundera på hur vi bäst engagerar dig som medlem för att tillsammans skapa ett remissvar.  Vi vill därför veta vad som mest troligt kommer göra att Du engagerar dig. Av den anledningen skulle vi uppskatta om du vill svara på enkäten som du når via länken nedan. Svara nu direkt!

Google formulär: https://forms.gle/s4J93wkQLwfqWR7A7

Nya möjligheter att påverka!

I samband med att nya byggregler håller på att färdigställas pågår också arbetet med standardiseringen av BBRAD. Som en del av detta arbete har arbetsgruppen tagit fram en enkätundersökning för att se vad branschen anser att det finns för utvecklings- och förändringsbehov. BIV har blivit ombedda att sprida denna enkätundersökning till våra medlemmar och följare för att möjliggöra så många svar som möjligt. Enkätundersökningen riktar sig till konsulter, räddningstjänster och andra aktörer som stöter på BBRAD och har relativt god kännedom om vad den reglerar.

Enkäten nås här: https://forms.gle/vKTrAiG2RqabQsf66

Enkätundersökningen kommer hållas öppen till juldagen.

Från BIV:s håll ser vi positivt på detta arbete och uppmanar därför våra medlemmar och följare att ta sig tid till att svara på enkäten. Tillsammans har vi möjlighet att påverka på ett positivt sätt!

Mvh
Styrelsen

Nominera till BIV stipendium

BIV delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett diplom och detta delas normalt ut på föreningens årsmöte.

Nu är det dags att nominera personer som du tycker gjort sig förtjänt av utnämningen och det måste inte vara en BIV-medlem. Stipendiat kan till exempel ha utfört:

  • insatser för brandsäkerhetens bästa inom det brandtekniska ingenjörsområdet.
  • bidragit till att sprida kunskap om brandsäkerhet till allmänheten.
  • bidragit till att höja kunskapsnivån hos konsulter och myndigheter avseende brandsäkerhet.
  • framfört nyskapande modeller avseende brandteknisk dimensionering.

Läs mer om kriterierna för stipendiet och nomineringen nedan.

Skicka din nominering inklusive en kort motivering till hakan.frantzich@brand.lth.se senast den 19 januari 2023.

Med vänlig hälsning,
Stipendiegruppen
Malin Tindberg (Region Skåne), Frida Vermina Plathner (RISE), Håkan Frantzich (LTH)

Artikel i Bygg & Teknik om brandskydd i trähus

BIV har med en artikel i senaste brandnumret från tidningen Bygg & Teknik ”Brandskydd i trähus – branschens viktigaste frågeställningar identifierade”.

Artikeln bygger på den rapport som BIV tog fram innan sommaren ”Sammanställning av frågeställningar kring trähus och trähusbyggande från BIV:s medlemmar, rapport 2022:1”.

Med avstamp i rapporten har BIV initierat en kunskapssammanställning om delaminering samt ett tillämpningsstöd om brandskydd under byggtid och kontroll. Arbetet med dessa kommer starta inom kort, vi håller på att forma arbetsgrupperna. Utöver detta ska BIV även genomföra en RoundRobin-studie, mer info om studien kommer snart, håll öron och ögon öppna.

Boverkets referensgruppsmöte 6

Boverket hade ett referensgruppsmöte angående möjligheternas byggregler den 19 oktober. BIV:s representant Nils Olsson deltog och sammanfattar mötet såhär:

Mötets agenda handlade främst om att följa upp och diskutera de synpunkter som inkommit på regelutkastet, där bl.a. BIV lämnat synpunkter som framkommit vid workshopar med medlemmarna under hösten. Generella synpunkter som Boverket fått handlade bl.a. om svårigheter att överblicka resultatet av ändringarna, status på författningskommentarer, begrepp och otydlighet. Vid mötet diskuterades främst krav på omfattande brandspridning och krav på brandspridning mellan byggnader, krav på byggnader med brännbar stomme och krav på brandgasventilation. Vidare fanns synpunkter på BBRAD, att Boverket bl.a. lämnar ifrån sig säkerhetsnivån. Slutligen berördes kommande ändringsregler. Boverket kommer att skicka ut remissförslag för ändringsregler i två omgångar, en allmän del i december och en brandspecifik del i april 2023. Nästa möte i Boverkets referensgrupp är i mars 2023.

Vill du läsa mötesprotokollet som Boverket har sammanställt eller ta del av materialet som visades under mötet så hittar du detta på medlemssidorna under Boverkets referensgrupper.