BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIV:s remissvar på Boverkets remiss om säkerhet i händelse av brand

BIV har nu skickat in sitt remissvar till Boverket angående deras remiss om säkerhet i händelse av brand. BIV vill tacka dig som har engagerat sig i BIV:s remissvar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

En kort sammanfattning av BIV:s remissvar:

BIV vill framhålla att en modernisering av våra brandskyddsregler som adresserar våra nuvarande och framtida brandrisker är väldigt välkommet. Ett nydanande regelverk kommer få stort genomslag i branschen och påverkar vårt byggnadstekniska brandskydd under lång tid framöver. Utifrån remissen och de synpunkter som vi samlat på oss under BIV:s workshopar är därför vår samlade bild att de tidsramar som getts för remissynpunkter är helt orimliga. För att ge en rättvis bedömning av för- och nackdelar med de nya reglerna skulle vi behöva minst den dubbla tiden gentemot vad som nu har varit tillgängligt. Det stora arbete som våra medlemmar lagt ned under kort tid för att utvärdera remissen ger oss underlag att konstatera att det finns många kvarstående otydligheter i remissen. Ett stort frågetecken är inbördes juridisk status på de delar som ligger utanför föreskriftsnivån. Hur ska andra lösningar, oklarheter, eller motstående uppgifter, i tex allmänt råd, konsekvensutredning och författningskommentarer hanteras och vilket ska bedömas ha störst juridisk tyngd? BIV noterar att det finns också brister i utredningsunderlaget för remissen. Främst gäller det att skillnader i projekterat brandskydd utifrån befintliga och nya regler inte har utretts tillräckligt. Det är därför väldigt osäkert om Boverket lever upp till sin egen målsättning att brandskyddsnivån som helhet inte ska ändras i och med det nya regelverket.

Vi ser remissen som ett stort steg framåt jämfört med tidigare presenterade utkast. BIV anser dock att Boverket måste behandla inkomna remissynpunkter och därefter skicka ut ett reviderat underlag på ytterligare en remissrunda. Omfattande provprojektering måste genomföras för att hitta oklarheter och felaktiga skyddsnivåer i de nya reglerna jämfört med dagens BBR.

Att i detta läge stressa fram nya regler för att hålla en teoretisk tidsplan riskerar att ge våra nya brandskyddsregler en väldigt olycklig start. Detta skulle ge negativa konsekvenser för branschen, för vårt förtroende nationellt och internationellt samt försvåra en rättssäker tillämpning av reglerna.

Exempel på ofta återkommande kommentarer från våra medlemmar är att det införs många nya begrepp och definitioner. Flera är förvillande lika tidigare vedertagna i BBR, eller andra tillämpade regelverk, men har i remissen fått nya oklara betydelser. De nya reglerna saknar nästan helt ett antal viktiga områden som till exempel installations- (ventilations-) brandskydd och förutsättningar för återbruk med tillämpning för hållbarhet. BIV hade också önskat en föreskrift på att det som anges i brandskyddsbeskrivningen ska inarbetas i övriga discipliners handlingar. Det hade gett en viktig signal till branschen och ökat genomslaget för de förändringar som Boverket vill se i framtidens byggnadstekniska brandskydd.

Kapitlen kring ändringsregler ger potentiella effekter på hela vårt befintliga byggnadsbestånd. Våra medlemmar har varit kritiska till otydligheten i dessa regler och strukturen i sin helhet i kapitel 9 och 10 behöver omarbetas.