BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

BIV:s remissvar på Boverkets extraremiss brand

Nu har BIV svarat på Boverkets extraremiss om brandskydd. BIV avstyrker fortfarande då inget nytt har framkommit i denna remiss som har gjort att BIV har ändrat uppfattning. Såhär sammanfattade BIV vårt svar:

BIV har tagit emot och bearbetat extraremissen med stort engagemang och intresse, trots den begränsade tid som getts för uppdraget. Vi har valt att utvärdera och ge synpunkter på de delar som redovisas i extraremissen, men också tolka utfallet på de delar som inte skickats ut på remiss och som därmed förväntas kvarstå i stora delar enligt den tidigare remissen.

Vår slutsats från granskningen är att våra nya brandskyddsregler är på god väg att ta form för att möta framtidens brandskyddsutmaningar. Samtidigt står vi kvar vid vårt ställningstagande från tidigare remiss där vi konstaterar att våra medlemmar ser stora risker med tillämpning av de nya reglerna och den variation i säkerhetsnivå som det kan innebära. Med omsorg för vår bransch och med respekt för våra nya brandskyddsregler kan vi inte tillstyrka remissen i nuvarande utformning.

Vi är förvånade över att Boverket inte initierat några provprojekteringar för att ge klarhet i hur till-lämpning av reglerna står sig i säkerhetsnivå jämfört med dagens brandskyddsregler. Från tidigare remissyttrande vill vi fortsatt uppmärksamma Boverket om otydligheter i ändringsreglerna, avsaknad av regler för installationsbrandskydd samt brist på nivåsättande funktionskrav för sjukhus, häkten och fängelser. Problematiken kring definitioner av nya begrepp i reglerna kvarstår och så även osäkerheter om juridisk status på olika delar i regelverket, inklusive författningskommentarer och framtida vägledningstexter. Vi anser också att just vägledningstexterna behöver vara väl genomarbetade för att ge värdefull förankring och kontext till reglerna.

BIV står redo att bidra med föreningens hela kompetens om Boverket väljer att ta initiativ till att vidare utreda ovanstående frågeställningar. Vi är övertygade om att ett sådant arbete skulle vara en framgångsfaktor för att ge våra nya brandskyddsregler den start de förtjänar.

BIV:s fullständiga svar: