BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

2019 Europe Fire Safety Engineering Conference & Expo

Konferensen SFPE 19 Europe kommer att gå av stapeln i Malaga, Spanien 22-23 Maj 2019. I samband med konferensen anordnas också utbildningsseminarier 20-21 maj.  Om man vill presentera något så ska en sammanfattning skickas in senast 1 oktober 2018. De inkomna bidragen bedöms sedan av en kommitté och de som får godkänt för att presentera kan om de vill skriva en lite mer omfattande sammanfattning på 4-6 sidor.

Information om konferensen finns här:

https://www.sfpe.org/page/2019Europe?_zs=16gMg1&_zl=Uqr55

 

Mvh,

Robert McNamee

Omoderna byggregler

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen (SBF) inlett ett unikt samarbete. Syftet är att göra samlade inspel till Kommittén för modernare byggregler vad avser problem och möjliga lösningar kopplat till byggprocessen och byggreglerna. Läs mer om kommitténs uppdrag på www.modernarebyggregler.se. Steg 1 var att identifiera problem som alla 4 organisationer kunde enas kring. Denna inventering är klar och skickad till kommittén, du kan ta del av dokumentet här (bifogat). Steg 2 är att finna lösningar på de identifierade problemen. Här kommer vi ta hjälp av lokalgrupperna i höst, så börja fundera på möjlig lösningar redan nu.

 

De som ingår i arbetsgruppen är:

  • Caroline Bernelius Cronsioe (BIV)
  • Magnus Nordberg (BRA)
  • Ola Carlén (SBB)
  • Ville Bexander (SBF)

Deltagare i arbetsgrupp: SBF 126 Brandskydd i höglager

Hej,

 

Vi söker deltagare till en arbetsgrupp för revidering av SBF 126 Brandskydd i höglager.

 

Normen ändras till SBF 126:6 Brandskydd i lager. Normen SBF 126:5 reviderades 2001, den är följaktligen inte uppdaterad enligt gällande byggregler, annan lagstiftning eller standarder. På grund av ändringar i regelverk och utvecklingen av byggandet och verksamheter i den här kategorin kommer normen ändras i stor utsträckning. Normen kommer dessutom att skrivas om för att gälla lager generellt. Både byggnadstekniskt och till viss del organisatoriskt brandskydd kommer att behandlas i normen.

 

Målet är att skapa en norm för lager som anger säkerhetshöjande åtgärder inom brandskydd som är relevanta för de verksamheter som bedriver lagring, för nybyggnation och befintliga byggnader.

 

Tidplan

Arbetet planeras pågå augusti 2018-augusti 2019. Ett inledande möte kommer att hållas med arbetsgruppen i september 2018. Vid det inledande mötet presenteras en tidplan för gruppens arbete. Det första mötet kommer att hållas hos Brandskyddsföreningen i Liljeholmen, Stockholm. Det finns möjlighet att delta via Skype på samtliga möten, cirka 3–5 möten september 2018-mars 2019.

Extern remiss ska skickas ut i mars 2019. Planerad remisstid 6 veckor. Möte med arbetsgrupp för hantering av remisskommentarer i maj 2019.

Utgivning planeras till september 2019.

 

Om ni är intresserade av att delta i arbetsgruppen svara till Lisa Björk lisa.bjork@brandskyddsforeningen.sesenast 20 augusti

Bli BIVs representant i arbetsgruppen för SBF 501 Regler för boendesprinkler

BIV har erbjudits att utse en representant till arbetsgruppen för att arbeta fram den nya versionen av SBF 501 Regler för boendesprinkler. Arbetet leds av brandskyddsföreningen och arbetsgruppen kommer tillsammans att ta utveckla standarden. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Martin Nilsson, martin.nilsson [at] zurich.com senast den 31 juli.

 

En ny europastandard EN 16925 har varit ute på remiss ett antal gånger och röstats ner men en formal vote kommer att ske i juni. Om denna röstas igenom kommer boendesprinklerstandarden arbetas om i grunden och följa samma upplägg som sprinklerstandarden SBF 120 där tillägg/avdrag till EN standarden görs där så är befogat som är kompletterande, tillkommande eller ersättande. Detta innebär därmed inte att en helt ny standard ska arbetas fram, snarare att mindre kompletteringar till EN standarden ska tas fram.

 

Att vara deltagare i arbetsgruppen innebär att du är med på möten (ca 3-4 totalt) med det första mötet den 25/10. Vidare kommer en del arbete att behöva ske innan första mötet (inläsning på förslag framtaget av brandskyddsföreningen som skickas ut i början av oktober) samt en del mellan mötena. Möten kommer normalt att ske i Stockholm men även andra orter kan bli aktuella beroende på arbetsgruppens sammansättning. Som representant förväntas du framhålla BIVs ståndpunkt, bidra med ditt eget kunnande och återkoppla till föreningens medlemmar. Remiss för standarden planeras att ske i april-maj 2019 och publicering under sommaren 2019. Hör av dig till Martin om du vill ha ytterligare info om innehållet.

 

BIV täcker upp för resekostnader i samband med möten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

Remiss: SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem

Remiss angående ändringar i SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem.

Huvudsyftet med revideringen har varit att inkludera krav för kapacitetsprov som hittills angetts i SBF 120, samt att ta fram alternativ till fullständiga kapacitetsprov i de fall fullständiga prov inte tillåts av huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet.

Regelverket är avsett att vara hjälp för de som planerar, projekterar, kontrollerar eller bedömer vattensprinklersystem. Dokumentet kan användas vid diskussioner med huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet men avser inte att komma i konflikt med eventuella lokala krav för anslutning eller provning av sprinklersystem.

Om du vill lämna input till BIVs remiss, skickar du dina synpunkter till henrik.braatz@scania.com senast
2018-07-26. Använd bifogad svarsblankett och ge så konkreta synpunkter som möjligt. Frågor som skickas i remissvaret besvaras normalt inte. 

/Henrik Braatz

Nybakad branddoktor i Lund!

Den 15 juni försvarade Jonathan Wahlqvist från LTH doktorsavhandlingen ”Numerical modeling of the coupled feedback between pool fires and their environment” i Lund inför en opponent och betygskommitté från Frankrike, Tyskland, Kanada och Sverige. Det blev en bra diskussion med opponenten och Jonathan skötte sig utmärkt och blev såklart godkänd, grattis!

Här finns avhandlingen och en populärvetenskaplig sammanfattning att ladda ner: länk

 

På plats i Lund,

Robert Jansson McNamee

Lokalgruppsträff Göteborg 2018-06-12

Case Study av Br0-byggnader

Varmt välkomna till försommarens lokalgruppsträff i Göteborg.

Temat för träffen kommer att vara en case study av Br0-byggnader. Detta tror vi kan bli mycket givande och intressant utifrån de många stora och komplicerade projekt som Göteborg och dess närregion planerar för. Som bekant är det inte givet vilken brandskyddsnivå som förväntas i våra mer komplicerade objekt. Genom en bra samverkan kan vi bara bli bättre och klokare.

För de aktuella fallen samt övriga detaljer, se bifogad inbjudan.

Väl mött!

/Lokalgruppen Göteborg

Inbjudan till BIV-träff 28 maj 2018 – Nyheter kring sprinkler och stigarledningar

Lokalgruppsträffen hålls den 28 maj på Swecos kontor beläget på Drottningtorget 14 i Malmö, mötet börjar kl. 16.30 beräknas vara klara kring 18.00.

Men information finns i det bifogade dokumentet. David Tonegran hälsar att det går bra att anmäla sig senast 25 maj (en dag extra så att denna påminnelse hinner fram).

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee

Deltagare i referensgrupp ’Miljöpåverkan från brand i byggnad’

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet ”Miljöpåverkan från brand i byggnad”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vilken påverkan på den yttre miljön som olika strategier för bekämpning medför då en brand uppstår i byggnad. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 29 maj.

 

Projektet sammanfattas som ”Lokala och nationella myndigheter är ansvariga för att förhindra eller begränsa skador för människor, egendom och miljö enligt LSO. När vårt samhälle förändras genom begränsade resurser, måste dessa organisationer överväga vilka strategier som är mest effektiva samtidigt som de negativa konsekvenserna på människor, egendom och miljö tas i beaktande. När det gäller brand i byggnad är det särskilt svårt att uppskatta hur olika beslut kommer att påverka hållbarheten och miljön. Det främsta målet med det föreslagna projekt är att vidareutveckla ett verktyg som skapades för bränder i varuhus eller lagerlokaler för National Fire Protection Association (NFPA) och tillämpa den på andra typer av byggnadsbränder. Den föreslagna utvidgningen av verktyget kommer att ge användaren relevant information om risker för miljön som härrör från olika byggnadsbränder. Exempelvis, när är det bäst att låta byggnaden brinna upp?, eller, vilka är de miljömässiga effekterna av ett sprinklersystem?”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Hör av dig till Håkan om du vill ha ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich

 

BIV-dagarna 2018

Den 2-3 maj genomfördes BIV-dagarna 2018 i Linköping. Huvudtemat för konferensen var ”Framtidens brandskydd, framtidens ingenjörsvetenskap” vilket inkluderade ett brett spektrum av föredrag. Konferensen inleddes med en framtidsspaning från NFPA där nya spännande sätt att samla in och använda data presenterades. Därefter blickade vi framåt på den kommande Brandforsksatsningen på en forskarskola för räddningstjänsten, risker med ny teknik i fordon samt utmaningar kring insatser i höga byggnader. En framtidsvision målades även upp med hjälp av BIM och ett växande Boverk kryddat med en dos framåtblickande standardisering. I framtiden är det också viktigt med god samordning mellan tekniska system och ett robust samhällsbygge som tål antagonistiska handlingar.

Tre professorer tog oss sedan med på en resa från det mer övergripande forskningsperspektivet, in i tunnlar med nya intressanta explosions- och brandrisker samt ned till detaljerna kring hur genialt det är att använda syrekalorimetri vid brandeffektmätning (så pass snillrikt att man fått brandvärldens Nobelpris för utvecklingen av detta!). Resultaten från BIVs egen CFD Round Robin visades också vilket ger oss ett nyttigt perspektiv. Konferensen avslutades därefter med en trio föredrag kring hållbar utveckling med början i ett mer övergripande perspektiv ned till vad vi kan göra här samt hur vi ska gå vidare.

Det var hela konferensens innehåll sammanfattat i 200 ord. Tack till alla inblandade som hållit föredrag, organiserat och deltagit i eventet. Jag tycker det blev riktigt bra!

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee, ny ordförande i BIV