BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Med anledning av Boverkets remisser av Allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga och Boverkets byggregler 2013 har BIV de senaste månaderna arbetat med att besvara dessa. Våra svar hittar ni bifogade i denna nyhet.

Vill du i framtiden vara med och påverka innehållet i BIV:s svar? Bli medlem (om du inte redan är det) och skicka dina kommentarer till oss!

I år, närmare bestämt den 28 november, kommer BIV:s årsmöte att hållas i Göteborg. Styrelsen planerar att kombinera detta med 2-3 föredrag på intressanta teman. Mer information kommer under hösten. Vi föreslår att ni bokar in datumet redan nu!

Den fjortonde juni genomfördes ett lokalgruppsmöte i region syd. Mötet handlade om brandskydd i höga hus och inkluderade en guidad visning i 19-våningshuset IDEON Gateway. Bland deltagarna fanns såväl konsulter samt räddningstjänster och forskare.

Under den guidade visningen av byggnaden diskuterades bland annat brandskydd under byggtid, vikten av löpande inspektioner under byggtid, installationstekniskt brandskydd samt möjligheten för räddningstjänsten att interagera med byggnadens sprinklerpumpar och stigarledningar.  Tack vare gäster från Köpenhamns brandvesen kom diskussionerna även att handla om skillnaden mellan svensk och dansk bygglagstiftning.

Efter avslutad rundtur fortsatte diskussionen i Skanskas byggbod. Denna diskussion handlade till stor del om svårigheten för räddningstjänsten att veta hur en byggnads brandskydd är tänkt att fungera samt möjligheten att bäst utnyttja brandförsvarstablån för informationshantering. Diskussionen kretsade även kring utrymning av funktionshindrade samt vilka krav som kan ställas på detta. Avslutningsvis diskuterades byggnadens övergripande brandskyddsstrategi kopplat till äldre utgåvor av BBR och det faktum att byggnaden överstiger 16 våningsplan och därför bör dimensioneras analytiskt. I aktuell byggnad har detta till stor del hanterats genom installation av sprinkler.

I höst kommer lokalgrupp Syds fokus på höga byggnader att fortsätta. Då kommer fokus att vara på höga byggnader som projekteras analytiskt i byggnadsklass Br0 enligt BBR 19. Håll utkik efter inbjudan efter semestern!

Lokalgrupp Syd vill särskilt tacka Erik Almgren och Marcus Runefors från Bengt Dahlgren som ansvarade för platsbesöket och Fredrik Leveen från Skanska som gjorde platsbesöket möjligt. Vi vill även tacka alla deltagare för visat intresse.

IDEONGateway1IDEONGateway2