BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

NYHETER

Remissvar

Det finns nu en kategori i fil- och dokumentarkivet där de remissvar som BIV lämnat finns tillgängliga för medlemmar.

Verksamhetsplan

BIVs verksamhetsplan för 2010 finns nu tillgänglig i dokumentarkivet.

Oklart vem som tar brandskyddsansvar

Efter granskning av räddningstjänsten står det klart att ishallen i Sunderbyn i Norrbotten inte uppfyller brandskyddskraven för samlingslokalen. Nu återstår kostsamma åtgärder för att göra anläggningen färdig för att åter kunna ta den i drift. Anläggningen har stått färdig och har använts i två år innan bristerna uppmärksammades.

Hur mår våra hus?

Boverket presenterade 2009-09-09 en rikstäckande undersökning av svenska byggnader. Undersökningen har framförallt granskat byggnaders egenskaper inom innemiljö, fukt, energiprestanda men till viss del också status på brandskyddet. På sidan 85 finns information om brandvarnare i det svenska bostadsbeståndet.

Are sprinklers green?

Brandförsök kommer att genomföras i USA för att bedöma vilken skillnad sprinkler kan göra ur ett miljömässigt perspektiv. Detta kan ge viktigt underlag för att avgöra vilken påverkan brandskydd har på miljön. Tidigare forskning inom området är begränsad.