BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hanteringen av ANE har hittills varit oreglerad under LBE. Med tanke på att ANE är förstadier till sprängämnen som används i mycket stora mängder anser MSB att krav behöver ställas på hanteringen av säkerhetsskäl. De krav som föreslås införas innebär i huvudsak att rådande branschpraxis omsätts i regler, vilket syftar till att ge företagen tydliga och lika villkor. Förslaget gäller hantering av emulsioner, suspensioner och geler baserade på ammoniumnitrat (ANE). Dessa produkter används i mycket stora mängder vid civila sprängningsarbeten, exempelvis vid anläggandet av tunnlar och inom gruvnäringen och räknas till brandreaktiva varor (vilka regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor).

Här kommer ett utskick för remiss avseende tre olika delar:

  1. Ny MSBFFS 2018:XX föreskrifter och allmänna råd om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)
  2. Ny handbok Hantering av ANE- Handbok till MSBFS 2018:X om hantering av ammoniumnitratemulsioner, -suspensioner och -geler
  3. Föreskrifter om ändring av MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

 Remissvar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2018-08-29 i bifogat svarsformulär.

BIV har tillsammans med Sveriges brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen (SBF) inlett ett unikt samarbete. Syftet är att göra samlade inspel till Kommittén för modernare byggregler vad avser problem och möjliga lösningar kopplat till byggprocessen och byggreglerna. Läs mer om kommitténs uppdrag på www.modernarebyggregler.se. Steg 1 var att identifiera problem som alla 4 organisationer kunde enas kring. Denna inventering är klar och skickad till kommittén, du kan ta del av dokumentet här (bifogat). Steg 2 är att finna lösningar på de identifierade problemen. Här kommer vi ta hjälp av lokalgrupperna i höst, så börja fundera på möjlig lösningar redan nu.

 

De som ingår i arbetsgruppen är:

  • Caroline Bernelius Cronsioe (BIV)
  • Magnus Nordberg (BRA)
  • Ola Carlén (SBB)
  • Ville Bexander (SBF)

Hej,

 

Vi söker deltagare till en arbetsgrupp för revidering av SBF 126 Brandskydd i höglager.

 

Normen ändras till SBF 126:6 Brandskydd i lager. Normen SBF 126:5 reviderades 2001, den är följaktligen inte uppdaterad enligt gällande byggregler, annan lagstiftning eller standarder. På grund av ändringar i regelverk och utvecklingen av byggandet och verksamheter i den här kategorin kommer normen ändras i stor utsträckning. Normen kommer dessutom att skrivas om för att gälla lager generellt. Både byggnadstekniskt och till viss del organisatoriskt brandskydd kommer att behandlas i normen.

 

Målet är att skapa en norm för lager som anger säkerhetshöjande åtgärder inom brandskydd som är relevanta för de verksamheter som bedriver lagring, för nybyggnation och befintliga byggnader.

 

Tidplan

Arbetet planeras pågå augusti 2018-augusti 2019. Ett inledande möte kommer att hållas med arbetsgruppen i september 2018. Vid det inledande mötet presenteras en tidplan för gruppens arbete. Det första mötet kommer att hållas hos Brandskyddsföreningen i Liljeholmen, Stockholm. Det finns möjlighet att delta via Skype på samtliga möten, cirka 3–5 möten september 2018-mars 2019.

Extern remiss ska skickas ut i mars 2019. Planerad remisstid 6 veckor. Möte med arbetsgrupp för hantering av remisskommentarer i maj 2019.

Utgivning planeras till september 2019.

 

Om ni är intresserade av att delta i arbetsgruppen svara till Lisa Björk Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.senast 20 augusti

BIV har erbjudits att utse en representant till arbetsgruppen för att arbeta fram den nya versionen av SBF 501 Regler för boendesprinkler. Arbetet leds av brandskyddsföreningen och arbetsgruppen kommer tillsammans att ta utveckla standarden. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Martin Nilsson, martin.nilsson [at] zurich.com senast den 31 juli.

 

En ny europastandard EN 16925 har varit ute på remiss ett antal gånger och röstats ner men en formal vote kommer att ske i juni. Om denna röstas igenom kommer boendesprinklerstandarden arbetas om i grunden och följa samma upplägg som sprinklerstandarden SBF 120 där tillägg/avdrag till EN standarden görs där så är befogat som är kompletterande, tillkommande eller ersättande. Detta innebär därmed inte att en helt ny standard ska arbetas fram, snarare att mindre kompletteringar till EN standarden ska tas fram.

 

Att vara deltagare i arbetsgruppen innebär att du är med på möten (ca 3-4 totalt) med det första mötet den 25/10. Vidare kommer en del arbete att behöva ske innan första mötet (inläsning på förslag framtaget av brandskyddsföreningen som skickas ut i början av oktober) samt en del mellan mötena. Möten kommer normalt att ske i Stockholm men även andra orter kan bli aktuella beroende på arbetsgruppens sammansättning. Som representant förväntas du framhålla BIVs ståndpunkt, bidra med ditt eget kunnande och återkoppla till föreningens medlemmar. Remiss för standarden planeras att ske i april-maj 2019 och publicering under sommaren 2019. Hör av dig till Martin om du vill ha ytterligare info om innehållet.

 

BIV täcker upp för resekostnader i samband med möten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.