BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Case Study av Br0-byggnader

Varmt välkomna till försommarens lokalgruppsträff i Göteborg.

Temat för träffen kommer att vara en case study av Br0-byggnader. Detta tror vi kan bli mycket givande och intressant utifrån de många stora och komplicerade projekt som Göteborg och dess närregion planerar för. Som bekant är det inte givet vilken brandskyddsnivå som förväntas i våra mer komplicerade objekt. Genom en bra samverkan kan vi bara bli bättre och klokare.

För de aktuella fallen samt övriga detaljer, se bifogad inbjudan.

Väl mött!

/Lokalgruppen Göteborg

Lokalgruppsträffen hålls den 28 maj på Swecos kontor beläget på Drottningtorget 14 i Malmö, mötet börjar kl. 16.30 beräknas vara klara kring 18.00.

Men information finns i det bifogade dokumentet. David Tonegran hälsar att det går bra att anmäla sig senast 25 maj (en dag extra så att denna påminnelse hinner fram).

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee

BIV har erbjudits att utse en representant till referensgruppen för Brandforskprojektet "Miljöpåverkan från brand i byggnad”. Arbetet i projektet handlar om att undersöka vilken påverkan på den yttre miljön som olika strategier för bekämpning medför då en brand uppstår i byggnad. Vill du vara BIVs representant i projektet så hör av dig till Håkan Frantzich, hakan.frantzich [at] brand.lth.se senast tisdagen den 29 maj.

 

Projektet sammanfattas som ”Lokala och nationella myndigheter är ansvariga för att förhindra eller begränsa skador för människor, egendom och miljö enligt LSO. När vårt samhälle förändras genom begränsade resurser, måste dessa organisationer överväga vilka strategier som är mest effektiva samtidigt som de negativa konsekvenserna på människor, egendom och miljö tas i beaktande. När det gäller brand i byggnad är det särskilt svårt att uppskatta hur olika beslut kommer att påverka hållbarheten och miljön. Det främsta målet med det föreslagna projekt är att vidareutveckla ett verktyg som skapades för bränder i varuhus eller lagerlokaler för National Fire Protection Association (NFPA) och tillämpa den på andra typer av byggnadsbränder. Den föreslagna utvidgningen av verktyget kommer att ge användaren relevant information om risker för miljön som härrör från olika byggnadsbränder. Exempelvis, när är det bäst att låta byggnaden brinna upp?, eller, vilka är de miljömässiga effekterna av ett sprinklersystem?”

 

Att vara deltagare i referensgruppen innebär att du är med på möten (ca 2-3 totalt) och bidrar med eget kunnande och återkopplar till medlemmarna efteråt. Hör av dig till Håkan om du vill ha ytterligare info om projektinnehållet. BIV täcker upp för resekostnader i samband med referensgruppmöten men arbetstiden står du själv för. Bifogade beskrivningar förklarar innebörden av att representera BIV i denna typ av sammanhang.

 

Hälsn

Håkan Frantzich

 

Den 2-3 maj genomfördes BIV-dagarna 2018 i Linköping. Huvudtemat för konferensen var ”Framtidens brandskydd, framtidens ingenjörsvetenskap” vilket inkluderade ett brett spektrum av föredrag. Konferensen inleddes med en framtidsspaning från NFPA där nya spännande sätt att samla in och använda data presenterades. Därefter blickade vi framåt på den kommande Brandforsksatsningen på en forskarskola för räddningstjänsten, risker med ny teknik i fordon samt utmaningar kring insatser i höga byggnader. En framtidsvision målades även upp med hjälp av BIM och ett växande Boverk kryddat med en dos framåtblickande standardisering. I framtiden är det också viktigt med god samordning mellan tekniska system och ett robust samhällsbygge som tål antagonistiska handlingar.

Tre professorer tog oss sedan med på en resa från det mer övergripande forskningsperspektivet, in i tunnlar med nya intressanta explosions- och brandrisker samt ned till detaljerna kring hur genialt det är att använda syrekalorimetri vid brandeffektmätning (så pass snillrikt att man fått brandvärldens Nobelpris för utvecklingen av detta!). Resultaten från BIVs egen CFD Round Robin visades också vilket ger oss ett nyttigt perspektiv. Konferensen avslutades därefter med en trio föredrag kring hållbar utveckling med början i ett mer övergripande perspektiv ned till vad vi kan göra här samt hur vi ska gå vidare.

Det var hela konferensens innehåll sammanfattat i 200 ord. Tack till alla inblandade som hållit föredrag, organiserat och deltagit i eventet. Jag tycker det blev riktigt bra!

 

Mvh,

Robert Jansson McNamee, ny ordförande i BIV