BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

BIV är en förening som är öppen för alla, inte bara brandingenjörer, men utbildningen av brandingenjörer är en viktig fråga för BIV som jobbar för utvecklingen av brandteknisk ingenjörsvetenskap. BIV väljer därför att skicka ut följande uppmaning, framtagen av representanter från BIV, Sveriges brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges brandbefäl (SBB), Sveriges Ingenjörer - Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer (SVEBRING), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt brandingenjörsutbildningarna på LTH och LTU.

Som du kanske inte vet så har antalet sökande till Brandingenjörsprogrammen sjunkit dramatiskt sedan 2013. LTH, LTU, BRA, SVEBRING, Sveriges brandbefäl med flera har tidigare uppmärksammat detta och vill nu arbeta för en förändring.

En sak som är viktig för att rekrytera studenter till utbildningarna är att det finns förebilder. Inom andra yrkeskårer såsom läkare, ekonomer, jurister med flera så syns de i press och media med sina examenstitlar. Just brandingenjör som titel syns nästan inte alls. Detta innebär att bland alla tusentals utbildningar att välja på så försvinner just brandingenjör.

Vi skulle därför vilja att du i så många sammanhang som möjligt kunde föra fram din examenstitel brandingenjör, och inte bara använda din befattningstitel, om så är möjligt. Detta har visat sig vara effektivt i andra sammanhang.

Hej BIV-medlem,

Som du säkert känner till har BIV en representant i Boverkets referensgrupp och efter lång och uppskattad insats av Johan Lundin kommer jag nu att ta över stafettpinnen. Vi önskar gärna input från dig som medlem på frågor att lyfta vid dessa referensgruppsmöten, så ta chansen att påverka.

Skicka dina tankar/frågeställningar/förslag till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt även till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i BIVs styrelse (inkomna förslag går på remiss genom styrelsen innan det blir ett BIV-förslag).

Med hopp om stort engagemang från er alla!

 

Hälsningar

Nils Olsson

Under 2018 och 2019 har en arbetsgrupp bestående av representanter från BIV, Sveriges brandkonsultförening (BRA), Brandskyddsföreningen (SBF) och Sveriges brandbefälsförening (SBB) gjort två inspel till Kommittén för modernare byggregler. Inspelen handlar om problem och förslag på lösningar för att modernisera branddelarna i vårt regelverk.

Samarbetet i arbetsgruppen har präglats av lyhördhet, högt i tak samt en öppenhet och förståelse för de olika föreningarnas roller. Resultatet är inte en sammanställning av varje förenings huvudfrågor utan en sammanställning av de frågor där vi tillsammans har nått en samsyn. Alternativet hade varit att varje förening för sig hade uppvaktat kommittén med sina egna frågeställningar och att det hade varit upp till kommittén att värdera, tolka och agera på dessa delvis olika åsikter. Kommittén har återkopplat till oss och tydligt poängterat att vårt samarbete dels har underlättat för kommittén, dels visar på en större samsyn i branschen samt också varit en förebild för andra discipliner (som vi i arbetsgruppen tolkar inte har samarbetat på motsvarande sätt).

Arbetsgruppen och BIV vill tacka alla som under hösten deltog på BIV:s lokalgruppsmöten, som hade temat att finna lösningar på de problem som hade identifierats innan sommaren. Arbetsgruppens ambition och förhoppning är att fortsätta arbeta med de idéer som kom fram under lokalgruppsmötena men som av olika anledningar inte gick att rikta mot kommittén. Till exempel finns det lösningar som BIV kan jobba med, eller uppdrag som Boverket är mer lämplig att hantera.

Nedan kan du ta del av både de problem och de lösningar som har identifierats. Dokumentet sammanställer både den PM med problemidentifiering som skickades till Kommittén innan sommaren och de lösningar som arbetsgruppen har arbetar fram under hösten.

Arbetsgruppen har bestått av Caroline Bernelius Cronsioe (BIV), Magnus Norberg (BRA), Ville Bexander (SBF) och Ola Carlén (SBB).

Hej

Vill du vara med och påverka forskningen. Brandforsk startar tre forskningsprojekt och BIV får delta med en person i varje projekts referensgrupp. Är du intresserad av att representera BIV så meddela Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..se senast torsdag 28 feb. Sannolikt handlar det om att delta på referensgruppmöte max 2 gånger per år under projektets tid. Skriv en kort motivering om varför du vill representera BIV (max 5 cm text). Projekten är följande:

       
Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)
Linköpings Universitet. Slut 2020-06. Kort beskrivning:

Det här projektet syftar till att vidareutveckla och utvärdera konceptet civil insatsperson CIP med avseende på:
• rekrytering av CIP, d v s hur rekrytera, engagera lämpliga personer och motivera dem över tid;
• identifiering av CIPs behov av stöd vid utlarmning och hantering vid händelser (t ex teknikstöd, utbildning, utrustning, juridiska aspekter, stresshantering);
• framtagande av teknisk standard för CIP kommunikationsplattform, inklusive framtagning och integration av brandvarnarsystem med Safeland- appen för spridning till lokala CIP-grupper.
• vidareutveckling av befintligt utlarmningsstöd från räddningstjänst till CIP genom appen Safeland, inklusive integration med uppkopplade branddetektorer
 
     
Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)
Brandskyddslaget. Slut 2020-06. Kort beskrivning:

I takt med att VR-försök utvecklats har vissa valideringsstudier genomförts för att säkerställa att metoden ger en rimlig bild av verkligt agerande dvs vad som kan förväntas ske vid dels fysiska försök i en verklig miljö men också i samband med en verklig utrymning. Många av dessa valideringsstudier har dock genomförts med virtuella miljöer som visats på skärmar, vilket ger en lägre grad av realism än den som används idag där man istället använder sig av ett s.k. VR-visir där bilden projiceras direkt framför försökspersonens ögon (Head Mounted Displays, HMD). Dessutom finns få utrymningsförsök där tillräckligt mycket data samlats in för att göra djupgående valideringar av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser.
I detta projekt föreslås validering av den senaste VR-tekniken med just detta fokus, dvs där jämförelse görs med ett fysiskt utrymningsförsök där omfattande datainsamling utförts kring ovanstående punkter. Syftet är att studera hur väl VR-försök presterar samt att identifiera hur metoden behöver utvecklas vidare för att nå ännu bättre resultat i denna typ av tillämpning.
 
         
Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material.
Luleå Tekniska Universitet. Slut 2019-12. Kort beskrivning:

I det här projektet vill vi göra en systematisk undersökning av flamskyddsegenskaperna hos fytinsyra i kombination med olika joner som kan fås från vanliga salter för att utreda vilka kombinationer som ger bäst flamskyddseffekt på bomull och trä. Genom att tillämpa kemiska teorier och samband vill vi kombinera olika flamskyddsmekanismer för att få ett optimalt flamskydd. Fytinsyra kan förhindra pyrolys och antändning genom att förkolna cellulosaytan. Fytinsyran kan bilda mycket stabila komplex med olika metalljoner, t ex kalcium, järn och aluminium, och därigenom skapa en skyddande barriär som ytterligare förhindrar pyrolysgaserna att komma i kontakt med luft. Natriumjoner och ammoniumjoner kan också binda till fytinsyran. Natriumjonerna har förmåga att fånga fria radikaler och ammonium kan bidra till gasbildning genom omvandling till ammoniak. Gasbildningen bidrar till svällande egenskaper hos flamskyddet. Genom att utvärdera effekten av var och en av dessa tillsatser samt kombinationer av tillsatser för flamskydd av bomull respektive trä vill vi öka kunskapen om hur ett effektivt flamskydd för trä och bomull kan byggas upp utifrån helt ofarliga kemikalier.