BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Boverkets referensgrupp brandskydd

Boverkets referensgrupp brandskydd, där BIV är representerade via Nils Olsson på Bengt Dahlgren, hade möte 2022-12-01. Nu har minnesanteckningarna publicerats på Boverkets webbplats.

Nils sammanfattar mötet
Vid mötet fördes dialog kring valet att ändra BBRAD till standard som ges ut av SIS, (istället för allmänt råd). Vidare fördes dialog om klimat-deklarationer även innefattade klimatpåverkan från bränder, vilket det inte gör enligt Boverket.

Information från Boverket

  • Boverket har ett långsiktigt uppdrag om cirkulär ekonomi/återbruk i byggsektorn. (Återbruk är dock inte särskilt belyst hittills i Möjligheternas byggregler, men är planerat som en del i framtida BBRAD.)
  • Efter årsskiftet kommer de inte längre vara möjligt att söka efter certifierade sakkunniga på Boverkets hemsida, sökning kan ske via certifieringsorganens register.
  • Ett arbete pågår för Boverket att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket.
  • Ett arbete pågår med utveckling av en digitalt anpassad plan- och bygglag med målbilden att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, bl.a. digitala kontrollplaner.

Boverket skickade även med den konsultrapporter som Boverket handlat upp av WSP om brandskydd i höga byggnader, risker kopplat till ny teknik, samt modell för avstånd till utrymningsvägar.