BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. Denna gång kommer vi att diskutera kring brandskydd i fasadsystem och SP Fire 105 samt hur frågan hanteras i entreprenörsleden. Krav kring brandskyddslösningar i fasader har funnits länge, men ofta hanterats enbart genom hänvisning till att fasaden varit helt obrännbar eller provats enligt SP Fire 105. Men vad innebär detta i praktiken och vad innebär SP Fire 105? Lars Boström från SP i Borås kommer och berättar. Tomas Järphag, NCC, kommer också och ger sina reflektioner från entreprenörssidan. Träffen avslutas med en öppen diskussion där vi vänder och vrider på frågeställningen ur våra olika perspektiv.

Träffen hålls den 30 november i Räddningstjänsten Storgöteborgs lokaler på Åvägen 2 i Goteborg. För mer info, läs bifogad inbjudan.

I verksamhetsplanen för året står det att: ”Det är viktigt att kontinuerligt arbeta på att stärka sitt varumärke för att bedriva en verksamhet som både styrelsen och medlemmarna kan vara stolta över. Eftersom föreningens hederskodex är så centralt i föreningens värdegrund och varumärke så kommer arbetet under året främst att fokuseras på att undersöka intresset i föreningen för att påbörja uppdateringen och revideringen av denna under 2016

Därför inleder styrelsen en utvärdering av hederskodexen och styrelsen önskar nu att våra medlemmar svarar på en enkät om förhållningssättet till den och undersöka intresset för av att påbörja en uppdatering och revidering. Enkäten ska ta reda på följande om hederskodex:

  • kännedom?
  • efterlevnad?
  • föreningsanknytning?
  • överensstämmelse med föreningens syfte?
  • intresse av uppdatering, förbättringspotential?

Nuvarande hederskodex finns att läsa på denna sida.

Enkäten hittar ni på länken: https://goo.gl/forms/yWI3UpG1gWae7CHD3 

Innan den 30 oktober skulle vi behöva få in svar på enkäten.

BIV:s lokalgrupp i Stockholm bjuder tillsammans med SP och LTH in till ett spännande och aktuellt seminarium om kvalitetssäkring av beräkningsmodeller den 15:e november.

Se mer information i bilagd inbjudan.

Hoppas att många av er vill närvara. Väl mött!

Hälsningar,

Lokalgrupp Stockholm

Staffan Bengtsson
Henrik Karlsson
Lars Strömdahl

Den 17 oktober arrangeras nästa möte för Boverkets referensgrupp för byggnadstekniskt brandskydd. Johan Lundin, BIV:s representant, kommer att närvara vid mötet. Agendan kan du ta del av om du klickar på bifogad fil nedan.

Om du har frågor att ta upp på mötet går du in på Boverkets hemsida och skriver in dina frågor enligt tidigare förmedlad instruktion (eller i nödfall mailar Johan Lundin om du inte får rätt på det).