BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej medlemmar!

BIV har svarat på två remisser rörande:

  1. Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2017)
  2. Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2018)

Det är förslag till nya utgåvor av normer för behörig ingenjör och anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Huvudsyftet med att ta fram dessa normer är att ange en lämplig nivå som säkerhetställer att utrymningslarm med talat meddelande anläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

BIV tillstyrker remissen, dock med kommentarer.

Svaret i sin helhet kan hittas nedan.

Som ni vet har föreningen under året utvärderat sin hederskodex genom en medlemsenkät. Enkäten tog reda på följande om hederskodex:

  • Kännedom
  • Efterlevnad            
  • Anknytning till föreningen
  • Överensstämmelse med föreningens syfte
  • Medlemmars intresse av en uppdatering

Resultatet från enkäten visar att en klar majoritet av svarande medlemmar anser att hederskodex anknyter väl till föreningen och stämmer väl överens med föreningens syfte att verka för ett bra brandskydd i samhället. Dock visar resultatet att svarande medlemmars kännedom om hederskodex varierar kraftigt. Dessutom visar resultatet på att det finns en stor förbättringspotential vad gäller efterlevnad av hederskodex enligt svarande medlemmar. Enkätsvaren visar även att intresset av en uppdatering är till övervägande del lågt bland svarande medlemmar trots att enkäten medförde ett flertal förbättringsförslag i form av fritextsvar. Dessa svar underströk bland annat vikten av att oftare lyfta hederskodex i olika sammanhang, samt att följa upp efterlevnaden och diskutera problematik kopplad till denna.

Föreningen riktar ett stort tack till de medlemmar som tog sig tid att svara på enkäten och styrelsen tar med handlingsalternativen till kommande års verksamhetsplan!

 

 

Hej medlemmar!

Här kommer två remisser som vi har ombetts att svara på. Det handlar om kompetens/kvalitet för utformning och installation av talat utrymningslarm;

  1. Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2017)
  2. Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2018)

Det är förslag till nya utgåvor av normer för behörig ingenjör och anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Huvudsyftet med att ta fram dessa normer är att ange en lämplig nivå som säkerhetställer att utrymningslarm med talat meddelande anläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Som vanligt gäller att synpunkter som skickas in ska vara tydliga på om den är en generell synpunkt eller på en speciell del (hänvisa till avsnitt) samt att det ska finnas motiv till kommentaren och konkret förslag till ändring. Det går bra att lämna synpunkter på båda remisserna i samma svar, men dela upp det så att det framgår vilken av dem som avses. Positivt om ni använder kommentarsblanketterna, men det går att svara direkt med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. också om samma uppgifter finns med.

Det är ganska tight tid tills svaret ska vara inlämnat så vi vill har era synpunkter senast 2016-11-20.

Remissen hittas i länken nedan:

Remissen

 

I samband med BIVs årsmöte som hålls den 5:e december bjuder lokalgrupp syd in till en träff på ämnet PBL och LSO.

Träffen hålls den 5 december i WSPs lokaler på Jungmansgatan 10 i Malmö. Vi börjar kl. 17.00 och vi räknar med att vara klara kring 18.30, då BIVs årsmöte tar vid. Sista dag för anmälan till träffen är 1 december. 

Se bifogad inbjudan för mer information.