BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej

Vill du vara med och påverka forskningen. Brandforsk startar tre forskningsprojekt och BIV får delta med en person i varje projekts referensgrupp. Är du intresserad av att representera BIV så meddela Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..se senast torsdag 28 feb. Sannolikt handlar det om att delta på referensgruppmöte max 2 gånger per år under projektets tid. Skriv en kort motivering om varför du vill representera BIV (max 5 cm text). Projekten är följande:

       
Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)
Linköpings Universitet. Slut 2020-06. Kort beskrivning:

Det här projektet syftar till att vidareutveckla och utvärdera konceptet civil insatsperson CIP med avseende på:
• rekrytering av CIP, d v s hur rekrytera, engagera lämpliga personer och motivera dem över tid;
• identifiering av CIPs behov av stöd vid utlarmning och hantering vid händelser (t ex teknikstöd, utbildning, utrustning, juridiska aspekter, stresshantering);
• framtagande av teknisk standard för CIP kommunikationsplattform, inklusive framtagning och integration av brandvarnarsystem med Safeland- appen för spridning till lokala CIP-grupper.
• vidareutveckling av befintligt utlarmningsstöd från räddningstjänst till CIP genom appen Safeland, inklusive integration med uppkopplade branddetektorer
 
     
Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)
Brandskyddslaget. Slut 2020-06. Kort beskrivning:

I takt med att VR-försök utvecklats har vissa valideringsstudier genomförts för att säkerställa att metoden ger en rimlig bild av verkligt agerande dvs vad som kan förväntas ske vid dels fysiska försök i en verklig miljö men också i samband med en verklig utrymning. Många av dessa valideringsstudier har dock genomförts med virtuella miljöer som visats på skärmar, vilket ger en lägre grad av realism än den som används idag där man istället använder sig av ett s.k. VR-visir där bilden projiceras direkt framför försökspersonens ögon (Head Mounted Displays, HMD). Dessutom finns få utrymningsförsök där tillräckligt mycket data samlats in för att göra djupgående valideringar av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser.
I detta projekt föreslås validering av den senaste VR-tekniken med just detta fokus, dvs där jämförelse görs med ett fysiskt utrymningsförsök där omfattande datainsamling utförts kring ovanstående punkter. Syftet är att studera hur väl VR-försök presterar samt att identifiera hur metoden behöver utvecklas vidare för att nå ännu bättre resultat i denna typ av tillämpning.
 
         
Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material.
Luleå Tekniska Universitet. Slut 2019-12. Kort beskrivning:

I det här projektet vill vi göra en systematisk undersökning av flamskyddsegenskaperna hos fytinsyra i kombination med olika joner som kan fås från vanliga salter för att utreda vilka kombinationer som ger bäst flamskyddseffekt på bomull och trä. Genom att tillämpa kemiska teorier och samband vill vi kombinera olika flamskyddsmekanismer för att få ett optimalt flamskydd. Fytinsyra kan förhindra pyrolys och antändning genom att förkolna cellulosaytan. Fytinsyran kan bilda mycket stabila komplex med olika metalljoner, t ex kalcium, järn och aluminium, och därigenom skapa en skyddande barriär som ytterligare förhindrar pyrolysgaserna att komma i kontakt med luft. Natriumjoner och ammoniumjoner kan också binda till fytinsyran. Natriumjonerna har förmåga att fånga fria radikaler och ammonium kan bidra till gasbildning genom omvandling till ammoniak. Gasbildningen bidrar till svällande egenskaper hos flamskyddet. Genom att utvärdera effekten av var och en av dessa tillsatser samt kombinationer av tillsatser för flamskydd av bomull respektive trä vill vi öka kunskapen om hur ett effektivt flamskydd för trä och bomull kan byggas upp utifrån helt ofarliga kemikalier.

Remiss om föreskrifter om Arbetsplatsen utformning.

Arbetsmiljöverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning. De föreslagna föreskrifterna ska förenkla genom en mer överskådlig struktur och tydligare definitioner.

De föreslagna föreskrifterna innebär en sammanslagning av föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 med föreskrifterna om arbete i stark värme, AFS 1997:2, föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2 och föreskrifterna om skyltar och signaler, AFS 2008:13.

De föreslagna föreskrifterna innebär också ett förtydligande av arbetsmiljölagen, kap 3, 6, 7, 7 a, 7 c och 7 h §§. Förslaget avser byggherrens, projektörernas och byggarbetsmiljösamordnarnas ansvar för arbetsmiljön i färdiga byggnader och anläggningar.

Svar i bifogat svarsformulär till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2019-02-26. Tänk på att svara med konkreta förslag. Undvik att skriva frågor i svaret, dessa kommer inte att besvaras.

Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Denna gång kommer vi att ha följande föreläsningar:

  • ”Lagen om skydd mot olyckor och räddningstjänstutredningens förslag” – Representant från MSB
  • ”Vad innebär SAK3” – Henrik Alling, Brandingenjör på Brandskyddslaget
  • ”Utmaningar för framtidens brandforskning” - Margaret McNamee, professor på LTH med inriktning mot brand och hållbarhet

Träffen hålls den 4 mars 2019 i konferenslokalen Insikten på adress Tullhusgatan 1A i Karlstad (hos Brandskyddslaget). Mötet börjar kl. 16.00 och vi räknar med att vara klara 17.30. Under mötet kommer det att bjudas på smörgås eller liknande. Klockan 17:30 börjar BIVs årsmöte på samma plats vilket du som medlem är välkomna att deltaga i. Lokalgruppsmötet är denna gång öppet för alla (man behöver inte vara medlem i BIV). Maximalt antal platser är 40, så säkra din plats i tid.

För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis medlemskap.

Anmälan ska ske senast 27 februari till Glenn Appel, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vid frågor kontakta Glenn Appel eller Per Troedson på 054-540 28 13 respektive 054-770 78 12.

 

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen

Per Troedson (Brandskyddslaget) och Glenn Appel (Räddningstjänsten Karlstadsregionen)

 

Hej,

Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2018. Årsmötet är din främsta och mest konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!

I år arrangeras BIV:s årsmöte i samband med lokalgrupp Karlstads lokalgruppsmöte (4 mars) i Brandskyddslagets lokaler i Karlstad på Tullhusgatan 1A. Mer information kommer från lokalgruppen längre fram, men om du är intresserad av att delta även på lokalgruppsmötet gör du klokt i att boka upp detta i din kalender från kl. 16. Årsmötet inleds direkt efter lokalgruppsmötet, kl 17.30. Under årsmötet bjuder BIV på kaffe och fika. Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkommen!