BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Lokalgrupp syd genomförde 5 december 2016 en mycket välbesökt träff (ca 50 personer) på ämnet utmaningar med olika kravnivåer i PBL/BBR och LSO. Presentationen tog avstamp i ett aktuellt föreläggande där bedömningen är att åtgärder som krävts är utöver nybyggnadskraven i BBR. Föredraget hölls av Sebastian Thuns och Markus Blåder från Räddningstjänsten Syd samt Johan Lindbom från Bricon. 

Intressanta diskussioner om vad det innebär att genom LSO ställa högre krav än nybyggnad följde. Presentationen finns att ladda ner här nedan.

Den 12 december kommer Brandskyddsföreningens regelgrupp för sprinkler ha möte. BIV finns representerade genom Martin Nilsson på detta möte. Bifogat finner ni agendan för det kommande mötet. Om ni har frågor som ni vill ska diskuteras och tas upp på mötet så kontakta Martin via mail eller telefon.

 

Den 17 oktober hade Boverket sitt referensgruppsmöte, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Nedan finns nu protokollet från detta möte bifogat. Trevlig läsning!

 

Hej Medlemmar!

I tisdags genomfördes höstterminens lokalgruppsträff i Göteborg. Ämnet som gick av stapeln var en snarlik version av den tidigare träffen i Östergötland då Lars Broström från SP pratade om fasader i allmänhet och SP Fire 105 i synnerhet. Efter Lars genomgång pratade även Thomas Järphag från NCC om sina erfarenheter från byggbranschen och de problem man ställs inför när faktiska byggprodukter ska utvärderas mot ställda krav.

Träffen var välbesökt och den efterföljande frågestunden bjöd på intressanta diskussioner.

Väl mött inför nästa träff i vår. Har ni särskilda önkemål eller synpunkter så kontakta gärna någon i lokalgruppen.

Med vänlig Hälsning

Lokalgruppen Göteborg

genom

Henrik Rosenqvist

 

 

Hej medlemmar!

BIV har svarat på två remisser rörande:

  1. Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2017)
  2. Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2018)

Det är förslag till nya utgåvor av normer för behörig ingenjör och anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Huvudsyftet med att ta fram dessa normer är att ange en lämplig nivå som säkerhetställer att utrymningslarm med talat meddelande anläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

BIV tillstyrker remissen, dock med kommentarer.

Svaret i sin helhet kan hittas nedan.