BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

SFPE-BIV har nu beslutat att starta en Round Robin studie för CFD-beräkningar. Iden och intresset för studien har kommit från er medlemmar och syftet med aktiviteten är att bl.a. bidra till kvalitetssäkring av beräkningar inom brandområdet.

Projektet kommer att ledas av Robert McNamee (Brandskyddslaget), Johan Anderson (RISE), Nils Johansson (LTH) och Christian Pelo (Ramböll). Målet med aktiviteten är att höja kvalitén på brandtekniska beräkningar genom att definiera de områden där variansen i beräkningsresultat är stor, analysera om variansen i de definierade områdena är ett problem samt om det bedöms nödvändigt ge rekommendationer kring hur variansen kan minskas.

Det färdiga resultatet eller delresultat kommer utöver i skriftlig form även presenteras på föreningens konferens som genomförs i april 2018. För mer info om bakgrunden till förslaget, läs mer nedan.

Läs mer: SFPE-BIV genomför Round Robins på CFD-beräkningar

Varje år delar HQ SFPE ut chapter excellence awards till sina chapters. Förklaringen till utmärkelsen lyder:

"The SFPE Board of Directors established the Award for Chapter Excellence (ACE - formerly known as the Chapter Excellence Awards) to recognize Chapters that demonstrate excellence in contributing to the needs of their members and the Society. Three levels of recognition are awarded – Gold, Silver and Bronze"

Även i år fick BIV silver i denna utmärkelse vilket glädjer oss stort. Hurra!

Den 2 maj hade Boverket sitt första referensgruppsmöte Brandskydd för 2017, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Mötet behandlade den genomgripande översynen av Boverkets byggregler som kommittén för modernare byggregler fått i uppdrag att göra. Därutöver diskuterades bland annat ett regeringsuppdrag Boverket fått om så kallade partiella hyreskontrakt och MSB:s vägledning om brandskydd i lov- och byggprocessen som tagits fram i samverkan med Boverket. På denna länk finns nu minnesanteckningar för den intresserade. Trevlig läsning!

I BIVs verksamhetsplan för detta år är det tydligt att föreningen både vill öka bredden i medlemsbasen och arbeta dedikerat med studentrekryteringen. Studenterna är en av våra största medlemsgrupper och våra framtida aktiva medlemmar och BIV vill därför veta vad studenterna vet och tycker om oss. Som en del av den nya medlemsstrategin skickar BIV därför nu ut en enkät till våra studentmedlemmar för att få veta vad vi kan göra bättre. Enkäten hittar du här. Om du är student får du väldigt gärna delta. Tack!