BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Tillämpningsstöd

Dessa dokument ingår i en serie av tillämpningsdokument framtagna av BIV. Tillämpningsdokumenten syftar till att ge stöd till medlemmarna hur man  kan eller bör tillämpa regler eller modeller. Dokumenten är tillgängliga för gratis nedladdning för föreningens medlemmar.

Kontroll av brandskydd i byggprocessen

Dokumentet syftar till att ge kunskap och vägledning i byggprocessen samt att skapa en grund för en enhetlig lägsta nivå på utförandekontroller. Kontrollplaneprocessen och brandprojekteringsprocessen beskrivs. Förslag till vad som bör ingå i en kontrollplan enligt PBL samt vad som behöver kontrolleras för att styrka att brandskyddet har utförts enligt gällande brandskyddsdokumentation redovisas.

Ladda ner:Kontroll av brandskydd i byggprocessen BIV 2013-1 Utgåva 2 (2020)

Ladda ner: BIV Kontrollprocess – mall.docx

CFD-beräkningar med FDS

Dokumentet verkar som stöd för tillämpning vid användning av CFD-analyser för brandgasfyllnadsberäkningar och ger såväl operatör som granskare vägled- ning till att uppnå en tillräcklig kvalitetsnivå på och en förståelse för analysen. Vägledningen är avgränsad till CFD-beräkningar av brandgasfyllnad i det tidiga brandförloppet som genomförs för att utvärdera utrymningssäkerheten. Dokumentet föreslår en lämplig arbetsmetodik vid CFD-analyser och tillväga- gångssätt för kvalitetsgranskning av analyserna. Dokumentet ger vägledning i simuleringstekniska aspekter som hur brandkällan bör modelleras, hur stora kontrollvolymerna i beräkningsdomänen bör vara, hur brandgasventilation bör hanteras, hur utdata från modellen bör analyseras och mycket mer.

Ladda ner: BIV 2013-2 CFD.pdf

Brandteknisk dimensionering av Br0-byggnader

Dokumentet verkar som vägledning vid dimensionering av s.k. Br0-byggnader enligt Boverkets byggregler. För byggnader i byggnadsklass Br0 måste analytisk dimensionering tillämpas och endast begränsad vägledning ges av Boverket. Dokumentet föreslår en lämplig arbetsmetodik vid dimensionering av Br0- byggnader med fokus på vad som särskilt bör beaktas för olika byggnadstyper.

Ladda ner: BIV 2013-3 Br0.pdf

Insatsstödjande åtgärder i höga byggnader upp till 16 våningar

Tillämpningsstödet beskriver en gemensam tolkning av gällande föreskrifter och allmänna råd för insatsstödjande åtgärder vid nybyggnation av höga byggnader upp till 16 våningar. Det beskriver en gemensam tolkning av begreppet insatsstödjande åtgärder och andra definitioner i relation till det. Dokumentet är praktiskt användbart och ambitionen är att det ska vara accepterat av såväl brandkonsulter, projektörer, fastighetsägare, installatörer och räddningstjänster. Tillämpningsstödet är även avsett att föreslå lösningar som är realistiska i förhållande till en kostnadsanalys men i grunden har säkerheten varit den mest grundläggande och avgörande parametern.

Ladda ner: BIV 2015-5 Höga byggnader.pdf

Skillnader mellan SBF 120:8 och SS-EN 12845:2015+A1:2020 och dess påverkan på ett sprinklersystems tillförlitlighet och förmåga

Syftet med stödet är att ge stöd och vägledning i frågor som bör beaktas för att uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) när en annan standard (SBF 120) används i stället för den som omnämns i det allmänna rådet i BBR (SS-EN 12845). Dokumentet innehåller rekommendationer för hur särskilda regelpunkter bör hanteras och i vilken utsträckning mer djupgående analytisk dimensionering är nödvändig.