BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss hantering brandfarliga vätskor

MSB ger möjligheten att lämna synpunkter på ett uppdaterat förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning som remitterades våren 2022.
Förra remissrundan renderade 1200 synpunkter från 70 instanser som MSB har beaktat och behandlat. Nu önskas inte synpunkter på helheten – de kommer överhuvudtaget inte att behandlas – det är mer precist borttagandet av 5 kap. §1 i förra remissen som MSB önskar synpunkter på. Se bifogad fil ”missiv-remiss-2023”

BIV avser lämna remissvar, och du har möjlighet att göra din röst hörd via BIV om du på enklaste sätt mailar dina tankar gällande detta till daniel.haarala@skelleftea.se senast fredag 1 september. Inkomna synpunkter kommer att beredas av BIVs remissgrupp och delges MSB via BIVs styrelse.

Även om du inte har några synpunkter på att den tidigare föreslagna 5 kap §1 inte genomförs, erbjuds du nu en bra möjlighet att tidigt uppdatera dig om de vätskeföreskrifter som sannolikt kommer träda i kraft innan årets slut, så ta chansen och läs in dig på den bifogade föreskriftsremissen!