BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss gällande klimatdeklarationer

Boverket har nu släppt en remiss gällande klimatdeklarationer; ”Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration”. Syftet med denna föreskrift är att i steg 1 införa gränsvärden i samband med klimatdeklarationer samt att i ett steg 2 beakta hela byggnadens livslängd. Brandrisken i den färdigställda byggnaden är ej något som ingår som kriterium för klimatdeklarationer. Detta kan komma att leda till att sprinklerinstallationer minskar då det enbart är något som tillför klimatpåverkan. D.v.s. uppsidorna med sprinklerns påverkan på brandförlopp m.m. är således något som bortses ifrån.

BIV vill gärna ha in våra medlemmars åsikter om innehållet i remissen som återfinnes här:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2023/gransvarde-klimatpaverkan/

För mer information i ämnet kan fördjupning ske via denna rapport:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2023/brand-som-faktor-i-livscykelanalys-en-studie-for-att-undersoka-livscykel-effekter-av-brand-och-brandskydd-i-olika-byggnadstyper/

Svar skickas till samuel.larsson@sakerhetspartner.se och ska inkomma senaste den 22/5 2024 för sammanställning inför utskick.