BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Remiss: Boverkets förslag till ändring av konstruktionsregler-EKS 11

Boverket har lagt ett förslag till ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), och tillhörande konsekvensutredning. BIV har för avsikt att lämna svar på remissen och vi inom remissgruppen tar därför gärna emot dina synpunkter.

 De huvudsakliga ändringarna gällande brand är;

  • Regler om brandskydd av Br0-byggnader har lagts till i EKS.
  • Förändringar kring hur explosionslast ska hanteras i Tr1- och Tr2-trapphus som utgör enda utrymningsväg.
  • Diverse förtydliganden av sake som ofta missuppfattas och redaktionella ändringar.
  • Brandpåverkan på balkonger mm som påverkas av utvändig brand.

Förslag till föreskrift samt konsekvensutredning bifogas.  

Synpunkter lämnas i bifogad svarsfil till henrik.braatz@scania.com senast 2018-04-12.