BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Program BIV-dagarna 2018

 

Öppningsanförande första dagen, 2 maj

Looking to the future while learning from the past – the role of data in fire engineering

Birgitte Messerschmidt; Director, Applied Research; NFPA

B.MesserschmidtBirgitte Messerschmidt has 20+ years of experience in the fire performance of construction products ranging from testing and research to standardization and advocacy. She was part of the team that developed the harmonized European test and classification scheme and has been instrumental in pushing fire safety onto the political agenda in Europe. As Applied Research Director at NFPA she is pursuing her passion for fire safety by ensuring that research of relevance to the fire community as well as in depth information on the fire problem are communicated effectively to a wide range of stakeholders.

”Those who fail to learn from the mistakes of their predecessors are destined to repeat them!”

This is true for those single big event fires but just as true for the many smaller fire events causing death, injuries and/or loss of valuables. Fire data helps us identify trends that improve our understanding of the fire problem. Being able to quantify the fire problem through data makes it possible to improve risk assessments of existing and future buildings and thereby to apply appropriate engineering solutions.

The keynote will focus on the data collected and analyzed by NFPA and how we use these to better understand the fire problem. It will discuss how we can combine fire data with other data sets to improve our understanding. Finally it will touch upon fire data of the future and the potential use of big data.

Ladda ner presentation 

Programpunkter första dagen, 2 maj

Inledning
Robert Jansson McNamee; Ordförande för BIV

Ladda ner presentation 

 

Vem läser alla rapporter? Om satsningen på en forskarskola inom brand- och räddningstjänstområdet. 
Thomas Gell; Forsknings- och Innovationschef, Brandskyddsföreningen

Thomas har under många år arbetat på Räddningsverket och senare MSB. Med allt från farligt godsregler via riskfrågor och forskning till statistik och lärande. Sedan drygt två år är han anställd på Brandskyddsföreningen och är tillika kanslichef vid Brandforsk. Han är även styrelseledamot i Fire Protection Research Foundation (USA) och ordförande i Norges forskningsråds styrelse för ”Brannsikkerhet” – den nya norska satsningen på forskning inom brandsäkerhetsområdet. Han är ursprungligen skeppsbyggare från CTH och har lic:at i Marin konstruktionsteknik.

För att möta de säkerhetsmässiga utmaningar och möjligheter som följer av samhällets snabba omställningstakt inom en mängd områden krävs en förändring av vårt sätt att ta fram, bearbeta och omsätta ny kunskap. Erfarenhetsbaserad kunskap kommer även fortsatt att ha sin roll, men vi kommer i ökad utsträckning behöva förlita oss på forskningsbaserad kunskap och metodik för att säkerställa nödvändig anpassning. Inom de kommunala räddningstjänstorganisationerna finns idag mycket få yrkesverksamma personer med forskarerfarenhet. Detta kan antas leda till ett glapp mellan forskarvärld och praktik. Bristen på personer med förståelse för ”båda världarna” riskerar leda till en alltför låg praktisk utväxling av pågående forskning. Att skapa förutsättningar för ett antal yrkesverksamma praktiker att genomgå grundläggande forskarstudier, och på så sätt skapa en kader av praktiknära ”forskningsambassadörer”, bedöms vara ett viktigt och första steg för att åtgärda dessa brister. Brandforsk har därför tagit initiativ till en nationell forskarskola inom brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet.

Ladda ner presentation  

 

Riskhantering kring ny teknik inom fordonsindustrin
Petter Berg; Operational risk manager, Volvo Cars

Brandingenjör samt Civilingenjör i Riskhantering. Arbetat med industriell riskhantering hela yrkesverksamma livet, kärnkraftverk, pappers/massabruk och tillverkningsindustri. Först som konsult men de senaste 10åren som Risk Manager på Volvo Personvagnar där arbetet bedrivs inom operationell riskhantering, kontinuitetsplanering och krishantering.
 

Räddningstjänstens utmaningar inför och vid insats i höga byggnader
Fredrik Nilsson; Brandingenjör, Storstockholms brandförsvar

Fredrik arbetar primärt med frågor kring byggnadstekniskt brandskydd och speciellt höga byggnader, men även med tillsyn av farlig verksamhet, insatsplanering och prövning av tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Föredraget syftar till att ge en bild av räddningstjänstens (i detta fall Storstockholms brandförsvar) arbete kring höga byggnader samt att exemplifiera hur utformning av tekniska system i höga byggnader ser ut i praktiken och räddningstjänsten utmaningar kring detta.

Ladda ner presentation 

Framtidens designprocess är redan här
Michael Thydell; Business director, BIMobject

Michael har lång erfarenhet av digitalisering i byggbranschen och han kommer visa hur långt branschen internationellt och i Sverige verkligen har kommit. Presentationen kommer illustrera hur små steg man idag behöver göra för att snabbt kunna kliva på digitaliseringståget.

Ladda ner presentation 

Varför växer Boverket?
Anders Johansson; Brandingenjör, Boverket

Boverket rekryterar 50 nya medarbetare och har fått kraftigt ökade anslag de närmaste åren. Dessa ska användas för att utveckla Sveriges samhällsbyggande. Anders Johansson berättar om inrättande av en funktion för byggskador, digitalisering av byggprocessen och mycket mera. Anders är brandingenjör från LTH med lång erfarenhet av brandskyddsarbete varav 15 år på Boverket.

Ladda ner presentation 

Vem sätter standarden för vårt brandskydd?
Michael Strömgren; Research Specialist, Briab

För innovativt byggande har standarder en viktig roll i att säkerställa kvalitet, men hur ska standardiseringen utvecklas och möjliggöra delaktighet i en traditionstyngd bransch. Michael är brandingenjör och civilingenjör riskhantering och har lång erfarenhet av regelverk och standardisering. Tidigare har han arbetat på Boverket och på Rise.

Ladda ner presentation 

Samordning av tekniska system – hur rätt kan det bli?
Kjell Niklasson, Time it AB och Pär Hansson, FSD Göteborg AB

Föredraget hålls av Kjell Niklasson, installationssamordnare och grundare från Time it som kommer diskutera allmänna utmaningar med den progressivt ökande tekniska nivån i byggnader och utmaningen med att samordna insatser från många parter i projekten, samt Pär Hansson från FSD Göteborg som kommer redogöra för erfarenheter i projekt Karlatornet, som när det är klart kommer bli nordens högsta skyskrapa.

Ladda ner presentation 

Antagonistiska hot – Nutiden, framtiden och tillämpningsbara lösningar
Johan Mangbo, Säkerhetskonsult e3j consulting AB och Poliskommissarie

Föredraget hålls av Poliskommissarie Johan Mangbo, som med 25 års erfarenhet inom poliskåren, varav 15 som nationell insatschef och stabschef, har stor erfarenhet av olika hotbilder och möjligheterna att hantera dem. Fokus i föreläsningen ligger på hur kopplingen ser ut mellan faktisk och upplevd hotbild i olika situationer och vad man kan göra för att skapa en ökad trygghet i olika sammanhang där antagonistiska hot föreligger.

Detta föredrag ställdes in och ett motsvarande föredrag gjordes istället av Peter Arnevall från StorStockholms Brandförsvar. Se Peters bildspel i länken nedan.

Ladda ner presentation 

 

Panelsamtal om framtidens byggteknik

 

Öppningsanförande andra dagen, 3 maj

Internationell forskning inom brandområdet – Vilket fokus behöver vi?

Patrick van Hees; Professor LTH

P.vHeesPatrick van Hees är professor i brandteknik på LTH sen 2007 där han är lokal programledare för den internationella Erasmus Mundus utbildningen som nyligen fick status som success story av EU. Sedan 2011 är han även gästprofessor i Gent där han leder kursen brandteknisk dimensionering. Internationellt är han också ordförande i IAFSS (International Association of Fire Safety Science) samt ordförande för den internationella brandstandardiseringen inom ISO TC92.

Den brandtekniska forskningen är multidisciplinär vilket leder till risken att de vetenskapliga studierna endast fokuseras på specifika områdena beroende på nyligen inträffade händelser, finansieringsmöjligheter, egna specialiseringar, etc. Presentationen innehåller båda utmaningar och möjligheter för den brandtekniska forskningen i framtiden samt visar kopplingen till utbildningen, standardisering och den brandtekniska dimensioneringen i praktiken. Båda nationella och internationella aspekter behandlas.

Ladda ner presentation 

Programpunkter andra dagen, 3 maj

Nya energibärare i tunnlar
Haukur Ingasson; Forskare vid RISE

Haukur Ingason har arbetat som forskare på RISE (tidigare SP) sedan 1988, främst med forskningsprojekt kring brandskydd i undermarks- och industriella anläggningar. Han är nu gruppchef på RISE Safety och även adjungerad Professor vid Lunds Tekniska Högskola sedan 2012. Haukur har deltagit i många infrastrukturprojekt i Sverige och internationellt med fokus på brandsäkerhet i tunnlar. Föredraget kommer att handla om energibärare i tunnlar vilket han arbetat med sedan 2010.

BIV:s CFD Round Robin – Kvalitetsäkring av beräkningar inom brandområdet
Johan Andersson, RISE och Christian Pelo, Ramböll

Johan Anderson från RISE och Christian Pelo från Ramböll kommer att redovisa resultaten från BIV:s Round Robinstudie på CFD beräkningar. Olika sorters avancerade beräkningsverktyg används inom brandområdet varav de flesta är framtagna av andra än brukaren vilket öppnar upp för en potentiellt stor varians vid användandet. En Round Robinstudie inom beräkningsområdet är en studie där man jämför vad olika deltagare kommer fram till givet identiska instruktioner.

DiNennopriset – brandvärldens Nobelpris
Michael Försth; Professor vid LTU

Michael Försth är professor och utbildningsledare för civilingenjörsprogrammet i brandteknik vid Luleå tekniska universitet. Han är även anställd vid RISE, där han arbetar som sektionschef för sektionen RISE Fire Research – Materials. Michael har ett relativt brett intresseområde; alltifrån frågeställningar om brandkrav för bussar och kablar, till mer fundamentala områden som värmestrålning, vattensprayer, och deras växelverkan. Michael kommer att berätta om DiNennopriset och de tre senaste årens pristagare.

Ladda ner presentation 

Agenda 2030 – Vår färdplan mot en bättre värld
Ida Texell; Förbundsdirektör, Brandkåren Attunda

Ida Texell är förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda. Hon är brandingenjör och har en bakgrund som befäl och operativ chef. Ida ingår i den svenska delegationen som tillsatts 2016 av regeringen för att utforma en nationell handlingsplan för de globala mål som beslutats av FN. Ida är även expert i utredningen om framtidens räddningstjänst. 2015 grundade hon Magma, ett karriärnätverk för framtidens ledare. 2017 avslutade hon sina MBA studier på Stockholms universitet. Hon har av flera organisationer uppmärksammats för sitt normbrytande och visionära ledarskap och Ida har fått flera priser för sitt modiga och handlingskraftiga ledarskap.

Ladda ner presentation 

Brandskyddsprojektörens bidrag till en hållbar utveckling
Therese Göras; Brandkonsult, Bengt Dahlgren AB

Så här reducerar du brandskyddets klimatpåverkan och minskar mängden farliga ämnen i byggnader. Framtidens brandprojektering ger beställaren ett beslutsunderlag för att skapa mer hållbara byggnader.

Ladda ner presentation 

Hållbart byggande och brandsäkerhet
Lisa Björk; Brandskyddsföreningen

Hållbara byggnader ska vara brandsäkra samtidigt som brandskyddet inte får påverka miljön eller klimatet negativt – hur går det ihop?

Lisa arbetar med hållbart brandskydd och startade 2017 upp ett nätverk, där BIV ingår. Lisa är brandingenjör och har genom sitt tidigare arbete som brandskyddskonsult och nuvarande jobb på Brandskyddsföreningen både operativa och strategiska perspektiv.

Ladda ner presentation 

Panelsamtal om hållbar utveckling