BIV

BIV & SFPE logos

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Inspel till Kommittén för modernare byggregler

Under 2018 och 2019 har en arbetsgrupp bestående av representanter från BIV, Sveriges brandkonsultförening (BRA), Brandskyddsföreningen (SBF) och Sveriges brandbefälsförening (SBB) gjort två inspel till Kommittén för modernare byggregler. Inspelen handlar om problem och förslag på lösningar för att modernisera branddelarna i vårt regelverk.

Samarbetet i arbetsgruppen har präglats av lyhördhet, högt i tak samt en öppenhet och förståelse för de olika föreningarnas roller. Resultatet är inte en sammanställning av varje förenings huvudfrågor utan en sammanställning av de frågor där vi tillsammans har nått en samsyn. Alternativet hade varit att varje förening för sig hade uppvaktat kommittén med sina egna frågeställningar och att det hade varit upp till kommittén att värdera, tolka och agera på dessa delvis olika åsikter. Kommittén har återkopplat till oss och tydligt poängterat att vårt samarbete dels har underlättat för kommittén, dels visar på en större samsyn i branschen samt också varit en förebild för andra discipliner (som vi i arbetsgruppen tolkar inte har samarbetat på motsvarande sätt).

Arbetsgruppen och BIV vill tacka alla som under hösten deltog på BIV:s lokalgruppsmöten, som hade temat att finna lösningar på de problem som hade identifierats innan sommaren. Arbetsgruppens ambition och förhoppning är att fortsätta arbeta med de idéer som kom fram under lokalgruppsmötena men som av olika anledningar inte gick att rikta mot kommittén. Till exempel finns det lösningar som BIV kan jobba med, eller uppdrag som Boverket är mer lämplig att hantera.

Nedan kan du ta del av både de problem och de lösningar som har identifierats. Dokumentet sammanställer både den PM med problemidentifiering som skickades till Kommittén innan sommaren och de lösningar som arbetsgruppen har arbetar fram under hösten.

Arbetsgruppen har bestått av Caroline Bernelius Cronsioe (BIV), Magnus Norberg (BRA), Ville Bexander (SBF) och Ola Carlén (SBB).