BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

The David A Lucht Lamp of Knowledge Award tilldelas 2010 Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Priset som delas ut genom SFPE, Society of Fire Protection Engineers, ges till det företag, organisation eller enskild som verkat för främjandet av högre studier inom brandteknisk vetenskap.

- Det är riktigt hedrande och kul att ett svenskt företag tilldelas detta pris, menar Robert Jönsson, ansvarig för brandingenjörsutbildningen vid Lunds tekniska högskola sedan dess start 1986. Detta visar att vi står oss väl internationellt sett, inte minst med tanke på tidigare pristagare.

Tidigare mottagare av priset är FM Global (2005), SimplexGrinnell (2006), BRE Trust (2007), ARUP Fire (2008) och Rolf Jensen and Associates, Inc (2009).

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB delar varje år ut tre stipendier till studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Stipendierna instiftades 2006 i samband med brandingenjörslinjens 20-årsjubileum.

Utdelningen sker på Grand Hotell i Lund i samband med studenternas examensmiddag.

Stipendierna är på 15 000 kronor vardera 

Prisutdelning kommer att ske i början av oktober i New Orleans, USA.

Den 29 juni 2010 hölls ett lokalgruppsmöte i BIVs regi i Göteborg som handlade om erfarenheter kring tolkningar av BÄR (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad). Med på plats fanns ca 40-talet personer med representanter från såväl räddningstjänst, konsulter, entreprenörer och stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Mötet inleddes med information om innehållet i BÄR, vanliga tillämpningsexempel ur konsultperspektiv presenterades samt att stadsbyggnadskontoret informerade om sina erfarenheter. Efter detta hölls en öppen diskussion som i det strålande sommarvädret fick fortsätta på takterassen för de som hade tid att stanna kvar en stund efter normal kontorstid. Det kunde konstateras att detta är ett svårt ämne där det finns utrymme för tolkningar och diskussioner. De närvarande var vad som kunde höras i sorlet efter mötet ändå mycket nöjda med initiativet samt att det finns möjlighet att träffas och föra en dialog mellan de olika intressenterna som verkar inom byggprocessen. Underlag från de presentationer som hölls och anteckningar från efterföljande diskussion finns nu tillgängliga i bifogad fil.

I veckan anordnar BIVs moderförening SFPE the 8th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods på Lunds tekniska högskola.

Besök konferensens hemsida på www.sfpe2010.se för mer information. Om du inte har möjlighet att medverka på konferensen så följ deltagarnas twitterinlägg eller medverka i diskussionerna genom att använda #SFPE2010 i dina Twitterinägg. 

Onsdagen den 19 Maj samlades ett fyrtiotal av BIVs medlemmar i Malmö för att lyssna på information om hur Helsingborgs stad arbetar med risker och miljöstörningar i planeringsarbetet.

Brandingenjör Jonas Nylén från Helsingborgs Brandförsvar inledde kvällen med att presentera riskbilden i Helsingborg samt de krav som ställs på grund av stadens funktion som transportnav i en expansiv region. Under ledning av en projektgrupp med externa samt interna aktörer arbetar kommunen med att sammanställa risker och riskkällor i en GIS-baserad databas som ska fungera som ett stöd för bland annat planarbete inom kommunen. Under våren har media publicerat en rad kritiska artiklar om riskbilden i Helsingborg, i framtiden kommer kommunens handläggare därför att utbildas inom riskkommunikation. Lunds tekniska högskola har genomfört en åttatimmars utbildning med alla handläggare på stadsbyggnad, brandförsvaret och miljökontoret i ämnet risk, för att skapa en gemensam plattform.

Översiktsplanearkitekt Malin Rizell från Helsingborg arbetar med den fördjupade översiktsplanen för H+, Helsingborgs förtätning av stadens södra delar. Området omfattar 1 miljon m2 och det planeras för 5000 bostäder och 11 000 nya invånare. På grund av områdets närhet till befintliga riskkällor ställs stora krav i planprocessen. Baserat på förutsättningarna för området bedömdes att schablonmässiga riskavstånd enligt Länsstyrelsens rekommendationer inte är tillämpbara. Genom en nyanserad analys kunde dessa avstånd reduceras. Erfarenheten från arbetet är bland annat att det är viktigt med ett gemensamt språk för alla inblandade aktörer med skiftande bakgrunder.

Diskussionerna kretsade bland annat kring svårigheten att kommunicera risk till allmänheten och bristen på vägledning från myndigheter såsom Länsstyrelsen och Boverket. Det finns nog mycket att lära av Helsingborgs erfarenheter från arbetet med en samordnad syn kring risker och miljöstörningar.

Den fördjupade översiktsplanen skall snart ut på remiss och beräknas vara publicerad på Helsingborgs hemsida inom kort.

Av David Tonegran