BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Boverkets logotype

Boverket inbjöd den 31:a maj och 1:a juni branschintressenter till diskussioner om revideringen av BBR 20XX. Målsättningen är att bli klara 2010-2011 och förväntningarna är höga! Presentationsmaterial och sammanställningar från gruppdiskussioner finns på Boverkets hemsida. Här finns också förstudierna som har gjorts.

Boverkets principer med revideringen av BBR är
  • Verifierbara funktionskrav
  • Införa livlängdstänkande i byggreglerna
  • Miljöhänsyn
  • EU-anpassning
En mer fullständig beskrivning finns i Boverkets presentation.