BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

SFPE-BIV har nu beslutat att starta en Round Robin studie för CFD-beräkningar. Iden och intresset för studien har kommit från er medlemmar och syftet med aktiviteten är att bl.a. bidra till kvalitetssäkring av beräkningar inom brandområdet.

Projektet kommer att ledas av Robert McNamee (Brandskyddslaget), Johan Anderson (RISE), Nils Johansson (LTH) och Christian Pelo (Ramböll). Målet med aktiviteten är att höja kvalitén på brandtekniska beräkningar genom att definiera de områden där variansen i beräkningsresultat är stor, analysera om variansen i de definierade områdena är ett problem samt om det bedöms nödvändigt ge rekommendationer kring hur variansen kan minskas.

Det färdiga resultatet eller delresultat kommer utöver i skriftlig form även presenteras på föreningens konferens som genomförs i april 2018. För mer info om bakgrunden till förslaget, läs mer nedan.

Olika sorters beräkningsverktyg används dagligen inom brandkonsultområdet. Oftast är dessa beräkningsverktyg mycket avancerade och framtagna av andra än brukaren vilket öppnar upp för en potentiellt stor varians vid användandet.

Ett antal jämförelseberäkningar (Round Robins) inom brandområdet har visat oroväckande stor variation i resultat. Skälen till variansen är i vissa fall okända men skulle kunna härröra från val av oreglerade parametrar, olika tolkningar av beräkningsuppgiften, olika programvaror och programversioner, olika sätt att redovisa resultat samt rena brukarfel. För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar föreslås därför att BIV, utöver denna CFD- Round Robin, organiserar återkommande jämförelseberäkningar där deltagarna utifrån definierade problemställningar beräknar olika kritiska parametrar.