BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 2 maj hade Boverket sitt första referensgruppsmöte Brandskydd för 2017, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Mötet behandlade den genomgripande översynen av Boverkets byggregler som kommittén för modernare byggregler fått i uppdrag att göra. Därutöver diskuterades bland annat ett regeringsuppdrag Boverket fått om så kallade partiella hyreskontrakt och MSB:s vägledning om brandskydd i lov- och byggprocessen som tagits fram i samverkan med Boverket. På denna länk finns nu minnesanteckningar för den intresserade. Trevlig läsning!