BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Hej medlemmar!

BIV har svarat på två remisser rörande:

  1. Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2017)
  2. Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2018)

Det är förslag till nya utgåvor av normer för behörig ingenjör och anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Huvudsyftet med att ta fram dessa normer är att ange en lämplig nivå som säkerhetställer att utrymningslarm med talat meddelande anläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

BIV tillstyrker remissen, dock med kommentarer.

Svaret i sin helhet kan hittas nedan.