BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Som ni vet har föreningen under året utvärderat sin hederskodex genom en medlemsenkät. Enkäten tog reda på följande om hederskodex:

  • Kännedom
  • Efterlevnad            
  • Anknytning till föreningen
  • Överensstämmelse med föreningens syfte
  • Medlemmars intresse av en uppdatering

Resultatet från enkäten visar att en klar majoritet av svarande medlemmar anser att hederskodex anknyter väl till föreningen och stämmer väl överens med föreningens syfte att verka för ett bra brandskydd i samhället. Dock visar resultatet att svarande medlemmars kännedom om hederskodex varierar kraftigt. Dessutom visar resultatet på att det finns en stor förbättringspotential vad gäller efterlevnad av hederskodex enligt svarande medlemmar. Enkätsvaren visar även att intresset av en uppdatering är till övervägande del lågt bland svarande medlemmar trots att enkäten medförde ett flertal förbättringsförslag i form av fritextsvar. Dessa svar underströk bland annat vikten av att oftare lyfta hederskodex i olika sammanhang, samt att följa upp efterlevnaden och diskutera problematik kopplad till denna.

Föreningen riktar ett stort tack till de medlemmar som tog sig tid att svara på enkäten och styrelsen tar med handlingsalternativen till kommande års verksamhetsplan!