BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Ett antal avdelningar på LTH har bildat nätverket Goda hus 2050 för att möta de framtida utmaningar som finns kring byggnaders effektivisering utifrån olika perspektiv. En del i detta är att bygga upp ett nätverk med byggbranschen och skapa en grund för samverkan i framtida forskningsprojekt och utbildning där fokus kan läggas på relevansen både vetenskapligt och ur ett branschperspektiv.

Nätverket vill nu ha branschens tankar kring vad som är viktigt att forska om i framtiden, och som ett led i detta arrangeras en worskhop i syfte upnå gemensamma diskussioner och vaska fram idéer, se bifogad inbjudan. Representant från avdelningen för brandteknik på LTH är biträdande universitetslektor Nils Johansson. Vi uppmuntrar BIV:s medlemmar att bidra med input till Nils, eller att själva delta i workshopen.