BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV, har under 2012 arbetat med att ge stöd till medlemmarna för hur man kan eller bör tillämpa regler eller modeller. Ett av områdena som har behandlats är kontrollplaner enligt PBL. En arbetsgrupp har tagit fram ett vägledningsdokument ”Kontroll av brandskydd i byggprocessen”. Målgrupp för dokumentet är främst brandprojektörer, byggnadsnämnder, räddningstjänst, kontrollansvariga men även byggherrar, projektledare, entreprenörer m.fl. Bakgrunden till arbetet är att det råder stor variation hur kontroller av brandskyddet utförs. I många fall leder detta till att brister i brandskyddet inte upptäcks innan ibruktagandet.

 I vägledningsdokumentet redovisas först allmän information om processer för projektering och utförandekontroll i syfte att ge ökad kunskap och förståelse. Därefter redovisas ett förslag till hur brandskyddet bör kontrolleras i utförandeskedet. Syftet är ge kunskap och vägledning kring byggprocessen samt att skapa en grund för en enhetlig lägsta nivå på utförandekontroller av brandskyddet och att underlätta arbetet genom att dokumentera detta förslag i en redigerbar mall. Fokus i arbetet har legat på att skapa en tydlighet i hur brandskyddet kontrolleras t.ex. vem som bör kontrollera vad, omfattningen av kontrollerna och vad som ingår i kontrollerna.

Härmed ges Du möjlighet att lämna synpunkter på detta dokument. Synpunkter lämnas i bifogad svarsfil, Synpunkterna skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 8:e februari.